Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här betalar du hälsovårdsavgiften för högskolestuderande

Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande justeras årligen. År 2024 är avgiften 36,80 euro per termin. Avgiften ska betalas till FPA för både vår- och höstterminen. Du får ingen faktura, utan du ska betala avgiften på eget initiativ.

Du behöver inte betala hälsovårdsavgiften om ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland ansvarar för din sociala trygghet. Läs hur du ska göra om du omfattas av den sociala tryggheten i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland.

Om du är osäker på din betalningsskyldighet, läs mer om vem som ska betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande.

Betala på nätet

Via e-tjänsten kan du gå direkt till din egen nätbank för att betala avgiften eller skriva ut betalningsuppgifterna.

Betala hälsovårdsavgiften
 1. Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande betalas till FPA terminsvis, dvs. två gånger per år. Du får ingen faktura, utan du ska betala avgiften på eget initiativ.
  • Du kan betala avgiften fastän du ännu inte har anmält dig som närvarande.

  • Du kan betala hälsovårdsavgiften för höstterminen 2024 nu. Observera att du inte kan betala avgiften för vårterminen 2025 ännu.

  • Om du ansöker om grundläggande utkomststöd för avgiften ska du alltid betala avgiften för endast en termin åt gången.

 2. Förfallodagarna bestäms enligt när du närvaroanmäler dig.
  • Förfallodagen för höstterminen är 15.11, om du har närvaroanmält dig senast 30.9. Om du anmäler dig som närvarande för höstterminen 1.10 eller senare är förfallodagen 31.12.

  • Förfallodagen för vårterminen är 15.3, om du har närvaroanmält dig senast 31.1. Om du närvaroanmäler dig för vårterminen 1.2 eller senare är förfallodagen 31.7.

 3. Du kan betala hälsovårdsavgiften i e-tjänsten MittFPA: Egna förmåner > Övriga förmånsärenden > Hälsovårdsavgift för högskolestuderande.
  • Via e-tjänsten kan du gå direkt till din egen nätbank för att betala avgiften eller skriva ut betalningsuppgifterna.

 4. Om du inte betalar hälsovårdsavgiften senast på förfallodagen skickar FPA en betalningspåminnelse till dig. Om du betalar hälsovårdsavgiften efter förfallodagen tar FPA ut en fast dröjsmålsavgift på 5 euro. Om du inte betalar hälsovårdsavgiften efter att du fått en betalningspåminnelse kan FPA utan ditt samtycke kvitta, dvs. dra av, hälsovårdsavgiften och dröjsmålsavgiften från studiepenningen. Om hälsovårdsavgiften inte kan kvittas mot studiepenningen överförs hälsovårdsavgiften med stöd av lagen till utsökning.

Om du inte kan använda e-tjänsten till exempel på grund av att du inte har nätbankskoder från en finländsk bank, ska du betala hälsovårdsavgiften till FPA som kontoöverföring.

 1. Använd betalningsförbindelseuppgifterna nedan:
  • kontonummer (IBAN): FI06 5000 0120 4657 77
  • BIC-kod: OKOYFIHH  
  • mottagare: FPA
  • belopp: 36,80 euro
 2. Om betalningen görs från ett utländskt konto ska du använda följande bankförbindelseuppgifter:
  • mottagare: FPA
  • bankens namn och adress: OP Corporate Bank plc, Gebhardsplatsen 1, 00510 Helsingfors, Finland
  • kontonummer (IBAN): FI06 5000 0120 4657 77
  • BIC-kod: OKOYFIHH
 3. Fyll i följande uppgifter i meddelandefältet:
  • den studerandes förnamn och efternamn
  • den studerandes finska personbeteckning eller födelsedatum
  • läroanstaltens namn eller förkortning (t.ex. TAMK)
  • uppgift om vilken termin eller vilka terminer betalningen gäller, dvs. våren 2024 eller våren och hösten 2024
  • texten OTH.

Om alla de här uppgifterna inte ryms i meddelandefältet ska du åtminstone skriva in förnamnet och efternamnet samt den finska personbeteckningen eller födelsedatumet.

Hur ska jag göra om ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland ansvarar för min sociala trygghet?

Om ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland ansvarar för din sociala trygghet behöver du inte betala hälsovårdsavgiften.

Skicka en bild av ditt giltiga europeiska sjukvårdskort (EHIC) eller GHIC-kort (Global Health Insurance Card) till FPA. 

Skicka den till FPA i god tid före förfallodagen eller kontakta FPA:s indrivningscenter.

Skicka bilden på något av följande sätt:

Du behöver inte heller betala hälsovårdsavgiften om EU ansvarar för din sociala trygghet. I sådana fall ska du skicka ett intyg över detta till FPA:s indrivningscenter.

Du kan ändå anlita SHVS tjänster. Var beredd att visa upp ditt europeiska sjukvårdskort (EHIC) eller ditt GHIC-kort (Global Health Insurance Card) när du besöker SHVS.

Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort kan du ansöka om ett sådant hos sjukförsäkringsinstitutionen i ditt eget land.

Läs mer om varför en studerande som omfattas av den sociala tryggheten i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland inte behöver betala hälsovårdsavgiften.

Begäran om debiteringsbeslut

Du kan begära ett debiteringsbeslut från FPA om din skyldighet att betala hälsovårdsavgiften. Du kan begära ett beslut t.ex. om du är av annan åsikt om din betalningsskyldighet, dvs. huruvida du är en närvaroanmäld examensstuderande under terminen i fråga.

Genom debiteringsbeslutet avgör FPA om du behöver betala hälsovårdsavgiften för terminen i fråga.

Om du är av annan åsikt gällande debiteringsbeslutet kan du begära omprövning av beslutet.

Gör så här

 1. Begär ett debiteringsbeslut fritt formulerat, muntligen eller skriftligen.
  • Du kan begära debiteringsbeslutet skriftligen genom att skicka ett meddelande i MittFPA, genom att lämna in en begäran till ett av FPA:s serviceställen eller genom att skicka begäran per post till FPA:s indrivningscenter, PB 31, 00056 FPA.
  • Du kan muntligen begära ett debiteringsbeslut genom att ringa servicenumret för FPA:s indrivningscenter 020 634 4940.
 2. Ange ditt namn och dina kontaktuppgifter i begäran. Ange också vilken termin begäran gäller, namnet på din högskola, vilken examen du avlägger och när du har anmält dig som närvarande eller frånvarande för den termin begäran gäller. Ange också i begäran ifall ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland ansvarar för din sociala trygghet. Skicka då en kopia av ditt giltiga europeiska sjukvårdskort (EHIC). Om du omfattas av den sociala tryggheten i Storbritannien eller Nordirland kan du skicka en kopia av antingen ditt EHIC-kort eller ditt GHIC-kort (Global Health Insurance Card).
  • Exempelvis: ”Vårterminen 2023, Yrkeshögskolan Novia, yrkeshögskoleexamen. Närvaroanmälan 5.1.2023.”
 3. Även om du begär ett beslut ska du betala hälsovårdsavgiften senast på förfallodagen. FPA betalar tillbaka avgiften om du inte är betalningsskyldig under terminen i fråga.

Om du är av annan åsikt om debiteringsbeslutet kan du begära omprövning av beslutet hos FPA. FPA fattar ett beslut gällande din begäran om omprövning och du kan överklaga det här beslutet hos förvaltningsdomstolen.

Läs mer

Senast ändrad 3.7.2024