Fysioterapeuter | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Rekommendation av fysioterapeut för Tules-distansrehabiliteringskurs

För att en klient ska kunna söka till en Tules-distansrehabiliteringskurs ska klienten bifoga en rekommendation av en fysioterapeut till sin ansökan (blankett KU 132r). Fysioterapeuten gör upp sin rekommendation på FPA:s blankett KU 141 (på finska)

Utredningar som behövs från hälso- och sjukvården

Utifrån fysioterapeutens rekommendation bedömer FPA om en Tules-rehabiliteringskurs som ordnas i form av distansrehabilitering lämpar sig för klienten.

Förutom Tules-distansrehabiliteringskurser ordnar FPA även rehabiliteringskurser för personer med sjukdomar i rörelseorganen vid serviceproducentens verksamhetsställe. Om en klient vill söka till en sådan här Tules-rehabiliteringskurs som ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe, behöver klienten ett läkarutlåtande B eller en motsvarande utredning som bilaga till sin ansökan. För närvarande kan man inte söka till Tules-rehabiliteringskurser som ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe med en rekommendation av en fysioterapeut.

Så här fyller du i blanketten för rekommendation av fysioterapeut för Tules-distansrehabiliteringskurs

Bekanta dig med villkoren för beviljande av Tules-distansrehabiliteringskurser och med rehabiliteringens innehåll. Bedöm om kursen är lämplig för klienten och om det är aktuellt för klienten att delta i kursen med tanke på klientens situation. Fyll i blanketten KU 141r och skriv in din bedömning där. På blanketten ska man också skriva in uppgifter om klientens hälsotillstånd (diagnoserna inklusive ICD-10-koderna), tidigare rehabilitering och aktuella behov av rehabilitering.

Bedöm om en Tules-distansrehabiliteringskurs är aktuell för klienten

Försäkra dig om

 • att klienten har en av läkare behörigt diagnostiserad
  • ryggsjukdom och/eller
  • sjukdom i rörelseorganen som är lokaliserad till nacke, skuldror eller de övre extremiteterna och/eller
  • sjukdom i de nedre extremiteternas stora leder (t.ex. knä, höft, vrist) eller någon annan sjukdom i rörelseorganen som är lokaliserad till de nedre extremiteterna.

Försäkra dig också om att klientens symtom i anslutning till sjukdomen i rörelseorganen har fortgått minst 3 månader. Även faser med lindrigare symtom räknas med i den totala tiden med symtom.

Bedöm hur aktuellt det är med rehabilitering även på följande sätt:

 • Försäkra dig om att det inte är aktuellt med kirurgiska ingrepp för klienten och att det inte finns andra faktorer i anslutning till hälsan eller till exempel familjesituationen som gör att det inte är rätt tid för rehabilitering.
 • Bedöm om klienten lämpar sig för rehabilitering i grupp.
 • Ta reda på om klienten har tillräcklig motivation för distansrehabilitering. Kartlägg till exempel om klienten har resurser att förbinda sig till rehabilitering som genomförs i form av videosamtal och som innefattar digital rehabilitering och träning på egen hand.
 • Försäkra dig om att klientens sjukdomshelhet inte är för omfattande för en Tules-distansrehabiliteringskurs. I sådana fall kan multiprofessionell individuell rehabilitering passa bättre för klienten.
  • Om klienten söker multiprofessionell individuell rehabilitering, behöver FPA ett läkarutlåtande B eller en motsvarande utredning som bilaga till klientens ansökan. 

Bedöm klientens behov av en Tules-distansrehabiliteringskurs

En Tules-distansrehabiliteringskurs kan vara en lämplig rehabiliteringsform för klienten om klienten inte har fått tillräcklig hjälp av fysioterapi och rehabilitering på egen hand.

Skriv på blanketten in

 • vilken typ av rehabilitering i öppen vård klienten har fått och
 • för vad klienten behöver handledning och stöd av det multiprofessionella team som genomför Tules-distansrehabiliteringskursen.

Fyll i blanketten så att det multiprofessionella team som genomför rehabiliteringen utifrån blanketten kan planera och genomföra klientens rehabiliteringskurs. 

Se särskilt till att den fysioterapeut som ingår i det multiprofessionella teamet ur blanketten får tillräckliga uppgifter om klientens situation (t.ex. inskränkningar i rörelseförmågan, kroppskontroll, balans). På så sätt är det möjligt att individuellt handleda klienten på distans.

Bedöm hur väl distansrehabilitering lämpar sig för klienten

Utred och bedöm till exempel

 • om klienten har tillräcklig beredskap att ta emot fysisk handledning på distans (har klienten till exempel tillräcklig kroppsuppfattning)
 • om klienten har en enhet med nätförbindelse (dator, pekplatta eller smarttelefon), nödvändig kringutrustning för att kunna delta i distansrehabilitering (t.ex. hörlurar) och grundläggande färdigheter i att använda utrustningen.
  • Notera att klienten före kursen får introduktion i hur man deltar i distansrehabilitering. Serviceproducenten handleder och stöder klienten under hela kursen i tekniska frågor och datasäkerhet i anslutning till distansrehabilitering.
 • om klienten har tillgång till utrymmen som lämpar sig för distansrehabilitering och som 
 • tryggar klientens och de andra kursdeltagarnas integritetsskydd
 • är tillräckligt stora för att klienten ska kunna utföra de övningar som fysioterapeuten ger handledning i.

Skicka blanketten per post till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Senast ändrad 13.3.2024