Maximal läkemedelsmängd som kan ersättas på en och samma gång i undantagsfall | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Undantagsfall – maximal läkemedelsmängd som kan ersättas på en och samma gång

Den som vill köpa en större mängd läkemedel än vad som behövs för 3 månaders behandling (i fråga om dyra läkemedel: 1 månads behandling) kan i princip inte få direktersättning på apoteket. Du kan informera kunden om möjligheten att köpa läkemedel utan ersättning.

Anvisa då kunden att söka ersättning hos FPA och i ansökan (ansökningsblankett SV 178r) ange orsaken till varför han eller hon köpt läkemedel i en mängd som överskrider behovet för 3 månader (i fråga om dyra läkemedel: 1 månad) (se Utredningar till kunden).

Endast av särskilda skäl kan ersättning betalas för en läkemedelsmängd som köps på en och samma gång och som motsvarar mer än 3 månaders behandling (i fråga om dyra läkemedel: 1 månads behandling).

Särskilda skäl kan till exempel vara

Undantagslov som FPA beviljar för dyra läkemedel

En del kunder har inte möjlighet att besöka ett apotek med 1 månads mellanrum, och då kan kundens läkemedelsbehandling riskeras. I en sådan situation kan kunden ansöka om undantagslov hos FPA. Med undantagslov kan kunden under den tid lovet är giltigt på en gång köpa en mängd av ett dyrt läkemedel som motsvarar högst 3 månaders behandling och få ersättning för inköpet.

  • Vid undantagslov utgår man från att läkemedelsbehandlingen är etablerad, så att risken för läkemedelssvinn inte är särskilt stor.

Beviljande av undantagslov

FPA kan i vissa situationer bevilja en enskild kund undantagslov som gör det möjligt att på en och samma gång köpa ett dyrt läkemedel med ersättning i en mängd som överskrider 1 månads behandling (dock högst läkemedelsmängden för 3 månader). Ärendet handläggs vid FPA utifrån en utredning av kunden och med beaktande av kundens situation som helhet. Undantagslovet kan vara av engångsnatur eller gälla en längre tid (högst den tid receptet eller ersättningsrätten gäller).

FPA tar upp frågan om undantagslov till behandling efter att kunden har kontaktat FPA. FPA betjänar kunderna på nätet, per telefon och på sina serviceställen.

  • Apoteket kan inte ansöka om undantagslov för kunden. Apoteket kan hänvisa kunden att ta kontakt med FPA via den servicekanal som lämpar sig bäst för kunden.

Kunden ska ha flera särskilda skäl till att det blir omöjligt för honom eller henne att besöka ett apotek med en månads mellanrum. Undantagslov beviljas till exempel inte bara på grund av svår sjukdom eller för att apoteket ligger på långt avstånd från bostadsorten. Undantagslov beviljas inte heller enbart på basis av den tid som går åt till att sköta ett ärende på apoteket eller på grund av resekostnaderna.

När kundens begäran om undantagslov har behandlats informerar FPA kunden om detta. Om ett undantagslov har beviljats får apoteket via e-tjänsten för förfrågan om direktersättningsuppgifter information om undantagslov för ett dyrt läkemedel, det vill säga en precisering om direktersättning.

Expediering av läkemedel med undantagslov

  • Kontrollera undantagslovet:
    • Vilket eller vilka läkemedel gäller undantagslovet?
    • Hur mycket läkemedel kan man expediera med undantagslovet?
    • Hur länge är lovet giltigt?
  • Iaktta också principerna för läkemedelsutbyte när du expedierar läkemedlet.

I vilka situationer kan du med ersättning expediera en läkemedelsmängd som motsvarar en behandlingstid på över 100 dagar?

Ibland kan minutförsäljningspriset för en större förpackning av ett läkemedelspreparat vara förmånligare än eller detsamma som minutförsäljningspriset för den läkemedelsmängd som motsvarar högst 3 månaders behandling uppdelad på flera mindre förpackningar. Då kan du till kunden undantagsvis lämna ut en läkemedelsmängd som överskrider 100 dygns behandling. I dessa situationer jämförs alltså inte priserna per tablett, utan minutförsäljningspriserna för läkemedelssatserna.

 

Minutförsäljningspriset för en större förpackning är förmånligare

Preparatet omfattas inte av systemet för läkemedelsutbyte. Den läkemedelsmängd som lämnas ut till kunden på en och samma gång med ersättning är, beräknad enligt doseringsanvisningen, 1 x 30 tabletter. Minutförsäljningspriset för den här läkemedelsmängden är 10 €. En större förpackning av läkemedelspreparatet innehåller 100 tabletter, vilket är en läkemedelsmängd för mer än 100 dygns behandling. Minutförsäljningspriset för den här läkemedelsmängden är 8 €. I sådana fall kan du till kunden lämna ut en läkemedelsmängd som överstiger behovet för 100 dygn (om det finns läkemedel kvar att ta ut på receptet), eftersom minutförsäljningspriset då blir förmånligare än minutförsäljningspriset för en läkemedelsmängd för högst 3 månader. För FPA:s kännedom antecknas som tilläggsuppgift på receptet "förmånligare än 30" (”edullisempi kuin 30”).

Om de preparat vilkas priser du jämför ingår i systemet med läkemedelsutbyte ska du vid prisjämförelsen beakta reglerna för läkemedelsutbyte och minutförsäljningspriserna för de utbytbara preparaten. Om du i fråga om preparat som omfattas av en referensprisgrupp expedierar en större förpackning ska du försäkra dig om att dess pris är förmånligare eller detsamma som priset för den förmånligaste mindre förpackningen.

Minutförsäljningspriset för en mindre förpackning är förmånligare

Preparatet ingår i en referensprisgrupp. Den läkemedelsmängd som lämnas ut till kunden på en och samma gång med ersättning är, beräknad enligt doseringsanvisningen, 1 x 30 tabletter. Minutförsäljningspriset för 30 tabletter av preparatet A som ordinerats en kund är 20 €. En större förpackning av läkemedelspreparatet A innehåller 100 tabletter, vilket är en läkemedelsmängd för mer än 100 dygn. Dess minutförsäljningspris är 15 € och det är det förmånligaste preparatet i prisintervallet.  I prisförteckningen finns emellertid ett förmånligare synonympreparat B där minutförsäljningspriset för 30 tabletter är 10 €.  Dess pris är förmånligare än priset för en 100-tablettersförpackning av synonympreparatet A, så 30 tabletter av synonympreparatet B kan expedieras till kunden med ersättning. (I andra fall söks ersättning hos FPA och den betalas på basis av referenspriset för 30 tabletter).

Det sammanlagda minutförsäljningspriset för flera mindre förpackningar är förmånligare

Preparatet ingår i en referensprisgrupp. Den läkemedelsmängd som lämnas ut till kunden på en och samma gång med ersättning är, beräknad enligt doseringsanvisningen, 3 x 28 tabletter. Minutförsäljningspriset för preparatet C 3 x 28 tabletter som ordinerats en kund är totalt 90 €. En större förpackning av läkemedelspreparatet C innehåller 112 tabletter, vilket är mer än den läkemedelsmängd som behövs för 100 dygn. Dess minutförsäljningspris är 80 € och det är det förmånligaste preparatet i prisintervallet. I prisförteckningen finns emellertid ett förmånligare synonympreparat D där minutförsäljningspriset för 3 x 30 tabletter är sammanlagt 75 €, så 3 x 30 tabletter av synonympreparatet D kan expedieras till kunden med ersättning.