Ersättningsstatus för bassalvor | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Bassalvor

Ersättningsgilla bassalvor finns i FPA:s söktjänst för läkemedel.

Ersättning för en bassalva kan betalas om

  • ersättningsstatus har fastställts för bassalvan
  • receptet innehåller en anteckning om långvarig hudsjukdom
    • Anteckningen ”långvarig hudsjukdom”, som är en förutsättning för ersättning av bassalvor, har ändrats till en receptanteckning 1.5.2022. Förskrivaren av bassalvan gör anteckningen i punkten Särskild utredning.
      • Om receptet på en bassalva i doseringsanvisningen innehåller en anteckning om långvarig hudsjukdom (”s.k. PIH”-anteckning), ska apoteket vid expedieringen av receptet välja texten för den särskilda utredningen och den tillhörande koden med fyra tecken enligt Läkemedelsdatabasen.

Läs mer: Anteckningar på receptet

Ersättningen är 40 % av bassalvans pris (se Preparatets pris).

När bassalvan expedieras mot recept beräknas preparatets pris med beaktande av den mervärdesskatt som tillämpas på läkemedel.

Mängd som expedieras

Du kan på en gång lämna ut högst 4 500 gram bassalvor med ersättning när det är fråga om behandling av långvarig hudsjukdom. Det här är den maximala mängden för 3 månader. Med mängden avses den sammanlagda totala mängden av olika bassalvor (inklusive cremetvätt) som kan expedieras på en och samma gång. Den maximala mängden baserar sig på rekommendationerna för god medicinsk praxis när det gäller behandling av atopiskt eksem.

Om en kund använder en bassalva eller flera olika bassalvor i en större mängd än vad som nämns ovan, det vill säga mer än 50 gram per dygn, kan läkaren under doseringsanvisningen på receptet ange en större dygnsdos (gram). Du kan då bevilja ersättningen för en mängd bassalva som beräknats utifrån doseringsanvisningen. Använd 90 dygn som tre månaders koefficient, då de 10 dygn som läkemedelsmängden maximalt får överskridas med inte tillämpas på bassalvor.

Expeditionsintervaller

I fråga om expeditionsintervallerna för bassalvor tillämpas de normala reglerna om tiden mellan inköp (se Tiden mellan inköp). Uppföljningen av expeditionsintervaller genomförs genom att kontrollera den föregående expedieringen av samma bassalva per recept.

Den beräknade dygnskonsumtionen är 50 gram som också kan användas vid beräkningen av expeditionsintervaller i apotekssystemen.

Ändamålsenlig förpackningsstorlek

Också bassalvorna ska expedieras i ekonomiska förpackningar. Om en kund behöver en bassalva på till exempel arbetet eller daghemmet kan du förutom förmånliga stora förpackningar även expediera den minsta ersättningsgilla förpackningen om detta är möjligt utan att den totala mängden på receptet överskrids.

Grundersättning för apotekstillverkade icke-medicinska salvor

En apotekstillredd salvblandning som inte innehåller en läkemedelssubstans är grundersättningsgill när

  • salvan kan anses motsvara en ersättningsgill bassalva som tillverkats vid en läkemedelsfabrik eller
  • vid tillverkningen av salvan har man använt en ersättningsgill bassalva som tillverkats vid en läkemedelsfabrik
  • receptet innehåller en anteckning om långvarig hudsjukdom.

Dessutom måste storleken på förpackningen för den tillredda salvan vara minst 100 g.

En salvblandning som innehåller en ersättningsgill bassalva är ersättningsgill också när det har lagts till en icke-medicinsk substans (till exempel mentol) i blandningen. Om det läggs till en läkemedelssubstans i bassalvan bestäms ersättningsstatus utifrån ersättningsstatus för läkemedelssubstansen (se Grundersättning för apotekstillredda läkemedel som lämnats ut mot recept).

Ersättningsgilla bassalvor som omfattas av ersättningssystemet och framställts av en läkemedelsfabrik kan fås fram via FPA:s söktjänst för läkemedel.

I oklara fall ska du

Vad tycker du om sidan?