Taito-rehabilitering | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Taito-rehabilitering

TAITO-rehabiliteringen är avsedd för situationer där en person på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att komma in i arbetslivet, att påbörja studier eller att fortsätta arbeta eller studera. TAITO-rehabiliteringen omfattar individuell rehabilitering och rehabilitering i grupp samt arbetspraktik.

Du kan ansöka om TAITO-rehabilitering om du är 18–64 år och behöver stöd för att

 • få arbete eller kunna fortsätta arbeta
 • börja studera eller fortsätta med dina studier
 • komma vidare med din yrkesplan.

TAITO-rehabilitering -serviceproducenter

Serviceproducenter

Målen för rehabiliteringen

Målet för TAITO-rehabiliteringen är att du i samband med rehabiliteringen ska få 

 • handledning och stöd som hjälper dig hitta en väg som för in i arbetslivet eller leder till studier
 • råd om hur du själv kan påverka din funktions- och arbetsförmåga samt ditt välbefinnande
 • metoder med vars hjälp du kan uppnå dina mål för den yrkesinriktade rehabiliteringen
 • mångsidig information om arbets-, studie- och rehabiliteringsmöjligheter
 • erfarenhet av arbetspraktik
 • möjlighet till kamratstöd
 • kontakt med de stödnätverk du behöver.

Rehabiliteringens innehåll och genomförande

TAITO-rehabiliteringen är en kombination av individuell rehabilitering och rehabilitering i grupp samt arbetspraktik. Rehabiliteringen omfattar högst 106 dagar (beroende på klientens individuella situation) och den slutförs i regel inom loppet av 15 månader. När du deltar i TAITO-rehabilitering får du en personlig handledare som stöder dig under hela den tid som rehabiliteringen pågår.

I TAITO-rehabiliteringen ingår

 • 6–16 individuella möten
 • 17–20 dagar med grupprehabilitering
 • 50–70 dagar med arbetspraktik.

TAITO-rehabiliteringen består av en inledande period, en period med arbetspraktik, en fördjupad period och en avslutande period.

Inledande period

TAITO-rehabiliteringen börjar med en inledande period (startfas) som innehåller individuella möten och grupprehabilitering. Under den inledande perioden utarbetar du tillsammans med din handledare en individuell plan där dina personliga mål beaktas.

I planen antecknas också

 • metoder för hur målen kan nås
 • samarbetet med stödnätverken
 • de personer som ansvarar för din rehabilitering
 • de uppgifter som du ska utföra mellan rehabiliteringsperioderna.

Din individuella plan kompletterar den gemensamma planen som genomförs under grupprehabiliteringsperioden. 

Det ordnas 1–5 individuella möten, alltefter dina behov. Minst ett möte hålls ansikte mot ansikte vid serviceproducentens verksamhetsställe. De övriga mötena kan genomföras i form av videosamtal.

Gruppmötena inleds efter de individuella mötena. Gruppmötena genomförs vid serviceproducentens verksamhetsställe under sammanlagt 12 dagar som fördelar sig över 3 perioder.

Under gruppmötena

 • kartlägger man gruppens gemensamma mål och förändringsbehov
 • utför man aktivitetsbaserade övningar
 • övar man sig på att arbeta målmedvetet för att uppnå rehabiliteringsmålen
 • söker man aktivt en arbetspraktikplats.

Praktikperiod

Efter den inledande perioden börjar en period med arbetspraktik. Innan arbetspraktiken inleds ordnas 3–7 individuella möten (peppningsfasen), antingen vid serviceproducentens verksamhetsställe eller som videosamtal. Minst ett möte hålls ansikte mot ansikte vid serviceproducentens verksamhetsställe.

Arbetspraktiken omfattar mellan 50 och 70 dagar, beroende på dina individuella behov. Praktikplatsen söks i första hand på den öppna arbetsmarknaden. Du kan utföra din arbetspraktik på flera arbetsplatser eller utföra olika arbetsuppgifter på en och samma arbetsplats. 

Under arbetspraktiken får du introduktion i och handledning för dina arbetsuppgifter samt en möjlighet att lära dig i arbetet, tillämpa dina kunskaper och visa dina färdigheter. Rehabiliteringshandledaren stödjer dig under arbetspraktiken och du kan med låg tröskel kontakta honom eller henne i frågor som gäller praktiken. Du får också respons av arbetsgivaren och rehabiliteringshandledaren om hur arbetet löpt. 

Fördjupad period

Efter arbetspraktiken börjar en fördjupad period. Den inleds med 1–2 individuella möten (Min plan-fasen). Mötena kan ordnas ansikte mot ansikte vid serviceproducentens verksamhetsställe eller som videosamtal. Under mötena gör du tillsammans med rehabiliteringshandledaren en lägesöversikt över den rehabilitering som redan genomförts. Vid behov planerar ni fortsatta åtgärder och eventuellt utarbetar ni en yrkesplan.

Efter de individuella mötena är det dags för rehabilitering i grupp. Gruppen samlas under 5 dagar. Om du redan har en klar plan för sysselsättning, kan din rehabilitering avslutas här. Du ska dock ännu komma överens med din rehabiliteringshandledare om det uppföljningsmöte som ingår i den avslutande perioden.

Avslutande period

Den avslutande perioden varar 3 dagar och inleds med ett gruppmöte för de klienter vars yrkesplaner ännu är halvfärdiga. Om du vill kan du delta i mötet även om du redan har en plan. I den avslutande perioden ingår också 1–2 individuella möten. På dessa möten ser man till att arbetet med din yrkesplan fortskrider.

Läs mer

Så här ansöker du om TAITO-rehabilitering

Senast ändrad 16.1.2024

Vad tycker du om sidan?