Vanliga frågor om hälsovårdsavgiften för högskolestuderande | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Vanliga frågor om hälsovårdsavgiften för högskolestuderande

På den här sidan finns svar på vanliga frågor som gäller hälsovårdsavgiften för högskolestuderande. Läs på SHVS:s webbplats (yths.fi) om de tjänster som Studenternas hälsovårdsstiftelse erbjuder.

Länkar till innehållet på denna sida:

Vad är hälsovårdsavgiften för högskolestuderande?

Den avgift som tas ut hos de studerande är en del av den totala finansieringen av studerandehälsovården för högskolestuderande. Staten finansierar 77 procent av studerandehälsovården för högskolestuderande och resterande 23 procent finansieras genom de hälsovårdsavgifter som de studerande betalar. 

Avgiften som tas ut hos de högskolestuderande används för att finansiera studerandehälsovården i allmänhet, inte för att täcka kostnaderna för den individuella tjänst som den studerande fått.

Vem ska betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande?

Om du är osäker på din betalningsskyldighet ska du läsa under läs mer om vem som ska betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande.

Om du är osäker ännu efter det, kan du skicka ett meddelande till FPA via meddelandetjänsten. Välj i så fall i rullgardinsmenyn ”Ärenden som gäller studerande” ämnet ”Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande”. Alternativt kan du ringa FPA på numret 020 692 229 som betjänar i ärenden som gäller studier och värnplikt.

Om du betalar hälsovårdsavgiften trots att du inte är betalningsskyldig, återbetalas avgiften till dig.

Ja, det ska du.

Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande är till sin karaktär en skatt, inte en avgift, eftersom det inte är fråga om en besöksavgift eller en avgift som täcker kostnaderna för den individuella tjänst som den studerande får. Avsikten med avgiften är att finansiera studerandehälsovården i allmänhet.

Staten finansierar 77 procent av studerandehälsovården för högskolestuderande och resterande 23 procent finansieras genom de hälsovårdsavgifter som de studerande betalar.

Betalningsskyldigheten beror endast på vilken examen du avlägger, om du är närvaroanmäld och vilket lands sociala trygghet du omfattas av. Andra faktorer inverkar inte på betalningsskyldigheten. Avgiften ska betalas även om du inte får studiestöd och även om du i stället för att anlita SHVS:s tjänster anlitar till exempel tjänster inom företagshälsovården. Du kan själv välja vilka tjänster du anlitar.

Om du blivit utexaminerad under höstterminen behöver du inte betala hälsovårdsavgiften för vårterminen. Du får inte heller anlita SHVS tjänster under vårterminen.

Om du blir klar med dina studier under höstterminen men du blir utexaminerad och får ditt examensbetyg först under vårterminen, ska du betala hälsovårdsavgiften för vårterminen och du har rätt att anlita SHVS tjänster till slutet av terminen.

Om du studerar för en examen vid en finländsk högskola och har anmält dig som närvarande måste du betala hälsovårdsavgiften. Du måste betala avgiften även om du till exempel studerar på distans från utlandet eller reser utomlands som utbytesstuderande.

Om ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland ansvarar för din sociala trygghet behöver du inte betala hälsovårdsavgiften. Du måste emellertid kontakta FPA.

Om du studerar för en examen vid en utländsk högskola kan du inte anlita SHVS:s tjänster och då behöver du inte betala hälsovårdsavgiften.

Om du avlägger examen vid en utländsk högskola behöver du inte betala hälsovårdsavgiften.

Nej, det ska du inte, om du inte avlägger examen vid en finländsk högskola.

Erhållande av studiestöd inverkar inte på om du är betalningsskyldig eller inte. Du kan vara betalningsskyldig även om du inte får studiestöd.

Du måste betala hälsovårdsavgiften när du åker utomlands för studentutbyte om följande villkor uppfylls:

  • Du avlägger examen vid en finländsk högskola.
  • Du har anmält dig som närvarande.

Du kan använda dig av SHVS:s tjänster om du besöker Finland under ditt studentutbyte. Högskolorna har inte någon enhetlig praxis för om de studerande ska anmäla sig närvarande vid den finländska högskolan för den tid som de är utbytesstuderande utomlands.

Du måste betala hälsovårdsavgiften om följande villkor uppfylls:

  • Du avlägger examen vid en finländsk högskola.
  • Du har anmält dig som närvarande.

Om du omfattas av den sociala tryggheten i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland, behöver du inte betala hälsovårdsavgiften.

Om du har frågor som gäller anmälan om närvaro och frånvaro ska du kontakta din högskola.

Betalningsskyldigheten bestäms i lag. Om en studerande studerar för en finländsk högskoleexamen och har anmält sig som närvarande för terminen i fråga, är den studerande betalningsskyldig även om han eller hon inte skulle använda sig av tjänsterna.

Om du avbryter studierna eller avstår från din studierätt innan terminen börjar är du inte skyldig att betala avgiften.

Om du är anmäld som närvarande för terminen men du avbryter studierna eller avstår från din studierätt under terminen är du skyldig att betala avgiften.

Du måste först betala hälsovårdsavgiften själv, och sedan kan du ansöka om ersättning för den som en rehabiliteringskostnad. FPA betalar dig ersättning för hälsovårdsavgiften som en nödvändig rehabiliteringskostnad i anslutning till utbildningen. Ansök om ersättning genom att skicka ett meddelande i MittFPA. Som ämne ska du välja Rehabilitering och som specifikation Rehabiliteringsavgift. Du behöver inte lämna in betalningskvitto. Om du inte kan använda MittFPA, kan du ansöka om ersättning genom att ringa FPA:s servicenummer för rehabiliteringsärenden 020 692 225.

Om ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland ansvarar för din sociala trygghet, behöver du inte betala hälsovårdsavgiften. Läs mer om hur du ska göra.

Den sociala tryggheten för personer som rör sig mellan EU-länderna regleras i EU-förordningarna 883/2004 och 987/2009. Enligt förordningarna har de personer som rör sig inom EU rätt till social trygghet i endast ett land åt gången. Detta kallas samordning av den sociala tryggheten.

Om en person omfattas av den sociala tryggheten i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien och Nordirland är han eller hon vanligtvis inte skyldig att betala socialförsäkringsavgifter till två medlemsstater samtidigt. Därför behöver inte en person som omfattas av den sociala tryggheten i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien och Nordirland betala hälsovårdsavgiften till FPA.

Hur ska jag betala hälsovårdsavgiften?

Du kan betala hälsovårdsavgiften via e-tjänsten MittFPA. Närmare anvisningar finns på sidan Så här betalar du hälsovårdsavgiften för högskolestuderande.

Om du har fått en betalningspåminnelse gällande hälsovårdsavgiften ska du betala avgiften via din nätbank med de uppgifter om betalningsförbindelse som följde med som bilaga till betalningspåminnelsen.

Nej, det ska du inte. Hälsovårdsavgiften betalas per studerande, inte per högskola.

Nej. Avgiften är samma för alla. Den kan dock variera från ett år till ett annat.

Om du studerar vid flera högskolor och har anmält dig som närvarande, behöver du inte betala avgiften flera gånger. Det räcker att du betalar avgiften till FPA en gång.

Om du inte betalar hälsovårdsavgiften senast på förfallodagen tillkommer en fast dröjsmålsavgift. Efter förfallodagen skickar FPA en betalningspåminnelse till dig.

Om vi trots det inte får betalningen kan FPA utan ditt samtycke kvitta avgiften och dröjsmålsavgiften mot din studiepenning. Om hälsovårdsavgiften inte kan kvittas mot studiepenningen överförs den till utsökningsmyndigheten för indrivning.

Nej, det behöver du inte vara. FPA kontrollerar senare alla studerandes anmälningar om närvaro eller frånvaro. Vi betalar tillbaka avgiften om du har betalat den, men du inte har anmält dig som närvarande under terminen i fråga.

Du kan se betalningsuppgifter om hälsovårdsavgifter som du betalat i MittFPA. Välj Snabblänkar på förstasidan, sedan Hälsovårdsavgift för högskolestuderande och till slut Betalningar.

Du ser dina betalningar i uppgifterna för det år då du gjort betalningarna. I samband med betalningarna står det dessutom om avgiften gäller höst- eller vårterminen.

Kontrollera först de avgifter som du redan betalat. Välj Snabblänkar på förstasidan i MittFPA, sedan Hälsovårdsavgift för högskolestuderande och till slut Betalningar.

Du ser dina betalningar i uppgifterna för det år då du gjort betalningarna. I samband med betalningarna står det dessutom om avgiften gäller höst- eller vårterminen.

Om du inte har betalat hälsovårdsavgiften inom utsatt tid har avgiften förfallit till betalning och överförts till indrivning. Då kan den inte längre betalas med betalningsblanketten i MittFPA. Du ser uppgifterna om avgiften via förstasidan under Indrivningsärenden > Hälsovårdsavgift för högskolestuderande > Se uppgifter om indrivningen.

Hälsovårdsavgiften fastställs för ett kalenderår åt gången. Du kan t.ex. betala avgiften för vårterminen 2021 och höstterminen 2021 på en gång. Hösten 2021 kan du däremot bara betala hälsovårdsavgiften för höstterminen 2021, eftersom avgiften för vårterminen 2022 inte är känd ännu hösten 2021.

FPA betalar automatiskt tillbaka avgiften om du inte är betalningsskyldig. Det kan dröja ett tag innan avgiften har återbetalats, men du behöver inte göra någonting själv.

Om du ändå vill kan du be att få avgiften återbetald. Du kan begära återbetalning genom att skicka ett meddelande i FPA:s e-tjänst eller ringa vårt servicenummer 020 692 229 (studier och värnplikt). Meddela samtidigt det kontonummer som du vill att avgiften betalas till.

Om du har betalat hälsovårdsavgiften trots att du inte är betalningsskyldig, återbetalas avgiften till dig. Du behöver inte göra någonting själv.

Om du ändå vill kan du be att få avgiften återbetald. Du kan begära återbetalning genom att skicka ett meddelande i FPA:s e-tjänst eller ringa vårt servicenummer 020 692 229 (studier och värnplikt). Meddela samtidigt det kontonummer som du vill att avgiften betalas till.

Enligt lagen om studerandehälsovård ska hälsovårdsavgiften betalas på eget initiativ. FPA skickar ett brev om betalningsanvisningarna före förfallodagen till de betalningsskyldiga studerande som inte har betalat avgiften. Brevet sänds två gånger per år cirka tre veckor före förfallodagen för betalningen. Studerande som har valt att avstå från papperspost i MittFPA aviseras via sms eller e-post när brevet kan läsas i MittFPA.

FPA skickar ett brev om betalningsanvisningarna före förfallodagen till de betalningsskyldiga studerande som inte har betalat avgiften. Brevet sänds två gånger per år cirka tre veckor före förfallodagen för betalningen. Studerande som har valt att avstå från papperspost i MittFPA aviseras via sms eller e-post när brevet kan läsas i MittFPA.

FPA skickar ett brev med anvisningar om betalning av hälsovårdsavgiften före förfallodagen för betalningen (15.3 och 15.11). Om du så vill kan du välja att brevet skickas endast till MittFPA i stället för via papperspost. Du får en avisering via sms eller e-post när brevet kan läsas i MittFPA.

Läs här vad du ska göra om du vill ha infobrevet endast i MittFPA.

Hälsovårdsavgiften för studerande kan beaktas som utgift i samband med det grundläggande utkomststödet. Om du ansöker om grundläggande utkomststöd för avgiften ska du alltid betala avgiften för endast en termin åt gången. Avgiften beaktas i samband med det grundläggande utkomststödet för den månad under vilken förfallodagen för avgiften infaller.

Indrivning av hälsovårdsavgiften 

Om du inte betalar hälsovårdsavgiften trots att du fått en betalningspåminnelse kan FPA utan ditt samtycke kvitta hälsovårdsavgiften och dröjsmålsavgiften mot, dvs. dra av dem från, din studiepenning. Om du inte får studiepenning eller det inte är möjligt att kvitta hälsovårdsavgiften av någon annan anledning, överförs avgiften till utsökningsmyndigheten för indrivning.

Om du har fått en betalningspåminnelse ser du uppgifterna om hälsovårdsavgiften på förstasidan i e-tjänsten MittFPA, under Indrivningsärenden. Välj Hälsovårdsavgift för högskolestuderande och Se uppgifter om indrivningen. I uppgifterna ser du om FPA kvittar hälsovårdsavgiften mot din studiepenning. Om det inte finns något omnämnande om kvittning i uppgifterna ska du betala avgiften på eget initiativ. I annat fall överför FPA avgiften till utsökningsmyndigheten för indrivning.

Du kan också begära att avgiften kvittas mot någon annan förmån som FPA betalar till dig.

Betala hälsovårdsavgiften med uppgifterna om betalningsförbindelse på giroblanketten som följde med betalningsuppmaningen. Avgiften har överförts till indrivning, så den kan inte betalas med betalningsblanketten i MittFPA. Du ser uppgifterna om avgiften också via förstasidan under Indrivningsärenden > Hälsovårdsavgift för högskolestuderande > Se uppgifter om indrivningen.  

Ett debiteringsbeslut är ett beslut genom vilket FPA avgör om en studerande måste betala hälsovårdsavgiften för en termin.
Du får inte ett sådant här beslut automatiskt, men om du ber att få ett debiteringsbeslut av FPA så har du rätt att få det.
Läs mer om debiteringsbeslut.

Du kan begära ett debiteringsbeslut om du är av annan åsikt om din betalningsskyldighet. Även om du begärt ett debiteringsbeslut måste du betala beloppet senast på förfallodagen. FPA betalar tillbaka avgiften om du inte är betalningsskyldig.

Skyldigheten att betala avgiften fastställs utgående från den examen som avläggs och närvaroanmälan. FPA har fått de här uppgifterna om de studerande av högskolorna och utgående från uppgifterna skickat betalningsuppmaningar till de studerande. FPA får dock inte automatiskt uppgift av högskolorna om studieuppgifterna ändrats under terminens gång.

Om din närvaroanmälan har ändrats till frånvaroanmälan efter att din hälsovårdsavgift har överförts till FPA:s indrivningscenter för indrivning ska du kontakta FPA:s indrivningscenter för att reda ut saken. FPA:s indrivningscenter är öppet vardagar kl. 10–15.

FPA är skyldig att ta ut en dröjsmålsavgift om hälsovårdsavgiften betalas efter förfallodagen.

Den fasta dröjsmålsavgiften stadgas i lag (lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande). Avgiftens storlek stadgas årligen genom förordning av stadsrådet.

Om du har fått en betalningspåminnelse men omfattas av den sociala tryggheten i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien och Nordirland, ska du kontakta FPA:s indrivningscenter (Om FPA).

En studerande som har anmält sig som närvarande vid en högskola och avlägger någon av följande examina har rätt att anlita SHVS:s tjänster:

  • en yrkeshögskoleexamen eller en högre yrkeshögskoleexamen
  • en lägre högskoleexamen vid Polisyrkeshögskolan
  • en högskoleexamen eller en högre högskoleexamen vid ett universitet
  • studerande vid Försvarshögskolans utbildningsprogram för myndighetssamarbete (MIMMYND), det vill säga så kallade civila studerande vid Försvarshögskolan.

Även studerande som omfattas av den sociala tryggheten i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien och Nordirland har rätt att anlita SHVS:s tjänster. När den studerande besöker SHVS ska hen vara beredd att visa upp sitt giltiga europeiska sjukvårdskort (EHIC-kortet) eller sitt Global Health Insurance-kort (GHIC-kortet).

Rätt till studerandehälsovård har enligt lag bara studerande som avlägger examen vid finländska högskolor och som anmält sig som närvarande. Utbytesstuderande avlägger inte högskoleexamen vid en finländsk högskola och därför har de inte rätt att anlita SHVS:s tjänster.

Om du inte avlägger examen vid en finländsk högskola får du inte anlita SHVS:s tjänster. EU-medborgare får i allmänhet hälso- och sjukvårdstjänster vid hälsovårdscentraler och övriga studerande utifrån försäkring vid privata hälso- och sjukvårdsföretag.

Läs mer om sjukvård i internationella situationer.

Med uppdragsutbildning avses utbildning som en sammanslutning har beställt och finansierat för en förutbestämd grupp studerande. Studerande som deltar i uppdragsutbildning har inte rätt till studerandehälsovård.

Du kan anlita SHVS:s tjänster terminen ut även om du utexamineras under terminen. Den terminspecifika hälsovårdsavgiften måste betalas i sin helhet för de månader som man är närvaroanmäld.

Anlitandet av SHVS:s tjänster är inte bundet till om du har betalat avgiften eller inte.

Om du avlägger en examen vid en finländsk högskola och du har närvaroanmält dig, kan du anlita SHVS:s tjänster även om du ännu inte har betalat avgiften. SHVS kontrollerar om du är berättigad till tjänsterna.

Ja, du kan fortfarande anlita den offentliga hälso- och sjukvården.

Om du är närvaroanmäld och studerar för examen är du skyldig att betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande, och kan då också anlita SHVS:s tjänster. Det spelar ingen roll om du får någon förmån för att bedriva studierna, och inte heller vilken förmån det i så fall är.

Läs mer om vem som ska betala hälsovårdsavgiften.

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) producerar hälsovårdstjänster för högskolestuderande i hela landet. Du kan läsa om vilka tjänster som ingår i studerandehälsovården på SHVS:s webbplats (yths.fi).

Du kan ansöka om reseersättning från FPA för resor som du gjort till studerandehälsovården för högskolestuderande. Läs mer om reseersättning.

Problem vid anlitande av tjänsterna och respons 

Om du är missnöjd med SHVS:s tjänster eller med SHVS:s servicenät kan du ge respons på SHVS:s webbplats (yths.fi).

Om du är missnöjd med den vård eller det bemötande som du har fått hos SHVS lönar det sig att reda ut detta på det SHVS-serviceställe som du besökte.  Om diskussionen inte leder till önskat resultat kan du lämna in en skriftlig anmärkning hos servicestället. Du har också rätt att anföra klagomål om vården till regionförvaltningsverket eller Valvira eller göra en patientskadeanmälan. Mer information om anmärkningar, klagomål och patientskadeanmälningar finns på SHVS:s webbplats (yths.fi).

Om du är missnöjd med hur FPA har ordnat studerandehälsovården, hur FPA tar ut eller driver in hälsovårdsavgiften eller om du har förslag på hur FPA kunde utveckla verksamheten kan du ge respons via FPA:s system för kundrespons.  FPA:s system för kundrespons kan dock inte användas för skötseln av personliga FPA-ärenden.

Om du har frågor om betalningen av hälsovårdsavgiften kan du kontakta FPA:s kundservice. Om du är av annan åsikt om betalningsskyldigheten kan du hitta råd på vår webbplats om hur man söker ändring i debiteringsbeslutet.

Senast ändrad 28.5.2024