Företagare | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Stöd till företagare 

En företagare kan få samma stöd från FPA som en arbetstagare får. En företagare som ordnar företagshälsovård för sig själv kan få ersättning också för företagshälsovården.

Den här sidans texter tecknas på videoklippet nedan.

Om du är företagare och får tillräckligt med inkomster av ditt arbete måste du teckna en pensionsförsäkring. 

  • Du måste teckna en FöPL-försäkring om dina inkomster från företaget är mer än 9 010,28 euro per år.
  • Du måste teckna en LFöPL-försäkring om dina inkomster från företaget är mer än 4 505,14 euro per år.

Som företagare ska du själv göra en uppskattning av vad ditt arbete är värt i pengar. Den här uppskattningen kallas FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomst. Många av de stöd som FPA betalar till företagare grundar sig på FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten. Till exempel beloppet av graviditetspenningen, föräldrapenningen och sjukdagpenningen grundar sig på FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten. 

Se mer om pensionsförsäkringar för företagare.

En företagare kan få arbetslöshetsförmåner från FPA om företagsverksamheten har upphört. Det är också möjligt att få arbetslöshetsförmåner om företagsverksamheten bara är en bisyssla.

Om du börjar med företagsverksamhet när du är arbetslös kan du få arbetslöshetsförmåner från FPA i 4 månader. Förmånens belopp beror på hur stora inkomster du har från ditt företag. 

När du har fått en arbetslöshetsförmån i 4 månader utreder arbets- och näringsbyrån om du är företagare på heltid eller om du har företaget som bisyssla. Den som är företagare på heltid använder så mycket tid på sin företagsverksamhet att det inte är möjligt att ha ett annat arbete. Den som har företagsverksamheten som en bisyssla använder mindre tid för företagsverksamheten och kan därför ta emot ett annat arbete. Om du har företagsverksamheten som bisyssla kan FPA betala ut en jämkad arbetslöshetsförmån. En jämkad arbetslöshetsförmån är mindre än en vanlig arbetslöshetsförmån. En företagare som har företagsverksamheten som huvudsyssla kan inte få arbetslöshetsförmåner.

De arbetslöshetsförmåner som FPA betalar är grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd. Du kan få grunddagpenning bara om du har arbetat som företagare tillräckligt länge. Dessutom måste FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsterna vara tillräckligt stora. Arbetsmarknadsstöd kan du få även om du inte har arbetat tidigare.

Se mer om arbetslöshetsförmåner.

En företagare kan ta hand om sin hälsa genom att skaffa företagshälsovård för sig själv. Företagshälsovård innebär sådana hälsovårdstjänster som hjälper företagaren att orka med sitt jobb. En företagare kan skaffa företagshälsovård från privata hälsovårdsföretag. 

FPA ersätter högst 50 procent eller högst 60 procent av de kostnader som företagaren har för sin företagshälsovård, alltså cirka hälften av kostnaderna. Ersättningens storlek beror på vilka tjänster som ingår i det avtal som du har om företagshälsovården.

Om du blir sjuk ska du ansöka om sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning hos FPA. Dagpenningens belopp baserar sig på FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten.

Om din sjukdom fortsätter under en så lång tid att du inte längre har möjlighet att få sjukdagpenning kan du få sjukpension eller invalidpension.

Om du behöver rehabilitering kan du delta i yrkesinriktad rehabilitering. Arbetspensionsanstalterna ordnar sådan rehabilitering.

Företagare kan också delta i den rehabilitering som FPA ordnar. Till exempel Kiila-rehabilitering lämpar sig också för företagare. Målet med Kiila-rehabiliteringen är att hjälpa deltagarna att orka bättre med sina jobb. Se mer om den rehabilitering som FPA ordnar.
 

Om du har små inkomster kan du ansöka om allmänt bostadsbidrag och utkomststöd hos FPA. Allmänt bostadsbidrag hjälper dig att betala dina boendeutgifter. Du kan få grundläggande utkomststöd om dina inkomster och tillgångar ändå inte räcker till för de utgifter som är nödvändiga i vardagen, till exempel utgifterna för mat och bostad. 

När en företagare ansöker om utkomststöd tar FPA först reda på om företagsverksamheten är lönsam. Innan FPA har gjort det kan inte utkomststöd betalas ut. 

Dina egna inkomster inverkar på stöden, men också de inkomster som de andra som bor i samma bostad har kan ha betydelse. 

Om du blir förälder kan du få föräldradagpenningar. Föräldradagpenningarna är graviditetspenning, särskild graviditetspenning och föräldrapenning. Dagpenningens belopp baserar sig på FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten. 

Efter föräldradagpenningarna kan du få barnavårdsstöd.

Företagare ska själva se till att de ordnar med den pension som de senare kommer att få. För att företagare ska få pension måste de betala en FöPL- eller LFöPL-pensionsförsäkring.

Du kan ansöka om pension när du är i pensionsåldern. Ansök om arbetspension hos den arbetspensionsanstalt där du har haft en FöPL- eller LFöPL-pensionsförsäkring. Om du har en liten arbetspension eller ingen arbetspension alls kan du få folkpension från FPA.

I vissa situationer kan du gå i pension redan före din egentliga pensionsålder. Då kan du få förtida ålderspension, sjukpension eller invalidpension.

Se mer om de pensioner som FPA betalar.