Företagaren som kund hos FPA

Företagaren kan ha flera olika roller i förhållande till FPA. Rollen avgör vilken form av service man ska använda.

Företagaren är vanligen

  • privatperson när det gäller egna ärenden
  • arbetsgivare när det gäller de anställdas ärenden
  • samarbetspartner ifall företagaren är exempelvis producent av företagshälsovårdstjänster för ett annat företag.

Med företagare avses i allmänhet en person som förvärvsarbetar utan att vara i ett tjänste- eller anställningsförhållande, och som när det gäller detta förvärvsarbete uppfyller de kännetecken på en företagare som fastställs i lagen. Företagaren har i regel en lagstadgad FöPL- eller LFöPL-försäkring.

Privatperson

Företagaren sköter sina ärenden med FPA som privatperson när det är frågan om hans eller hennes egna ärenden:

Grunderna för föräldra- och sjukdagpenning samt rehabiliteringspenning ändras för dagpenningsperioder som inleds 1.1.2020 eller senare.

Företagarens dagpenning bestäms ännu år 2019 i allmänhet utifrån den arbetsinkomst som konstaterats vid beskattningen, på motsvarande sätt som när dagpenningen för löntagare bestäms. Arbetsinkomsten för en FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare bestäms enligt den FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomst som pensionsanstalten senast fastställt. Om företagarens arbetsinkomst stigit med över en femtedel efter skatteåret kan företagaren söka dagpenning på basis av de senaste sex månadernas arbetsinkomst. FPA får uppgifter om FöPL- och LFöPL-försäkrade företagares arbetsinkomster för de sex senaste månaderna direkt från pensionsförsäkringsbolaget, så dessa behövs inte som bilaga till ansökan.

Om företagaren däremot inte är skyldig att teckna en FöPL- och/eller en LFöPL-försäkring kan han eller hon bifoga en utredning om förvärvsinkomsterna av näringsverksamheten eller om företagarlöner utbetalda från ett aktiebolag.

Företagaren kan också ha arbetstagarstatus om han eller hon vid sidan av företagsverksamheten står i ett tjänste- eller anställningsförhållande. Då kan båda arbetena beaktas.

Arbetsgivare

När företagaren sköter sina anställdas ärenden hos FPA gör han eller hon det i rollen som arbetsgivare. Det här gäller t.ex. löneutbetalning under sjukfrånvaro, familjeledigheter eller under tid i rehabilitering samt när företagaren ordnar företagshälsovård för sina anställda. Företagaren är arbetsgivare också när han eller hon ansöker om ersättning för semesterkostnader under de anställdas familjeledigheter.

Samarbetspartner

En företagare som är serviceproducent inom hälso- och sjukvården, företagshälsovården, barndagvården eller inom rehabilitering är FPA:s samarbetspartner och använder de serviceformer som finns tillgängliga inom detta samarbete.

Läs mer