Hälsovårdsavgift för högskolestuderande

Studerande vid yrkeshögskolor och universitet ska betala en hälsovårdsavgift till FPA. Hälsovårdsavgiften ska betalas för varje termin. FPA skickar inte någon separat faktura för avgiften utan den studerande måste själv komma ihåg att betala den. Du kan betala hälsovårdsavgiften i e-tjänsten MittFPA.

Om du avlägger en högskoleexamen och du har närvaroanmält dig har du rätt att anlita tjänsterna hos Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS).

Läs mer om hur man betalar hälsovårdsavgiften och förfallodagarna: Så här betalar du hälsovårdsavgiften för högskolestuderande.

Vem ska betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande?

Betalningsskyldigheten beror på vilken examen du avlägger, om du är närvaroanmäld och vilket lands sociala trygghet du omfattas av. Andra faktorer inverkar inte på betalningsskyldigheten. Avgiften ska betalas även om du inte får studiestöd eller inte anlitar SHVS tjänster utan i stället anlitar till exempel företagshälsovårdstjänster.

Du ska betala hälsovårdsavgiften om du har anmält dig som närvarande och

 • du studerar vid en yrkeshögskola i syfte att avlägga yrkeshögskoleexamen, högre yrkeshögskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen vid Polisyrkeshögskolan
 • du studerar vid ett universitet i syfte att avlägga lägre eller högre högskoleexamen
 • du studerar vid Försvarshögskolans utbildningsprogram för myndighetssamarbete (MIMMYND), dvs. du är en s.k. civil studerande vid Försvarshögskolan.

Hälsovårdsavgiften i internationella situationer

Hälsovårdsavgiften ska betalas också under utbytesstudier utomlands. Du ska betala hälsovårdsavgiften om du åker utomlands för studentutbyte och alla följande villkor uppfylls:

 • Du avlägger examen vid en finsk högskola.
 • Du har anmält dig närvarande.
 • Du omfattas av den sociala tryggheten i Finland eller i ett land som inte är ett EU-land, EES-land, Schweiz eller Storbritannien.

Om du besöker Finland under din utbytestid kan du anlita SHVS tjänster.

Du behöver inte betala hälsovårdsavgiften om ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien ansvarar för din sociala trygghet. Du kan anlita SHVS tjänster även om du inte måste betala hälsovårdsavgiften.

Läs mer: Hur ska jag göra om jag omfattas av den sociala tryggheten i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien?

Hälsovårdsavgiften och utexaminering mitt under läsåret

Om du utexamineras under höstterminen behöver du inte betala hälsovårdsavgiften för följande vårtermin. Du får då inte heller anlita SHVS tjänster under vårterminen.

Om du slutför dina studier under höstterminen men utexamineras och får ditt betyg först under vårterminen måste du betala hälsovårdsavgiften för vårterminen. Du har då rätt att anlita SHVS tjänster till slutet av vårterminen.

Vanliga frågor: Vem ska betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande?

Vem behöver inte betala hälsovårdsavgiften?

Du är inte betalningsskyldig om

 • du har anmält dig som frånvarande för terminen
 • du är en utländsk utbytesstuderande i Finland och du avlägger inte en examen vid en finsk högskola
 • du studerar vid öppna yrkeshögskolan
 • du studerar vid öppna universitetet
 • du studerar vid Högskolan på Åland
 • du avlägger påbyggnadsexamen (du studerar t.ex. för licentiat- eller doktorsexamen)
 • du studerar till officer vid Försvarshögskolan
 • du avlägger andra studier än examensstudier vid en högskola (du deltar t.ex. i fortbildning eller avlägger specialiseringsstudier eller en enskild studiehelhet)
 • du deltar i uppdragsutbildning
 • du avlägger högre yrkeshögskoleexamen vid Polisyrkeshögskolan
 • ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien svarar för din sociala trygghet.

Om du inte är betalningsskyldig kan du heller inte anlita SHVS tjänster. Ett undantag är om du omfattas av den sociala tryggheten i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien. Då kan du anlita SHVS tjänster även om du inte betalar någon hälsovårdsavgift.

Belopp och betalning

Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande är 35,80 euro per termin år 2022. Avgiften ska betalas till FPA för både vår- och höstterminen. Du får ingen faktura, utan avgiften ska betalas på eget initiativ. Storleken på avgiften fastställs genom förordning av statsrådet och den kan variera från ett år till ett annat.

Du kan betala avgiften fastän du ännu inte har anmält dig som närvarande.

Hälsovårdsavgiften fastställs för ett kalenderår åt gången. Våren 2022 kan du alltså betala hälsovårdsavgiften för både vårterminen och höstterminen 2022.

Läs mer om betalningen av hälsovårdsavgiften och förfallodagarna: Så här betalar du hälsovårdsavgiften för högskolestuderande.

Om du får utkomststöd, kan hälsovårdsavgiften godkännas som utgift i samband med det grundläggande utkomststödet.

Om du har beviljats utbildning i form av yrkesinriktad FPA-rehabilitering kan du få ersättning för hälsovårdsavgiften för högskolestuderande som en nödvändig utgift i anslutning till utbildningen. Du ska först själv betala hälsovårdsavgiften. Sedan kan du ansöka om ersättning för den som en rehabiliteringskostnad.

Vad händer om jag inte betalar hälsovårdsavgiften?

Om du inte betalar hälsovårdsavgiften senast på förfallodagen skickar FPA en betalningspåminnelse till dig. Om du betalar hälsovårdsavgiften efter förfallodagen tar FPA ut en fast dröjsmålsavgift på 5 euro.

Om du inte betalar hälsovårdsavgiften efter att du fått en betalningspåminnelse kan FPA utan ditt samtycke kvitta, dvs. dra av, hälsovårdsavgiften och dröjsmålsavgiften från studiepenningen. Om hälsovårdsavgiften inte kan kvittas mot studiepenningen överförs avgiften med stöd av lagen till utsökning.

Om du har fått en betalningspåminnelse, men du omfattas av den sociala tryggheten i något annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien, ska du kontakta FPA:s indrivningscenter.

Vanliga frågor: Hur ska jag betala hälsovårdsavgiften?

Studerandehälsovårdstjänster för högskolestuderande

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) producerar hälsovårdstjänster för högskolestuderande i Finland. Du kan läsa om de tjänster som ingår i studerandehälsovården på SHVS:s webbplats.

Du kan anlita studerandehälsovårdstjänsterna till slutet av den termin för vilken du har anmält dig som närvarande. Om du blir utexaminerad under terminen har du rätt att anlita studerandehälsovårdstjänsterna till slutet av terminen i fråga.

Du kan ansöka om ersättning från FPA för resor som du gör till något av studerandehälsovårdens serviceställen.

Läs mer om reseersättningar.

Vanliga frågor: Vem får anlita SHVS:s tjänster?

Läs mer