Hälsovårdsavgift för högskolestuderande

Yrkeshögskolestuderande och universitetsstuderande som har rätt att anlita Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster ska betala en hälsovårdsavgift till FPA.

Hälsovårdsavgiften ska betalas för varje termin. FPA skickar inte någon separat räkning för avgiften utan den studerande måste själv komma ihåg att betala den. Du kan betala hälsovårdsavgiften i e-tjänsten MittFPA.

Läs mer om betalningen av hälsovårdsavgiften och förfallodagarna: Så här betalar du hälsovårdsavgiften för högskolestuderande. 

Vem ska betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande?

Skyldigheten att betala hälsovårdsavgiften fastställs enligt den examen som du avlägger och närvaroanmälan. Inga andra faktorer inverkar på betalningsskyldigheten. Du kan inte bli befriad från skyldigheten att betala avgiften till exempel på grund av att du anlitar företagshälsovårdstjänster istället för SHVS tjänster eller på grund av att du inte får studiestöd.

Betala hälsovårdsavgiften om du har anmält dig som närvarande och

 • du studerar vid en yrkeshögskola i syfte att avlägga yrkeshögskoleexamen, högre yrkeshögskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen vid Polisyrkeshögskolan
 • du studerar vid ett universitet i syfte att avlägga lägre eller högre högskoleexamen
 • du studerar vid Försvarshögskolans utbildningsprogram för myndighetssamarbete (MIMMYND), dvs. du är en s.k. civil studerande vid Försvarshögskolan.

Du måste betala hälsovårdsavgiften också när du åker utomlands för studentutbyte, avlägger examen vid en finländsk högskola och har anmält dig som närvarande. Du kan använda dig av SHVS:s tjänster när du är på besök i Finland under ditt studentutbyte.

Om du blivit utexaminerad under höstterminen behöver du inte betala hälsovårdsavgiften för följande vårtermin. Du får inte heller anlita SHVS tjänster under vårterminen.

Om du blir klar med dina studier under höstterminen men du blir utexaminerad och får ditt examensbetyg först under vårterminen, ska du betala hälsovårdsavgiften för vårterminen och du har rätt att anlita SHVS tjänster till slutet av terminen.

Vanliga frågor: Vem ska betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande?

Vem behöver inte betala hälsovårdsavgiften?

Du har inte rätt till studerandehälsovård för högskolestuderande och du är inte skyldig att betala hälsovårdsavgiften om

 • du har anmält dig som frånvarande för terminen
 • du är en utländsk utbytesstuderande i Finland och du avlägger inte en examen vid en finsk högskola
 • du studerar vid öppna yrkeshögskolan
 • du studerar vid öppna universitetet
 • du studerar vid Högskolan på Åland
 • du avlägger påbyggnadsexamen (du studerar t.ex. för licentiat- eller doktorsexamen)
 • du studerar till officer vid Försvarshögskolan
 • du avlägger andra studier än examensstudier vid en högskola (du deltar t.ex. i fortbildning eller avlägger specialiseringsstudier eller en enskild studiehelhet)
 • du deltar i uppdragsutbildning
 • du avlägger högre yrkeshögskoleexamen vid Polisyrkeshögskolan.

Belopp och betalning

Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande är 35,80 euro per termin år 2022. Avgiften ska betalas till FPA för både vår- och höstterminen. Du får ingen faktura, utan avgiften ska betalas på eget initiativ. Storleken på avgiften fastställs genom förordning av statsrådet och den kan variera från ett år till ett annat.

Du kan betala avgiften fastän du ännu inte har anmält dig som närvarande.

Hälsovårdsavgiften fastställs för ett kalenderår åt gången. Våren 2022 kan du alltså betala hälsovårdsavgiften för både vårterminen och höstterminen 2022.

Läs mer om betalningen av hälsovårdsavgiften och förfallodagarna: Så här betalar du hälsovårdsavgiften för högskolestuderande.

Om du får utkomststöd, kan hälsovårdsavgiften godkännas som utgift i samband med det grundläggande utkomststödet.

Om du har beviljats utbildning i form av yrkesinriktad FPA-rehabilitering kan du få ersättning för hälsovårdsavgiften för högskolestuderande som en nödvändig utgift i anslutning till utbildningen. Du ska först själv betala hälsovårdsavgiften. Sedan kan du ansöka om ersättning för den som en rehabiliteringskostnad.

Vad händer om jag inte betalar hälsovårdsavgiften?

Om du inte betalar hälsovårdsavgiften senast på förfallodagen skickar FPA en betalningspåminnelse till dig. Om du betalar hälsovårdsavgiften efter förfallodagen tar FPA ut en fast dröjsmålsavgift på 5 euro.

Om du inte betalar hälsovårdsavgiften efter att du fått en betalningspåminnelse kan FPA utan ditt samtycke kvitta, dvs. dra av, hälsovårdsavgiften och dröjsmålsavgiften från studiepenningen. Om hälsovårdsavgiften inte kan kvittas mot studiepenningen överförs avgiften med stöd av lagen till utsökning.

Vanliga frågor: Hur ska jag betala hälsovårdsavgiften?

Studerandehälsovårdstjänster för högskolestuderande

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) producerar hälsovårdstjänster för högskolestuderande i Finland. Du kan läsa om de tjänster som ingår i studerandehälsovården på SHVS:s webbplats.

Du kan anlita studerandehälsovårdstjänsterna till slutet av den termin för vilken du har anmält dig som närvarande. Om du blir utexaminerad under terminen har du rätt att anlita studerandehälsovårdstjänsterna till slutet av terminen i fråga.

Du kan ansöka om ersättning från FPA för resor som du gör till något av studerandehälsovårdens serviceställen.

Läs mer om reseersättningar.

Vanliga frågor: Vem får anlita SHVS:s tjänster?

Läs mer