Hälsovårdsavgift för högskolestuderande

Från och med januari 2021 ska yrkeshögskolestuderande och universitetsstuderande som har rätt att anlita Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster betala en hälsovårdsavgift till FPA. Högskolestuderande ska betala hälsovårdsavgiften till FPA för första gången för vårterminen 2021. Du kan betala hälsovårdsavgiften i MittFPA.

Så här betalar du hälsovårdsavgiften för högskolestuderande.

Vem ska betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande?

Skyldigheten att betala hälsovårdsavgiften fastställs enligt den examen som du avlägger och närvaroanmälan. Inga andra faktorer inverkar på betalningsskyldigheten. Du kan inte bli befriad från skyldigheten att betala avgiften till exempel på grund av att du anlitar företagshälsovårdstjänster istället för SHVS tjänster eller på grund av att du inte får studiestöd.

Betala hälsovårdsavgiften om du har anmält dig som närvarande och

 • du studerar vid en yrkeshögskola i syfte att avlägga yrkeshögskoleexamen, högre yrkeshögskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen vid Polisyrkeshögskolan
 • du studerar vid ett universitet i syfte att avlägga lägre eller högre högskoleexamen
 • du studerar vid Försvarshögskolans utbildningsprogram för myndighetssamarbete (SMVIR), dvs. du är en s.k. civil studerande vid Försvarshögskolan.

Om du reser utomlands för studentutbyte, du avlägger en examen vid en finsk högskola och du har anmält dig som närvarande, har du rätt till studerandehälsovård och du ska betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande.

Om du blivit utexaminerad under höstterminen behöver du inte betala hälsovårdsavgiften för följande vårtermin. Du får inte heller anlita SHVS tjänster under vårterminen.

Om du blir klar med dina studier under höstterminen men du blir utexaminerad och får ditt examensbetyg först under vårterminen, ska du betala hälsovårdsavgiften för vårterminen och du har rätt att anlita SHVS tjänster till slutet av terminen.

Vanliga frågor: Vem ska betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande?

Vem behöver inte betala hälsovårdsavgiften?

Du har inte rätt till studerandehälsovård för högskolestuderande och du är inte skyldig att betala hälsovårdsavgiften om

 • du har anmält dig som frånvarande för terminen
 • du studerar vid öppna yrkeshögskolan
 • du studerar vid öppna universitetet
 • du studerar vid Högskolan på Åland
 • du avlägger påbyggnadsexamen (du studerar t.ex. för licentiat- eller doktorsexamen)
 • du studerar till officer vid Försvarshögskolan
 • du avlägger andra studier än examensstudier vid en högskola (du deltar t.ex. i fortbildning eller avlägger specialiseringsstudier eller en enskild studiehelhet)
 • du deltar i uppdragsutbildning
 • du avlägger högre yrkeshögskoleexamen vid Polisyrkeshögskolan
 • du är en utländsk utbytesstuderande i Finland och du avlägger inte en examen vid en finsk högskola.

Belopp och betalning

Beloppet av hälsovårdsavgiften för högskolestuderande är 35,80 euro per termin år 2021.  Avgiften betalas till FPA för både vår- och höstterminen, dvs. 2 gånger per år. Den studerande får ingen faktura, utan avgiften ska betalas på eget initiativ. Storleken på avgiften fastställs genom förordning av statsrådet och den kan variera från ett år till ett annat.

Du kan betala avgiften fastän du ännu inte har anmält dig som närvarande.

Hälsovårdsavgiften fastställs för ett kalenderår åt gången. Du kan t.ex. betala avgiften för vårterminen 2021 och höstterminen 2021 på en gång. Hösten 2021 kan du däremot bara betala hälsovårdsavgiften för höstterminen 2021, eftersom avgiften för vårterminen 2022 inte är känd ännu hösten 2021.

Läs mer om betalningen av hälsovårdsavgiften och förfallodagarna: Så här betalar du hälsovårdsavgiften för högskolestuderande. 

Vad händer om jag inte betalar hälsovårdsavgiften?

Om du inte betalar hälsovårdsavgiften senast på förfallodagen tillkommer en fast dröjsmålsavgift. Efter förfallodagen skickar FPA en betalningspåminnelse till dig.

Om vi trots det inte får betalningen kan FPA utan ditt samtycke kvitta avgiften och dröjsmålsavgiften mot din studiepenning. Om hälsovårdsavgiften inte kan kvittas mot studiepenningen överförs den till utsökningsmyndigheten för indrivning.

Om du får utkomststöd, kan hälsovårdsavgiften godkännas som utgift i samband med det grundläggande utkomststödet.

Vanliga frågor: Hur ska jag betala hälsovårdsavgiften?

Vilka tjänster ingår i studerandehälsovården?

Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) webbplats innehåller information om studerandehälsovården.

Du kan anlita studerandehälsovårdstjänsterna till slutet av den termin för vilken du har anmält dig som närvarande. Om du blir utexaminerad under terminen har du rätt att anlita studerandehälsovårdstjänsterna till slutet av terminen i fråga.

Vanliga frågor: Vem får anlita SHVS:s tjänster?

Läs mer