Så här ansöker du om läkemedelsersättning

Ansök om läkemedelsersättning hos FPA om

  • en ersättning som du har rätt till inte betalades som direktersättning på apoteket
  • du har beviljats en ny ersättningsrätt eller
  • årssjälvrisken, dvs. takbeloppet för läkemedelskostnader, har överskridits.

Du kan få ersättning endast för de preparat som läkemedelsprisnämnden (Hila), som verkar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet, har godkänt som ersättningsgilla. Läkemedelsersättningar betalas ut efter att du betalat initialsjälvrisken i sin helhet.

Läkemedelsersättningar kan inte sökas via e-tjänsten. Ansökan och bilagor ska skickas till FPA per post.

Gör ansökan så här

  1. Fyll i och skriv ut ansökningsblanketten SV 178r (pdf).
  2. Foga nödvändiga bilagor till din ansökan. Kontrollera i ansökningsblanketten vilka bilagor som behövs.
  3. Skicka blanketten och bilagorna till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

  4. I e-tjänsten kan du se du om din ansökan redan har avgjorts.

Ansökningstid

Ansök om ersättning hos FPA  som du har rätt till inte betalades som direktersättning på apoteket inom 6 månader från läkemedelsinköpet.

Om du ansöker om ersättning för läkemedelskostnader som överskrider årssjälvrisken (det s.k. takbeloppet) ska ansökan göras inom 6 månader efter kalenderårets slut.

Om årssjälvrisken har överskridits år 2019, sök tilläggsersättning hos FPA senast 30.6.2020.

Om årssjälvrisken överskider år 2020,  du behöver inte söka tilläggsersättning hos FPA.  Du får ersättning redan på apoteket.

Om kostnaderna uppkommit utomlands, spara receptet och läkemedlets skyddsförpackning. De uppgifter som finns på dem kan behövas när man utreder om du kan få ersättning för läkemedelsinköpen.

Läs mer