Så här ansöker du om läkemedelsersättning

Ansök om läkemedelsersättning hos FPA om

  • en ersättning som du har rätt till inte betalades som direktersättning på apoteket
  • du har beviljats en ny ersättningsrätt eller
  • årssjälvrisken, dvs. takbeloppet för läkemedelskostnader, har överskridits.

Du kan få ersättning endast för de preparat som läkemedelsprisnämnden (Hila), som verkar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet, har godkänt som ersättningsgilla. Läkemedelsersättningar betalas ut efter att du betalat initialsjälvrisken i sin helhet.

Läkemedelsersättningar kan inte sökas via e-tjänsten. Ansökan och bilagor ska skickas till FPA per post.

Gör ansökan så här

  1. Fyll i och skriv ut ansökningsblanketten (SV 178r).
    • Om kostnaderna uppkommit utomlands fyll i och skriv ut ansökningsblanketten Sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands (SV 128r)
  2. Foga nödvändiga bilagor till din ansökan. Kontrollera i ansökningsblanketten vilka bilagor som behövs.
  3. Skicka in din ansökan med bilagor per post till FPA.
  4. I e-tjänsten kan du se du om din ansökan redan har avgjorts.

Ansökningstid

Ansök om läkemedelsersättning inom 6 månader från läkemedelsinköpet.

Om du ansöker om ersättning för läkemedelskostnader som överskrider årssjälvrisken (det s.k. takbeloppet) ska ansökan göras inom 6 månader efter kalenderårets slut. Om till exempel årssjälvrisken har överskridits 2016 ska ansökan ha kommit in till FPA senast 30.6.2017.

Om kostnaderna uppkommit utomlands, spara receptet och läkemedlets skyddsförpackning. De uppgifter som finns på dem kan behövas när man utreder om du kan få ersättning för läkemedelsinköpen.

Läs mer