Delegationer och forum

Det finns åtta olika delegationer om vars uppgifter stadgats i lag. I delegationerna finns representanter för myndigheterna, sammanslutningar och intresseorganisationer samt FPA:s personal.