Rehabilitering för personer i alla åldrar

FPA ordnar rehabilitering för personer i alla åldrar och olika livssituationer.

Barn

FPA ordnar anpassningskurser, där barn och deras familjemedlemmar eller andra närstående kan få stöd i den livssituation som en sjukdom eller funktionsnedsättning medför.

Barn kan också få multidisciplinär individuell rehabilitering vid rehabiliteringsinrättningar. Multidisciplinär individuell rehabilitering är till exempel rehabilitering för personer med syn- eller hörselskador, sjukdomar i rörelseorganen eller reumatiska sjukdomar samt allmän och neurologisk rehabilitering.

Ett barn kan ha rätt till krävande medicinsk rehabilitering om en sjukdom eller funktionsnedsättning medför betydande svårigheter att klara av dagliga aktiviteter (t.ex. svårigheter att delta i daghemmets eller skolans aktiviteter). Krävande medicinsk rehabilitering kan beviljas till exempel i form av olika terapier.

Om ett barn på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att klara av studierna, kan barnet från årskurs 7 beviljas hjälpmedel som underlättar studierna.

Unga och vuxna

Om du på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att välja yrke eller att klara av dina studier eller ditt arbete kan du ha nytta av yrkesinriktad rehabilitering. Yrkesinriktad rehabilitering omfattar till exempel sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering, utbildning och yrkesinriktade rehabiliteringskurser.

Om du är mellan 16 och 19 år kan du få rehabiliteringspenning för unga under den tid du studerar eller deltar i annan intensifierad rehabilitering som främjar dina möjligheter att få arbete.

Om du är mellan 16–29 år kan du få yrkesinriktade rehabilitering för unga utan läkarutlåtande.

Om din arbets- eller studieförmåga är hotad på grund av depression eller någon annan psykisk störning kan du ha rätt till rehabiliterande psykoterapi.

rehabiliterings- och anpassningskurser får du och din familj information om din sjukdom och stöd i den livssituation som sjukdomen eller funktionsnedsättningen medför.  Det ordnas kurser för olika åldersgrupper.

Om en sjukdom eller funktionsnedsättning på ett betydande sätt begränsar din funktionsförmåga och försvårar din vardag kan du ha rätt till multidisciplinär individuell rehabilitering vid en rehabiliteringsinrättning.  Det finns särskilda servicelinjer för unga, till exempel linjer för personer med syn- eller hörselskador, sjukdomar i rörelseorganen eller reumatiska sjukdomar samt den allmänna och neurologiska linjen.

Om du har svårt att klara av dina studier eller ditt arbete på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning kan du beviljas hjälpmedel som underlättar studierna eller arbetet.

Om du på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning har stora svårigheter att klara av och delta i dagliga aktiviteter kan du ha rätt till krävande medicinsk rehabilitering. Krävande medicinsk rehabilitering omfattar till exempel olika terapier, multidisciplinär individuell rehabilitering samt rehabiliterings- och anpassningskurser.

Om du har konstaterats ha utvecklingsrelaterade störningar eller inlärningssvårigheter kan du få neuropsykologisk rehabilitering.