Så här betalar du hälsovårdsavgiften för högskolestuderande

 

Beloppet av hälsovårdsavgiften för högskolestuderande är 35,80 euro per termin år 2021. Avgiften betalas till FPA för både vår- och höstterminen, dvs. 2 gånger per år. Du får ingen faktura, utan du ska betala avgiften på eget initiativ. Storleken på avgiften fastställs årligen.

Om du är osäker på din betalningsskyldighet ska du läsa under Vem ska betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande?

 1. Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande betalas till FPA terminsvis, dvs. två gånger per år. Du får ingen faktura, utan du ska betala avgiften på eget initiativ.
  • Du kan betala avgiften fastän du ännu inte har anmält dig som närvarande.
  • Du kan betala hälsovårdsavgiften för vårterminen 2021 och höstterminen 2021 på samma gång.
  • Hälsovårdsavgiften för vårterminen 2022 kan du betala först efter 30.11.2021.

  • Om du ansöker om grundläggande utkomststöd för avgiften ska du alltid betala avgiften för endast en termin åt gången.
 2. Förfallodagarna bestäms enligt när du närvaroanmäler dig.
  • Förfallodagen på våren är 31.1 om du har anmält dig som närvarande senast då. Om du anmäler dig som närvarande för vårterminen 1.2 eller senare är förfallodagen 31.7.

  • Förfallodagen på hösten är 30.9 om du har anmält dig som närvarande senast då. Om du anmäler dig som närvarande för höstterminen 1.10 eller senare är förfallodagen 31.12.

 3. Hälsovårdsavgiften kan betalas i MittFPA: Egna förmåner > Övriga förmånsärenden > Hälsovårdsavgift för högskolestuderande.
  • Via e-tjänsten kan du gå direkt till din egen nätbank för att betala avgiften eller skriva ut betalningsuppgifterna.
 4. Om du inte betalar hälsovårdsavgiften senast på förfallodagen skickar FPA en betalningspåminnelse till dig. Om hälsovårdsavgiften betalas efter förfallodagen tar FPA ut en fast dröjsmålsavgift på 5 euro. Om du inte betalar hälsovårdsavgiften efter att du fått en betalningspåminnelse, kan hälsovårdsavgiften och dröjsmålsavgiften kvittas mot, dvs. dras av från, studiepenningen utan ditt samtycke. Om hälsovårdsavgiften inte kan kvittas mot studiepenningen överförs hälsovårdsavgiften med stöd av lagen till utsökning.

Om du inte kan använda e-tjänsten till exempel på grund av att du inte har nätbankskoder från en finländsk bank, ska du betala hälsovårdsavgiften till FPA som kontoöverföring.

 1. Använd betalningsförbindelseuppgifterna nedan:
  • Kontonummer (IBAN): FI06 5000 0120 4657 77
  • BIC-kod: OKOYFIHH  
  • mottagare: FPA
    
 2. Om betalningen görs från ett annat land ska du använda följande bankförbindelseuppgifter:
  • OP Corporate Bank plc, Gebhardsplatsen 1, 00510 Helsingfors, Finland
  • Ange kontonumret i IBAN-format och BIC-koden.
    
 3. Fyll i följande uppgifter i meddelandefältet:
  • den studerandes namn
  • den studerandes personbeteckning eller födelsedatum
  • texten OTH
  • uppgift om vilken termin eller vilka terminer betalningen gäller, dvs. våren 2021, hösten 2021 eller våren och hösten 2021.
  • läroanstaltens namn.

Begäran om debiteringsbeslut

Du kan begära ett debiteringsbeslut från FPA om din skyldighet att betala hälsovårdsavgiften. Du kan begära ett beslut t.ex. om du är av annan åsikt om din betalningsskyldighet, dvs. om huruvida du är närvaroanmäld som examensstuderande under terminen i fråga. I så fall kan du ansöka om rättelse av debiteringsbeslutet.

Genom debiteringsbeslutet avgör FPA om du behöver betala hälsovårdsavgiften för terminen i fråga. FPA fattar avgörandet utgående från den examen som du avlägger och dina närvarouppgifter för terminen.

Gör så här

 1. Lämna en fritt formulerad begäran om debiteringsbeslut muntligen eller skriftligen.
  • En skriftlig begäran kan du lämna med ett meddelande i FPA:s e-tjänst, genom att lämna in den till något av FPA:s serviceställen eller genom att skicka den per post till adressen Folkpensionsanstaltens indrivningscenter, PB 31, 00056 FPA.
  • En muntlig begäran kan du framställa genom att ringa servicenumret för FPA:s indrivningscenter 020 634 4940.
 2. Ange ditt namn och dina kontaktuppgifter i begäran. Ange också vilken termin begäran gäller, namnet på din högskola, vilken examen du avlägger och när du har anmält dig som närvarande eller frånvarande vid högskolan. Exempel: ”Vårterminen 2021, Åbo yrkeshögskola, yrkeshögskoleexamen. Närvaroanmälan 15.12.2020.”

 3. Även om du begär ett beslut ska du betala hälsovårdsavgiften senast på förfallodagen. FPA betalar tillbaka avgiften om du inte är betalningsskyldig under terminen i fråga.

Om du är av annan åsikt om debiteringsbeslutet kan du begära omprövning hos FPA. FPA fattar ett beslut gällande din begäran om omprövning och du kan överklaga det här beslutet hos förvaltningsdomstolen.

Så här söker du ändring i debiteringsbeslut gällande hälsovårdsavgiften för högskolestuderande