Så här betalar du hälsovårdsavgiften för högskolestuderande

 

Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande justeras årligen. År 2022 är avgiften 35,80 euro per termin. Avgiften ska betalas till FPA för både vår- och höstterminen. Du får ingen faktura, utan du ska betala avgiften på eget initiativ.

Om du är en utländsk utbytesstuderande i Finland och du avlägger inte en examen vid en finsk högskola, behöver du inte betala hälsovårdsavgiften. Om du är osäker på din betalningsskyldighet ska du läsa under Vem ska betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande?

 1. Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande betalas till FPA terminsvis, dvs. två gånger per år. Du får ingen faktura, utan du ska betala avgiften på eget initiativ.
  • Du kan betala avgiften fastän du ännu inte har anmält dig som närvarande.

  • Du kan betala hälsovårdsavgiften för höstterminen 2022 nu. Du kan också betala avgiften för vårterminen 2022 om du har anmält dig som närvarande 1.2 eller senare.

  • Om du ansöker om grundläggande utkomststöd för avgiften ska du alltid betala avgiften för endast en termin åt gången.

 2. Förfallodagarna bestäms enligt när du närvaroanmäler dig.
  • Förfallodagen för vårterminen är 31.1, om du har närvaroanmält dig senast då. Om du närvaroanmäler dig för vårterminen 1.2 eller senare är förfallodagen 31.7.

  • Förfallodagen för höstterminen är 30.9, om du har närvaroanmält dig senast då. Om du anmäler dig som närvarande för höstterminen 1.10 eller senare är förfallodagen 31.12.

 3. Hälsovårdsavgiften kan betalas i e-tjänsten MittFPA: Egna förmåner > Övriga förmånsärenden > Hälsovårdsavgift för högskolestuderande.
  • Via e-tjänsten kan du gå direkt till din egen nätbank för att betala avgiften eller skriva ut betalningsuppgifterna.

 4. Om du inte betalar hälsovårdsavgiften senast på förfallodagen skickar FPA en betalningspåminnelse till dig. Om hälsovårdsavgiften betalas efter förfallodagen tar FPA ut en fast dröjsmålsavgift på 5 euro. Om du inte betalar hälsovårdsavgiften efter att du fått en betalningspåminnelse kan FPA utan ditt samtycke kvitta, dvs. dra av, hälsovårdsavgiften och dröjsmålsavgiften från studiepenningen. Om hälsovårdsavgiften inte kan kvittas mot studiepenningen överförs hälsovårdsavgiften med stöd av lagen till utsökning.

Om du inte kan använda e-tjänsten till exempel på grund av att du inte har nätbankskoder från en finländsk bank, ska du betala hälsovårdsavgiften till FPA som kontoöverföring.

 1. Använd betalningsförbindelseuppgifterna nedan:
  • Kontonummer (IBAN): FI06 5000 0120 4657 77
  • BIC-kod: OKOYFIHH  
  • mottagare: FPA
    
 2. Om betalningen görs från ett annat land ska du använda följande bankförbindelseuppgifter:
  • OP Corporate Bank plc, Gebhardsplatsen 1, 00510 Helsingfors, Finland
  • Ange kontonumret i IBAN-format och BIC-koden.
    
 3. Fyll i följande uppgifter i meddelandefältet:
  • den studerandes namn
  • den studerandes personbeteckning eller födelsedatum
  • texten OTH
  • uppgift om vilken termin eller vilka terminer betalningen gäller, dvs. våren eller hösten 2022
  • läroanstaltens namn.

Begäran om debiteringsbeslut

Du kan begära ett debiteringsbeslut från FPA om din skyldighet att betala hälsovårdsavgiften. Du kan begära ett beslut t.ex. om du är av annan åsikt om din betalningsskyldighet, dvs. om huruvida du är närvaroanmäld som examensstuderande under terminen i fråga. I så fall kan du ansöka om rättelse av debiteringsbeslutet.

Genom debiteringsbeslutet avgör FPA om du behöver betala hälsovårdsavgiften för terminen i fråga. FPA fattar avgörandet utgående från den examen som du avlägger och dina närvarouppgifter för terminen.

Gör så här

 1. Lämna en fritt formulerad begäran om debiteringsbeslut muntligen eller skriftligen.
  • En skriftlig begäran kan du lämna med ett meddelande i FPA:s e-tjänst, genom att lämna in den till något av FPA:s serviceställen eller genom att skicka den per post till adressen Folkpensionsanstaltens indrivningscenter, PB 31, 00056 FPA.
  • En muntlig begäran kan du framställa genom att ringa servicenumret för FPA:s indrivningscenter 020 634 4940.
 2. Ange ditt namn och dina kontaktuppgifter i begäran. Ange också vilken termin begäran gäller, namnet på din högskola, vilken examen du avlägger och när du har anmält dig som närvarande eller frånvarande vid högskolan. Exempel: ”Vårterminen 2022, Åbo yrkeshögskola, yrkeshögskoleexamen. Närvaroanmälan 5.1.2022.”

 3. Även om du begär ett beslut ska du betala hälsovårdsavgiften senast på förfallodagen. FPA betalar tillbaka avgiften om du inte är betalningsskyldig under terminen i fråga.

Om du är av annan åsikt om debiteringsbeslutet kan du begära omprövning hos FPA. FPA fattar ett beslut gällande din begäran om omprövning och du kan överklaga det här beslutet hos förvaltningsdomstolen.

Så här söker du ändring i debiteringsbeslut gällande hälsovårdsavgiften för högskolestuderande