Läkarutlåtande B för sjukdagpenning

FPA-kunden behöver läkarutlåtande B som bilaga till ansökan om sjukdagpenning senast när han eller hon har fått sjukdagpenning för 60 dagar och sjukdomen fortsätter.

Skriv läkarutlåtande B redan i sjukdomens inledningsskede om

 • sjukdomen är svår
 • sjukdomens inverkan på funktions- eller arbetsförmågan är svår att bedöma eller det finns risk för att inverkan bli långvarig
 • patienten skulle ha nytta av rehabilitering.

I B-utlåtandet ska den behandlande läkaren bedöma arbets- och funktionsförmågan så noggrant som möjligt.

Observera att sjukdom och arbetsoförmåga inte är samma sak. Även om kunden har en diagnostiserad sjukdom, är han eller hon inte nödvändigtvis arbetsoförmögen. Sjukdagpenning, rehabiliteringsstöd och sjuk-/invalidpension beviljas endast på grund av arbetsoförmåga.

Använd i första hand det elektroniska B-utlåtandet

Använd det elektroniska B-utlåtandet om det finns att tillgå. Du får i första hand intyg och utlåtanden ur det patientdatasystem som organisationen använder.

Blanketter i pdf-format och pappersblanketter

Om du inte kan använda elektroniska intyg hittar du blanketterna i pdf-format på följande webbplatser:

Du kan också beställa pappersblanketter från FPA:s blankettförråd på adressen lomakevarasto@kela.fi.

Notera att varken blanketterna i pdf-format eller pappersblanketterna uppdateras längre.

Ett noggrant uppgjort utlåtande är till patientens fördel

Ett läkarutlåtande som gjorts upp noggrant minskar FPA:s behov av att begära tilläggsutredningar. Då går också handläggningen av ansökan snabbare. Ur patientens synvinkel är det viktigt att få FPA:s beslut på ansökan så snabbt som möjligt.

Utlåtanden som skrivits utgående från en distansmottagning

För ett läkarutlåtande som grundar sig på distansmottagning gäller samma informations- och kvalitetskrav som för läkarutlåtanden som skrivits på en mottagning. Av utlåtandet ska framgå att bedömningen har gjorts vid en distansmottagning. Ange dessutom

 • var och hur distansmottagningen genomfördes
 • hur patientens identitet fastställdes vid distansmottagningen.

Så här skriver du läkarutlåtandet

Av utlåtandet ska det framgå att den sjukdom som orsakar arbetsoförmågan eller funktionsnedsättningen diagnostiseras och behandlas enligt vårdrekommendationerna och god praxis.  I utlåtandet ska du fästa vikt vid bedömningen av rehabiliteringsbehovet och arbets- och funktionsförmågan.

En noggrann beskrivning av situationen och andra objektiva iakttagelser som gjorts för bedömningen av funktionsförmågan ska anges i utlåtandet så noggrant att en annan läkare utifrån dem kan dra en slutsats om huruvida de medicinska villkoren för beviljande av förmånen uppfylls.

Nedan följer anvisningar om hur de viktigaste punkterna i läkarutlåtande B ska fyllas i.

Vem kan få sjukdagpenning?

Utöver arbetstagare kan följande personer få sjukdagpenning:

 • företagare
 • studerande
 • arbetslösa
 • pensionärer
 • alterneringslediga
 • närståendevårdare eller familjevårdare
 • personer som sköter det egna hushållet.

Hur läkarutlåtande B skickas till FPA

Skicka B-utlåtandet elektroniskt till FPA, om det är möjligt. Patienten kan se utlåtandet i tjänsterna Mina Kanta-sidor eller MittFPA. Läs anvisningarna om det elektroniska B-utlåtandet.

Om du inte kan skicka utlåtandet elektroniskt ska du komma överens med patienten om huruvida han eller hon själv lämnar in utlåtandet till FPA eller om det ska skickas för hans eller hennes räkning. Postadressen är Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Ge patienten en kopia av B-utlåtandet.