Sjukförsäkringsdelegationen

Sjukförsäkringsdelegationen är avsedd att vara ett stöd för FPA i sjukförsäkringsärenden.

Dess uppgift är att

  • främja och utveckla samarbetet mellan sjukförsäkringens verkställande aktörer
  • avge förslag till FPA:s styrelse
  • ge utlåtanden till styrelsen för utredningar och undersökningar gällande sjukförsäkringen och i ärenden som gäller tillämpningen av sjukförsäkringslagen och utvecklandet av sjukförsäkringen.

Delegationen tillsätts av statsrådet för tre år i sänder. Den nuvarande mandatperioden är 1.7.2019–30.6.2022.

Ordförande
Direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, Folkpensionsanstalten

Vice ordförande
Chefen för kompetenscentret Reija Jääskeläinen, Folkpensionsanstalten

Sekreterare
Planeringsspecialist Ismo Hiljanen, Folkpensionsanstalten

Ledamöter

Suppleanter

Jaska Siikavirta, direktör, Social- och hälsovårdsministeriet

Pasi Pohjola, avdelningschef, Social- och hälsovårdsministeriet

Liisa Siika-aho, direktör, Social- och hälsovårdsministeriet

Eva Ojala, konsultativ tjänsteman, Social- och hälsovårdsministeriet

Lauri Vuorenkoski, sakkunnig inom hälsopolitik, Finlands Läkarförbund

Henna Virtomaa, verksamhetsledare, Finlands tandläkarförbund rf

Auli Rytivaara,
sakkunnigläkare, Finlands Näringsliv EK

Eveliina Vigelius, sakkunnig, Finlands näringsliv EK

Tuuli Glantz, socialpolitisk sakkunnig, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Riitta Työläjärvi, sakkunnigläkare, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Samppa Koskela, jurist, Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf

Katri Ojala, ledande sakkunnig, AKAVA rf

Tarja Filatov, riksdagsledamot, Riksdagen

Sanna Antikainen, riksdagsledamot, Riksdagen