Socialmedicinska delegationen

FPA:s socialmedicinska delegation har till uppgift att behandla medicinska frågor i samband med sjukförsäkringen.

Delegationen tillsätts av FPA:s styrelse för tre år i sänder. Den nuvarande mandatperioden är 1.3.2019 - 28.2.2022.

Delegationens ordförande
MD, specialist i neurologi Janne Leinonen

Vice ordförande, medlem
Bedömningsöverläkare, docent Miia Turpeinen, FinCCHTA (klinisk farmakologi)

Sekreterare, medlem
Ansvarig sakkunnigläkare Katariina Kallio-Laine, FPA (neurologi)

Ledamöter

Sakkunniga

Generalsekreterare, docent Ilona Autti-Rämö, Tjänsteutbudsrådet, SHM (barnneurologi)

Docent Sari Atula, Helsingfors universitetscentralsjukhus (neurologi)

Överdirektör, docent Markus Henriksson, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (psykiatri)

Professor Oskari Heikinheimo, Helsingfors universitetscentralsjukhus (kvinnosjukdomar)

Överläkare, docent Eero Hirvensalo, Helsingfors universitetscentralsjukhus (kirurgi, ortopedi och traumatologi)

Ansvarig sakkunnigtandläkare Sari Helminen, FPA (odontologi, hälso- och sjukvård)

Docent Erika Jääskeläinen, Uleåborgs universitet, medicinska fakulteten (psykiatri)

Professor Risto Huupponen, Åbo universitet, institutet för biomedicin (klinisk farmakologi)

Professor Satu Lahti, Åbo universitet, medicinska fakulteten, institutionen för odontologi (social odontologi, hälso- och sjukvård)

Forskarläkare, med.dr. Hanna-Mari Jauhonen, Fimea (ögonsjukdomar)

Professor Eija Lönnroos, Östra Finlands universitet, fakulteten för hälsovetenskaper, medicinska institutionen (geriatri)

Avdelningsöverläkare, docent Asko Järvinen, Helsingfors universitetscentralsjukhus (inremedicin, infektionssjukdomar)

Ansvarig överläkare, professor Mika Mäkelä, Helsingfors universitetscentralsjukhus (barnsjukdomar och allergologi)

Överläkare Helena Kastarinen, FPA (inremedicin, nefrologi)

MD, specialist i företagshälsovård, Eva Helaskoski Arbetshälsoinstitutet (företagshälsovård)

Chef för forskningsteam Karoliina Koskenvuo, FPA, forskningsavdelningen

Direktör Heikki Pärnänen, Finlands Läkarförbund (allmänmedicin)

Docent, tf. avdelningsöverläkare Tanja Laukkala, HUS och Finska Läkarföreningen Duodecim (psykiatri)

Verksamhetsledare Henna Virtomaa
Finlands Tandläkarförbund (odontologi)

Sektordirektör, docent Heikki Lukkarinen, Åbo universitetscentralsjukhus (barnsjukdomar)

Professor Timo Strandberg, Helsingfors universitet, medicinska fakulteten (inremedicin, geriatri)

Professor Jukka Meurman, Helsingfors universitet, institutionen för odontologi (klinisk tandvård, kariologi och endodonti)

Professor Markku Sumanen, Tammerfors universitet, medicinska fakulteten (allmänmedicin)

Redaktör, med.dr. Raija Sipilä, Finska Läkarföreningen Duodecim (hälso- och sjukvård)

Professor Pekka Ylöstalo, Uleåborgs universitet, medicinska fakulteten, institutionen för odontologi (klinisk tandvård, parodontologi och geriatrisk odontologi)

Ledare för verksamhetsområdet, docent Tero Soukka, Åbo universitetscentralsjukhus, kliniken för mun- och käksjukdomar (odontologi, oral- och macillofacial kirurgi)

 

Professor Liisa Suominen, Östra Finlands universitet, fakulteten för hälsovetenskaper, enheten för odontologi (odontologi, hälso- och sjukvård)

 

Ansvarig överläkare Kirsi Vainiemi, FPA (företagshälsovård, allmänmedicin)

Läkemedelssektionen

 

Ordförande

Docent, bedömningsöverläkare Miia Turpeinen, FinCCHTA (klinisk farmakologi)

 

Sekreterare

Ansvarig sakkunnigläkare Katariina Klintrup, FPA

 

Medlemmar

 

Professor Risto Huupponen, Åbo universitet

Forskarläkare, med.dr. Hanna-Mari Jauhonen, Fimea

Avdelningsöverläkare, docent Asko Järvinen, Helsingfors universitetscentralsjukhus

Överläkare Helena Kastarinen, FPA

Med. dr, pediater Jarmo Salo, Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt

Professor Eija Lönnroos, Östra Finlands universitet

Planerare Anne Rönneberg, FPA

Ledande överläkare Janne Leinonen, FPA

Sektionen för odontologi

 

Ordförande
professor Pekka Ylöstalo, Uleåborgs universitet

 

Sekreterare
ansvarig sakkunnigtandläkare Sari Helminen, FPA

 
Medlemmar  

Professor Satu Lahti, Åbo universitet

Professor Jukka Meurman, Helsingfors universitet

Verksamhetsledare Henna Virtomaa
Finlands Tandläkarförbund (odontologi)

Ledare för verksamhetsområdet, docent Tero Soukka, Åbo universitet

Professor Liisa Suominen, Östra Finlands universitet