Forskningsrapport: Rehabiliteringskurser förbättrade vardagen för personer som haft stroke | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

Forskningsrapport: Rehabiliteringskurser förbättrade vardagen för personer som haft stroke

Publicerad 19.8.2021

FPA:s riktade rehabiliteringskurser hjälpte personer som haft stroke att bibehålla eller förbättra sin funktionsförmåga.

Kurserna riktade sig till personer som efter en stroke hade haft svårigheter med antingen handanvändning, gång eller muntlig kommunikation. De som deltog i kurserna hade nytta av kursernas skräddarsydda innehåll. Deltagarna upplevde att nyttan var övergripande och att den återspeglades inom många olika områden av funktionsförmågan. I vissa fall syntes effekterna i klienternas vardag ännu ett halvt år efter kursens slut.

De effekter som förbättrar funktionsförmågan och som uppnåddes under kurserna bibehölls i kursdeltagarnas vardag om servicekedjorna var obrutna, om klienten var motiverad och fick stöd av sina närstående. För att den förändring som åstadkommits skulle bli varaktig var det viktigt att klienterna efter kursens slut på egen hand fortsatte med de övningar de lärt sig under kursen.

Utmaningar i fråga om de närståendes ork samt hänvisningen till rehabiliteringen

Enligt studien utredde man inom hälso- och sjukvården inte alltid helhetssituationen för de personer som drabbats av stroke. I synnerhet neuropsykologiska symtom beaktades inte alltid, då man koncentrerade sig på problem med rörligheten.

Servicekedjorna för personer som haft stroke var inte alltid obrutna och det förekom svårigheter i fråga om hänvisningen till FPA:s riktade rehabiliteringskurser. Enligt studien finns det inom hälso- och sjukvården inte tillräckligt med information om olika rehabiliteringsalternativ. Personerna deltog ofta i kurserna i ett för sent skede efter stroken.

I kursen deltog också närstående till dem som haft stroke. De närstående uppgav att de också själva hade nytta av kursen, då klientens funktionsförmåga blev bättre. Enligt de närstående som intervjuades i samband med studien finns det ändå inte tillräckligt med tjänster som är riktade direkt till dem. I synnerhet närstående som fungerar som närståendevårdare upplevde psykisk belastning.

– Att drabbas av stroke innebär enligt vår studie ett markant avbrott i personens liv. Vardagen förändras, vilket också i hög grad påverkar personens närmaste krets. Det är viktigt att i framtiden bättre ta i beaktande hur de närstående orkar, säger Lotta Hautamäki vid Stiftelsen för Rehabilitering.

I den färska studien granskades rehabiliteringskurser riktade till personer som haft stroke. Studien, som grundar sig på kvalitativt material som belyser olika synvinklar, fokuserade på rehabiliteringsklienternas och deras närståendes samt serviceproducenternas erfarenheter av kurserna.

Ytterligare information

Hautamäki L, Vuorento M, Tuomenoksa A, Hiekkala S, Poutiainen E. Arjen toimintakykyä etsimässä. Kuntoutujien, läheisten ja ammattilaisten kokemuksia Kelan kohdennetuista AVH-kuntoutuskursseista. Helsingfors: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 25, 2021. 116 s. ISBN 978-952-284-130-8 (pdf).

Senast ändrad 19.8.2021