Systemet för läkemedelsersättning fungerar: mer än hälften av finländarna får läkemedelsersättning varje år | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Systemet för läkemedelsersättning fungerar: mer än hälften av finländarna får läkemedelsersättning varje år

Publicerad 15.12.2023

Systemet för läkemedelsersättning uppfyller sin grundläggande uppgift väl: år 2022 fick mer än tre miljoner finländare ersättning för behövliga läkemedelsbehandlingar. Tack vare ersättningsklasserna och direktersättningarna svarar systemet i de flesta fall bra på människors behov i olika livssituationer.

Varje finländare som omfattas av den sociala tryggheten har rätt till läkemedelsersättning från FPA oberoende av exempelvis boningsort eller andra faktorer.

Under de senaste tio åren har mer än hälften av finländarna fått läkemedelsersättningar varje år. Detta visar att finländarna i regel får ersättning för de läkemedelsbehandlingar som de behöver.

Av alla sjukförsäkringsersättningar som FPA betalar ut utgörs den största andelen, 39 procent, av just  läkemedelsersättningar. 

– Det vittnar om den centrala roll som läkemedel spelar i vården av patienter, säger FPA:s specialforskare Kati Sarnola.

Ersättningssystemet har gjorts snabbt och enkelt för kunden, eftersom ersättningen fås på apoteket i samband med köp av läkemedel.

– Systemet för direktersättning tjänar alla på samma sätt, vilket främjar jämlikheten.

Läkemedelsersättningar är till hjälp särskilt för multisjuka och dem som behöver dyra läkemedel 

Mest stöd beviljas för de dyraste läkemedelsbehandlingarna. Ersättningarna indelas i grundersättning, där ersättningen utgör 40 procent av läkemedlets pris, och i specialersättningsklasser, där den lägre ersättningen är 65 procent och den högre 100 procent av läkemedlets pris. 

Lägre specialersättning kan fås bland annat för läkemedel som används vid hjärt- och kärlsjukdomar. Till exempel många läkemedel mot cancer och diabetes betalar FPA helt och hållet. Patienten behöver endast betala en självrisk på 4,50 euro per läkemedel vid varje köptillfälle. 

– En läkemedelsförpackning kan kosta tiotusentals euro. Här blir det konkret synligt hur samhället kommer till hjälp särskilt i situationer där läkemedelskostnaderna är höga. 

Sarnola påminner dock om att ersättningen för läkemedelspriset är viktig för många, även om det inte är fråga om en sällsynt sjukdom som kräver dyr behandling.

– Ersättningarna på grundnivå är av stor betydelse till exempel för multisjuka, för vilka läkemedelskostnaderna blir höga. En del av de multisjuka är äldre eller låginkomsttagare eller bådadera.

Utveckling av ersättningssystemet skulle dämpa kostnaderna för samhället och individen

Kostnaderna för läkemedelsersättningarna ökar för samhället. Detta återspeglas särskilt i specialersättningarna, som uppgick till 67 procent av läkemedelskostnaderna 2022.

– Det beror på att nya, dyrare läkemedel har tagits med i systemet för läkemedelsersättning. De är vanligtvis specialersättningsgilla. Dessutom åldras befolkningen i Finland, vilket ökar behovet av läkemedelsbehandling, förklarar Sarnola.

Sarnola bedömer att kostnadsökningarna inte nödvändigtvis kan stoppas. Systemet skulle dock kunna utvecklas på ett sådant sätt att kostnadsökningarna förblir rimliga både för de enskilda och för samhället.

Individens kostnader begränsas av läkemedelstaket, det vill säga årssjälvrisken. Den årliga övre gränsen för självriskavgifterna säkerställer att kostnaderna för ersättningsgilla läkemedel inte blir orimligt höga för någon. 

År 2023 är självrisken för läkemedel något under 600 euro. När gränsen överskrids betalar personen under resten av året endast 2,50 euro i självrisk per läkemedel vid varje köp av ersättningsgillt preparat.

För många koncentreras självriskavgifterna för närvarande till början av året. Situationen är särskilt svår för låginkomsttagare och för dem som använder dyra läkemedel. Därför strävar man efter att utveckla systemet för läkemedelsersättning så att kunderna inte belastas orimligt mycket.

– Olika metoder för att minska avgiftsbördan diskuteras för närvarande. 

Senast ändrad 12.12.2023