FPA:s förmåner missbrukas i liten utsträckning – år 2023 förekom flest misstankar om missbruk i fråga om utkomststödet | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

FPA:s förmåner missbrukas i liten utsträckning – år 2023 förekom flest misstankar om missbruk i fråga om utkomststödet

Publicerad 9.2.2024

Flest misstankar om missbruk av FPA:s förmåner förekommer i fråga om det grundläggande utkomststödet, arbetslöshetsförmånerna och det allmänna bostadsbidraget. Andelen misstankar om bidragsfusk i förhållande till alla utbetalda förmåner var under en halv promille 2023. 

Enligt FPA:s rapport om bidragsfusk har misstankarna om missbruk av förmåner inom den sociala tryggheten hållits på en relativt låg nivå 2018–2023. År 2023 var de misstänkta fallen sammanlagt 1 277, vilket motsvarades av ett belopp om cirka 7,1 miljoner euro. De misstänkta fallen 2023 utgjorde en andel på 0,45 promille av alla utbetalda förmåner.

Den största delen av misstankarna om bidragsfusk gällde det grundläggande utkomststödet. Näst flest misstänkta fall förekom inom arbetslöshetsförmånerna och det allmänna bostadsbidraget. Tidigare år har andelen fall av misstänkt bidragsfusk varit störst inom arbetslöshetsförmånerna.  Användningen av inkomstregistret har minskat antalet fall av misstanke om bidragsfusk inom arbetslöshetsförmånerna och bostadsbidraget, men i fråga om det grundläggande utkomststödet väcks misstankar om bidragsfusk också av flera andra orsaker än de inkomster som kunden har uppgett.

Misstänkt bidragsfusk som FPA registrerar utgörs av fall där kunden har hörts med anledning av misstanken och FPA har gjort ett avgörande i ärendet. 

Fler fall av misstänkt bidragsfusk än så har observerats i förmånsarbetet: år 2023 gjordes 2 174 sådana observationer. En del av dessa har visat sig vara obefogade redan i det inledande skedet av utredningen och därför har kunden inte hörts med anledning av misstankarna.

Det inkomstregistersystem som infördes 2019 har minskat observationerna av eventuellt bidragsfusk, eftersom FPA får tillgång till uppgifter om kundernas inkomster i realtid, säger Suvi Onninen, som är chef för FPA:s enhet för upphandling och juridik.  

FPA bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att förebygga bidragsfusk och utnyttjar i det arbetet bland annat informationssystem och nya metoder inom artificiell intelligens och maskinlärande. År 2023 infördes vid FPA teknik för maskinell observation för att förbättra upptäckten av uppgifter om kundernas inkomster och tillgångar i kontoutdrag som kunderna lämnar in. Dessutom arbetar man vid FPA med att ta fram maskinell identifiering av förfalskade handlingar. 

Missbruket uppfyller ett brottsrekvisit

Med bidragsfusk avses i samband med FPA:s förmåner att kunden avsiktligt strävar efter att få en förmån utan grund eller till ett större belopp än hen är berättigad till. Det kan anses vara fråga om bidragsfusk till exempel om kunden ger FPA felaktiga uppgifter eller förfalskar en handling. Att undanhålla information betraktas också som bidragsfusk.

Det är fråga om bidragsfusk när gärningen uppfyller ett brottsrekvisit. Brottsrubriceringen vid bidragsfusk är oftast bedrägeri eller förfalskning. Ungefär hälften av alla misstankar om bidragsfusk leder till att FPA begär en polisutredning. Den som ansöker om en förmån är skyldig att ta reda på och underrätta FPA om ärenden som påverkar hens rätt att få förmånen.

Ytterligare information

Årsrapport om bidragsfusk 2023
 

Senast ändrad 9.2.2024