Förmåner som är bundna till folkpensionsindex höjs med 4,2 % | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

Förmåner som är bundna till folkpensionsindex höjs med 4,2 %

Publicerad 14.10.2022

FPA har fastställt poängtalet för folkpensionsindex för nästa år. De förmåner som FPA betalar ut stiger med 4,2 procent från 1.1.2023 i enlighet med höjningen av folkpensionsindex. 

Största delen av FPA-förmånerna är bundna till folkpensionsindexet. Folkpensionsindexet följer det levnadskostnadsindex som Statistikcentralen årligen räknar ut på basis av prisuppgifterna för de viktigaste varorna och tjänsterna. På det här sättet strävar man efter att bevara förmånernas köpkraft då priserna stiger.

I normala fall justeras folkpensionsindexet en gång per år, men i år gjordes en extra höjning på 3,5 procent för tiden 1.8–31.12.2022.

Enligt lag har FPA som uppgift att före utgången av oktober fastställa poängtalet för folkpensionsindexet för följande kalenderår. Nu har poängtalet fastställts till 1805 för år 2023. Från början av år 2022 var poängtalet 1674, och från och med augusti 1733. Poängtalet stiger alltså med 4,2 procent.    

Indexjusteringen ökar FPA:s utgifter för förmånerna med uppskattningsvis 300 miljoner euro år 2023.

Exempel på höjningar av stöden

Förmåner som är bundna till folkpensionsindex är bland annat folkpension, garantipension, arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning samt utkomststödets grunddel. 

På grund av indexjusteringen stiger en ensamståendes fulla folkpension från 703,45 euro till 732,67 euro, garantipensionen med fullt belopp från 885,63 euro till 922,42 euro och grundbeloppet av vårdbidrag för pensionstagare från 75,58 euro till 78,72 euro.

Arbetsmarknadsstödet eller grunddagpenningen som betalas till arbetslösa i fyra veckors perioder är nästa år 37,21 euro per dag (35,72 euro/dag år 2022). 

Därtill stiger exempelvis den vårdpenning enligt stödet för hemvård av barn som betalas för ett barn under 3 år från 362,61 euro till 377,68 euro och minimibeloppet av sjukdagpenningen från 30,71 euro till 31,99 euro.

Studiepenningen höjs också i enlighet med folkpensionsindex, men höjningen träder i kraft i början av det nya läsåret 1.8.2023. Om en studerande bor självständigt och har fyllt 18 år stiger studiepenningen från 268,23 euro till 279,38 euro per månad.

Regeringens budgetmangling föreslog extra höjningar till vissa förmåner

Förutom indexjusteringarna kommer vissa förmåner att höjas extra från ingången av nästa år. Dessa regeringspropositioner kommer att behandlas i riksdagen under hösten. 

I budgetmanglingen i september föreslog regeringen en tidsbunden höjning av ensamförsörjartillägget till barnbidraget, barnförhöjningen till arbetslöshetsförmåner och studiepenningens försörjarförhöjning samt inom utkomststödet en höjning av grunddelen för personer under 18 år. Därtill föreslogs en permanent höjning av vårdtillägget till stödet för privat vård av barn.

Regeringen föreslog också att frysningen av årssjälvrisken för läkemedelskostnader (det s.k. takbeloppet) fortsätter år 2023. Takbeloppet skulle alltså också nästa år vara 592,16 euro per år.

Närmare information

Se beloppen på de olika förmånerna i tabellen: 
Förmånsbelopp och inkomstgränser från och med 1.1.2023

Folkpensionsindex
Inflationens inverkan på förmånerna

Senast ändrad 14.10.2022