Ändringar i FPA-ersättningarna för privat sjukvård | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande
Publicerad 9.12.2022

Ändringar i FPA-ersättningarna för privat sjukvård

Riksdagen har godkänt en lagändring enligt vilken största delen av ersättningarna för undersökningar och vård som föreskrivits av en privatläkare avskaffas. Ändringen inverkar också på kundernas rätt till reseersättning. FPA-ersättning kommer dock även i fortsättningen att betalas för mottagningsbesök hos privatläkare. Dessutom förblir ersättningarna för kostnaderna för privat tandvård oförändrade. Ändringarna träder i kraft 1.1.2023.

Riksdagen har godkänt en ändring av sjukförsäkringslagen, enligt vilken största delen av de undersöknings- och vårdåtgärder som utförs inom den privata sjukvården inte längre kommer att vara ersättningsgilla. 

FPA-ersättningen kommer att kvarstå i fråga om sådana undersöknings- och vårdåtgärder inom den privata sjukvården som gäller mentalvården och mun- och tandvården, och som föreskrivits av specialister i psykiatri, specialister i mun- och käkkirurgi eller tandläkare. Undersökningar som utförts av en psykolog kommer också att vara ersättningsgilla. För andra undersöknings- och vårdåtgärder får man inte längre FPA-ersättning. Även FPA-ersättningar för åtgärder utförda av läkare ska avskaffas, med några undantag.

I fortsättningen får man en lika stor ersättning för alla besök på mottagningar hos allmänläkare och specialister. Ersättning är 8 euro. Ersättning ska dock betalas enligt en högre taxa om vården har getts av en specialist i psykiatri eller av en specialtandläkare. FPA har fastställt taxornas belopp enligt en förordning av statsrådet.
Från och med ingången av 2023 kan man inte längre få ersättning för de kostnader för sjukvård som getts i något annat land än i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz, Storbritannien eller Nordirland. 

Så här ändras FPA-ersättningarna

Från och med 1.1.2023 ändras FPA-ersättningarna till den del de gäller undersöknings- och vårdåtgärderna på följande sätt:

  • FPA ersätter en del av kostnaderna för besök hos gynekolog. I fortsättningen kan ersättning dock inte fås för ultraljudsundersökningar eller cellprov som har utförts av en gynekolog.
  • FPA ersätter en del av kostnaderna för besök hos ögonläkare. I fortsättningen kan ersättning dock inte fås för ögonundersökningar. 
  • FPA betalar 16,50 euro i ersättning för ett mottagningsbesök på 30 minuter hos en specialist i psykiatri. FPA betalar också ersättning för sådana kostnader för laboratorieundersökningar som en specialist i psykiatri har föreskrivit. 
  • FPA ersätter inte fysioterapibehandling som har påbörjats 1.1.2023 eller senare eller som fortgår efter årsskiftet. 

Förändringen påverkar också ersättningen för resor

Förändringen i fråga om ersättningar som betalas för privat sjukvård inverkar också på kunders rätt att få ersättning för resor som görs till en enhet inom den privata sjukvården. FPA ersätter kunders resor till privat sjukvård endast om FPA-ersättning kan betalas för den vård som ges där. Om kunden söker vård med en betalningsförbindelse eller en servicesedel som välfärdsområdet har gett, betalas ersättning för resan till den enhet där kunden får vård. I så fall behöver kunden ett intyg för reseersättning (SV 67r). Av intyget ska framgå att vården grundar sig på en betalningsförbindelse eller en servicesedel. Den retroaktiva ansökningstiden för sjukvårdsersättningar och reseersättningar är sex månader.

Ytteriligare information

Sjukvård | Privatpersoner | Fpa (kela.fi)

Meddelandet har uppdaterats 22.12.2022. Ersättningens belopp för besök hos allmän- och specialläkare har lagts till, och en länk till mera information.


 

Senast ändrad 31.8.2023