Nedskärningarna i det allmänna bostadsbidraget och arbetslöshetsförmånerna gäller cirka 500 000 FPA-kunder – ändringarna träder i kraft den 1 april | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Nedskärningarna i det allmänna bostadsbidraget och arbetslöshetsförmånerna gäller cirka 500 000 FPA-kunder – ändringarna träder i kraft den 1 april 

Publicerad 18.3.2024

I april genomförs många nedskärningar i det allmänna bostadsbidraget och arbetslöshetsförmånerna från FPA som inverkar på cirka en halv miljon kunders förmåner. Nedskärningarna i arbetslöshetsförmånerna minskar beloppet av kundernas förmåner redan i april. För den som får allmänt bostadsbidrag minskar bidraget i samband med nästa justering, dock senast i mars 2025. 

1.4.2024 genomförs nedskärningar i det allmänna bostadsbidraget och arbetslöshetsförmånerna från FPA som grundar sig på de lagändringar som riksdagen har godkänt. 

– Vid FPA förbereder vi oss som bäst för att genomföra ändringarna och på att antalet mottagare av grundläggande utkomststöd ökar på grund av nedskärningarna, konstaterar Pasi Pajula som är chef för kompetenscentret för utkomstskyddsärenden vid FPA.  

Det allmänna bostadsbidraget minskar 1.4.2024 när ersättningsprocenten för bidraget sänks och bassjälvrisken blir högre. Nedskärningarna minskar det allmänna bostadsbidraget för alla kunder som nu får bidrag. I februari uppgick antalet en persons eller flera personers hushåll som fick allmänt bostadsbidrag till sammanlagt 406 226 hushåll. 

Beloppet av det allmänna bostadsbidraget minskar dock inte omedelbart för alla bidragsmottagare, utan nedskärningarna träder i kraft först när bostadsbidraget ska justeras nästa gång. FPA justerar det allmänna bostadsbidraget minst en gång per år för att bidraget ska betalas till kunden med rätt belopp. Ändringarna inverkar inte på bostadsbidraget för pensionstagare.

Det skyddade beloppet i samband med arbetslöshetsförmåner slopas, villkoren för de boendeuppgifter som beaktas i samband med utkomststödet skärps

Ändringarna i arbetslöshetsförmånerna gäller redan i april de FPA-kunder som får grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd. Förmånerna skärs ned genom att barnförhöjningarna i anslutning till arbetslöshetsförmånerna och det månatliga skyddade beloppet på 300 euro slopas. 

På årsnivå berörs cirka 100 000 personer av att barnförhöjningarna slopas. Slopandet av det skyddade beloppet påverkar arbetslösa som arbetar deltid eller har ströjobb och som får arbetslöshetsförmåner. År 2023 fick totalt 74 244 personer arbetslöshetsförmåner samtidigt som de hade arbetsinkomster. 

Utöver nedskärningarna i det allmänna bostadsbidraget och arbetslöshetsförmånerna träder en lagändring i kraft vid ingången av april som gäller godkännande av boendeutgifter i samband med utkomststödet. I fortsättningen betalarar FPA inte utkomststöd för boendeutgifter som överskrider de maximigränser som fastställts för kommunen, om det inte finns en särskild grund för överskridningen som nämns i lagen. Om grunden saknas ger FPA kunden anvisningar om att försöka hitta en billigare bostad, eller så kan kunden själv betala den del av boendeutgifterna som överskrider maximigränsen.

Nedskärningarna berör cirka en halv miljon FPA-kunder

De nedskärningar och ändringar i den sociala tryggheten som genomförs i april påverkar totalt cirka en halv miljon FPA-kunder. Det har uppskattats att nedskärningarna inverkar mest på försörjningen för ensamboende unga och unga arbetslösa. 

Enligt FPA:s beräkningar är konsekvenserna särskilt stora för de grupper av unga där låga inkomster redan från tidigare är vanligast. För studerande påverkas situationen av att de i regel inte kan få utkomststöd. Nedskärningarna gör alltså att deras inkomster minskar avsevärt då statsborgen för studielån inte beaktas.

Slopandet av det skyddade beloppet och barnförhöjningarna i samband med arbetslöshetsförmånerna påverkar också dem som får arbetslöshetsförmåner från FPA. På grund av ändringarna kan en del av kunderna beviljas utkomststöd och en del kan få mer utkomststöd än tidigare.

FPA har uppskattat att antalet ansökningar om utkomststöd kommer att öka på grund av nedskärningarna. Grundläggande utkomststöd kan ersätta en del av nedskärningarna i det allmänna bostadsbidraget och arbetslöshetsförmånerna för dem som har de allra lägsta inkomsterna. 

– Vi har vid FPA förberett oss på många sätt på att genomföra ändringarna, till exempel genom att utbilda personalen, göra nödvändiga ändringar i datasystemen och öka kundkommunikationen samt genom att förbereda oss på köer i telefontjänsten, berättar Pasi Pajula. 

Ändringarna börjar gälla automatiskt

Alla ändringar börjar gälla automatiskt och kunderna behöver därför inte kontakta FPA på grund av dem. Information om ändringarna och hur de påverkar kunderna har publicerats på FPA:s webbplats på svenska, finska och engelska. Dessutom uppdateras de räknare som finns på webbplatsen senast 16.3.2024. Därefter kan kunderna med hjälp av räknarna uppskatta hur de egna förmånerna påverkas. 

Utöver de nedskärningar som börjar gälla 1.4.2024 kommer också andra ändringar i arbetslöshetsförmånerna och det allmänna bostadsbidraget att införas. Arbetsvillkoret som gäller alla arbetslösa och som inverkar på arbetslöshetsförmånerna förlängs från ingången av september från 6 månader till 12 månader. Dessutom är det från 1.1.2025 inte längre möjligt att få allmänt bostadsbidrag för boendeutgifter för en ägarbostad. 

Länkar

Ändringar i arbetslöshetsförmånerna, det allmänna bostadsbidraget och utkomststödet | FPA
Räknare för allmänt bostadsbidrag (fpa.fi)
Räknare för grunddagpenning (fpa.fi)
Räknare för arbetsmarknadsstöd (fpa.fi)
Räknare för utkomststöd (fpa.fi)
 

Senast ändrad 18.3.2024