Referensprisgrupperna för biologiska läkemedelspreparat utvidgas 1.4.2024 | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

Referensprisgrupperna för biologiska läkemedelspreparat utvidgas 1.4.2024

Publicerad 14.2.2024

Utbytet av läkemedel i fråga om de biologiska läkemedelspreparaten utvidgas stegvis enligt följande:

  • 1.4.2024 enoxaparinpreparat inklusive alla så kallade lågmolekylära hepariner som hör till samma läkemedelsgrupp
  • 1.1.2025 alla andra biologiska läkemedel med undantag av insuliner
  • 1.4.2025 preparat som innehåller insulin glargin
  • 1.1.2026 preparat som innehåller insulin degludek och andra långverkande insulinpreparat.

I fråga om kortverkande insulinpreparat kan läkemedelsutbyte även i fortsättningen ske endast mellan utbytbara direktimporterade, parallellimporterade och parallelldistribuerade preparat, liksom för närvarande.

Förteckning över utbytbara preparat

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) fastställer vilka biologiska läkemedelspreparat som är sinsemellan utbytbara. Fimea bedömer samtidigt likheten mellan administreringsenheterna för preparaten. Fimea publicerar en förteckning över de sinsemellan utbytbara läkemedelspreparaten fyra gånger om året. Den förteckning över utbytbara preparat som träder i kraft i början av april publiceras på Fimeas webbplats senast 15.2.2024.

Skapandet av referensprisgrupper och referenspriser

Referensprisgrupperna, de läkemedelspreparat som ska ingå i grupperna samt referenspriserna fastställs av läkemedelsprisnämnden. Referensprisgrupperna för biologiska läkemedelspreparat baserar sig på Fimeas förteckning och på de priser som innehavarna av försäljningstillstånd anmält. Från april 2024 kan referensprisgruppen för biologiska läkemedelspreparat också bildas mellan ett originalläkemedel och en biosimilar eller mellan två biosimilarer.

Utbyte av läkemedel på apoteket

När apoteken lämnar ut utbytbara biologiska läkemedelspreparat ska de ge kunden den rådgivning om läkemedlet och administreringsenheten som behövs för korrekt och säker användning av det utlämnade läkemedelspreparatet. Fimea och FPA ger apoteken närmare instruktioner om hur man ska gå till väga vid utbyte av biologiska läkemedelspreparat.

Läs mer om utbyte av läkemedel och om referensprissystemet

Förfrågningar

  • Förteckning över utbytbara preparat: laakevaihto@fimea.fi
  • Referensprisgrupper, läkemedelspreparat som ska ingå i grupperna och referenspriser: hila.stm@gov.fi
  • Läkemedelsföretagens prisanmälningar och skapandet av prisintervaller: laakevaihto@kela.fi
Senast ändrad 14.2.2024