Partiell sjukdagpenning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Partiell sjukdagpenning

Det blev lättare att ansöka om partiell sjukdagpenning från 1.4.2023

Läs mer: I fortsättningen kan det även räcka med ett läkarintyg A för partiell sjukdagpenning 

Partiell sjukdagpenning stöder en arbetsoförmögen person att stanna kvar i arbetslivet och att återgå till heltidsarbete.

Deltidsarbete med stöd av partiell sjukdagpenning är ett frivilligt arrangemang som kräver samtycke av både dig och din arbetsgivare. Deltidsarbetet får inte äventyra din hälsa eller ditt tillfrisknande. Arbetstiden ska minska med 40–60 procent i förhållande till arbetstiden för heltidsarbete.

Beslut om deltidsarbete fattas utgående från en bedömning av din företagsläkare eller en annan läkare som känner till dina arbetsförhållanden. Avtalet om deltidsarbete ska gälla en oavbruten period på minst 12 vardagar. Också lördagar räknas som vardagar.
 

Exempel

Arbetsledaren vid ett elföretag utför monteringsuppdrag utöver sina arbetsledaruppgifter. Han återhämtar sig från en operation i axeln och är därför arbetsoförmögen. Tillsammans med sin chef planerar han deltidsarbete så att han skulle ägna sig endast åt sina ledaruppgifter och på så sätt förkorta sin arbetstid med 50 %. Företagsläkaren bedömer om han kan återvända till sitt arbete och få partiell sjukdagpenning utan att riskera återhämtningen från operationen.

Självrisktid

Självrisktiden omfattar den dag man insjuknar och de nio följande vardagarna. Rätten till partiell sjukdagpenning börjar först efter självrisktiden. Man kan dock börja arbeta deltid redan under självrisktiden, och detta inverkar inte på självrisktiden som fortsätter att löpa. Kontrollera självrisktiden med räknaren för sjukdagpenningsperioden.

En FöPL- eller LFöPL-försäkrad kan få FöPL- och/eller LPA-sjukdagpenning under självrisktiden på samma sätt som i fråga om sjukdagpenning.

Ingen självrisktid tillämpas på den partiella sjukdagpenningen då den betalas omedelbart efter sjukdagpenning eller rehabiliteringspenning. Självrisktiden är 1 vardag, om arbetsoförmågan börjar på nytt på grund av samma sjukdom inom 30 kalenderdagar från den tidpunkt då sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning senast betalades.

Maximitid

Partiell sjukdagpenning betalas för högst 150 vardagar. I maximitiden inräknas alla dagar med partiell sjukdagpenning under de två föregående åren. Tvåårsperioden räknas från början av varje enskild period med partiell sjukdagpenning. 

De dagar med partiell sjukdagpenning som räknas in i maximitiden kan ha beviljats på basis av olika sjukdomar. Maximitiden börjar alltså inte löpa på nytt från början på grundval av en ny sjukdom. 

Efter att maximitiden har uppnåtts kan du få partiell sjukdagpenning på nytt först när du har varit arbetsför i ett år utan avbrott. Om du återvänder till arbetet efter att ha fått partiell sjukdagpenning för maximitiden kan du efter att du har arbetat i minst 30 dagar utan avbrott få 50 tilläggsdagar med partiell sjukdagpenning. Du kan få partiell sjukdagpenning även om du redan har fått sjukdagpenning för maximitiden.

Om deltidsarbetet avbryts

Om ditt deltidsarbete avbryts tillfälligt på grund av till exempel semester, sjukdom eller ett barns sjukdom, kan partiell sjukdagpenning betalas på normalt sätt under avbrottet. En förutsättning för detta är att avtalet om deltidsarbete förblir i kraft.

Om ditt avtal om deltidsarbete upphör för den tid avbrottet varar och fortsätter efter avbrottet, upphör utbetalningen av partiell sjukdagpenning för den tid avbrottet varar och fortsätter på nytt i enlighet med avtalet om deltidsarbete. Utbetalningen av partiell sjukdagpenning kan fortsätta utan självrisktid om du har varit arbetsoförmögen under avbrottet. Du kan ansöka om sjukdagpenning för avbrottstiden. Ingen självrisktid tillämpas om du har beviljats rehabiliteringspenning för den tid avbrottet varar.

Om du däremot är arbetsför under avbrottet i avtalet om deltidsarbete tillämpas en självrisktid på den partiella sjukdagpenning som betalas efter avbrottet enligt följande:

  • 1 dag, om det har gått mindre än 30 dagar sedan den föregående perioden med partiell sjukdagpenning upphörde
  • 1+9 dagar, om det har gått mer än 30 dagar sedan den föregående perioden med partiell sjukdagpenning upphörde.

Läs mer

Senast ändrad 5.3.2024