Om du har andra förmåner | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Om du har andra förmåner

Du kan inte få studiestöd i följande situationer:

 • Du har studiestöd som betalas från ett annat land eller från Åland.
 • Du har vuxenutbildningsstöd. Du kan ändå få statsgaranti för studielån.
 • Du deltar i läroavtalsutbildning eller arbetskraftsutbildning.
 • Du har arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd.
 • Du tar ut alterneringsledighet och har alterneringsersättning.
 • Du har pension, pensionsstöd, avträdelseersättning eller avträdelsestöd. Familjepension eller partiell ålderspension hindrar dig inte från att få studiestöd, men pensionen räknas som inkomst vid inkomstkontrollen för studiestödet.
 • Du har rehabiliteringspenning för samma utbildning.
 • Du har rehabiliteringspenning på grund av arbetsolycksfall eller yrkessjukdom.
 • Du har full ersättning för inkomstbortfall vid rehabilitering som ersätts på grund av olycksfall.
 • Du fullgör bevärings- eller civiltjänst eller frivillig militärtjänst.
 • Du avtjänar frihetsstraff och studerar på straffanstalt.
 • Du har sjukdagpenning, partiell sjukdagpenning eller donationsdagpenning.

Barnbidrag

Om du är under 17 år kan du ha möjlighet att få ett läromaterialstillägg till studiepenningen. Du kan dock inte få läromaterialstillägg om du har rätt till avgiftsfri utbildning. Du kan inte beviljas annan studiepenning eftersom barnbidrag betalas för dig. När du fyller 17 år kan du beviljas också annan studiepenning från början av följande månad.

Om du bor självständigt och är under 17 år kan du möjligen också få statsgaranti för studielån. Om du får studiestöd har du möjlighet att få allmänt bostadsbidragStudiestödets bostadstillägg kan beviljas om du studerar utomlands eller på Åland eller om du studerar på en avgiftsbelagd folkhögskolelinje och bor på läroanstaltens elevhem.

Barnbidraget kan dras in på mottagarens, dvs. din förälders, begäran. Om du inte får barnbidrag kan du få studiepenning. Observera ändå att om du bor hos din förälder kan dina föräldrars inkomster sänka det belopp du kan få i studiepenning, eller hindra dig från att få studiepenning. Du kan uppskatta studiestödets belopp med ett beräkningsprogram. Ange din ålder som 17 år i beräkningsprogrammet om barnbidraget har dragits in.

Dagpenning från läroanstalten

Om du får dagpenning för studietiden från din läroanstalt kan du inte beviljas studiepenning men du kan beviljas statsgaranti för studielån. Det här gäller dem som avlägger

 • kandidatexamen i militärvetenskaper vid Försvarshögskolan
 • första delen av grundkursen för gränsbevakare vid Gräns- och sjöbevakningsskolan.

Andra studerande vid Försvarshögskolan och Gräns- och sjöbevakningsskolan kan beviljas lånegaranti endast om de får studiepenning eller vuxenutbildningsstöd.

Du kan få allmänt bostadsbidrag om det finns särskilda skäl till att du inte kan bo på läroanstaltens elevhem.

Familjeförmåner

Du kan ha faderskapspenning, graviditetspenning eller föräldrapenning eller barnavårdsstöd samtidigt som du har studiestöd. Skattepliktiga familjeförmåner, som föräldradagpenningar och barnavårdsstöd, beaktas som inkomst vid inkomstkontrollen i samband med studiestödet. Barnbidraget är en skattefri förmån, så den räknas inte som inkomst vid inkomstkontrollen i samband med studiestödet.

Läs mer

Senast ändrad 9.2.2024

Vad tycker du om sidan?