Kelan etuudet | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Kelan etuudet

Kelasta voi saada etuuksia moneen eri elämäntilanteeseen. Kela tukee esimerkiksi lapsiperheitä, opiskelijoita, työikäisiä ja eläkeläisiä. Kelasta saa etuuksia myös sairauden, vamman tai toimintakyvyn heikentymisen takia.

Kuka voi saada etuuksia Kelasta?

Useimmat Kelan tuet on tarkoitettu tilanteisiin, jossa toimeentulosi tai työkykysi on heikentynyt. Tukia saa myös erilaisiin elämäntilanteisiin, esimerkiksi kun perheeseen syntyy lapsi tai kun nuori lähtee opiskelemaan.

Kela maksaa sotilasavustusta varusmiespalveluksessa tai siviilipalveluksessa olevalle asevelvolliselle sekä hänen puolisolleen ja lapsilleen. Sotilasavustusta voi saada myös vakinaisen asunnon asumismenoihin ja opintolainan korkoihin.

Lue lisää asevelvollisen tuista.

Kela voi maksaa asumistukea pienituloisille. Asumistukea saa sekä vuokra- että omistusasunnon menoihin. Osa asumisen kustannuksista on kuitenkin maksettava aina itse.

Lue lisää asumisen tuista.

Kela maksaa kansaneläkettä silloin, kun henkilön työeläke jää pieneksi tai hän ei saa sitä ollenkaan. Lisäksi pientä eläkettä saavalle voidaan maksaa takuueläkettä.

Eläkeläinen voi saada Kelasta myös eläkkeensaajan asumistukea, eläkettä saavan hoitotukea, lapsikorotusta ja rintamalisiä.

Pitkään työttömänä ollut ikääntynyt henkilö, jonka on vaikea työllistyä, voi saada eläketukea ennen eläkkeen alkamista.

Lue lisää eläkeläisten tuista.

Kuntoutuksen tavoite on säilyttää ja parantaa sairastuneen tai vammautuneen henkilön työ- ja toimintakykyä sekä elämänlaatua. Kela järjestää ammatillista ja lääkinnällistä kuntoutusta. Kela järjestää myös muuta kuntoutusta eduskunnan vuosittain myöntämän määrärahan turvin.

Kuntoutukseen osallistuva henkilöKuntoutuksen ajalta voi saada kuntoutusrahaa, joka turvaa kuntoutujan toimeentuloa. Jos työnantaja maksaa palkkaa kuntoutuksen ajalta, Kela maksaa kuntoutusrahan maksetaan työnantajalle.

Työnantaja voi myös hakea kuntoutuskursseja työpaikalle. 

Lue lisää kuntoutuksesta.

Lapsen vanhemmilla on oikeus raskaus-, isyys- ja vanhempainrahaan. Tukea voi saada myös kansainvälisen adoption kustannuksiin. Jokaisesta alle 17-vuotiaasta lapsesta Kela maksaa lapsilisää. Yksinhuoltaja saa lapsilisän korotettuna. Pienten lasten hoitoa Kela tukee maksamalla kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea.

Lue lisää lapsiperheiden tuista.

Henkilöllä, joka asuu tai työskentelee Suomessa, on tavallisesti oikeus Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan. 

Suomeen vakinaisesti muuttava voi yleensä saada Kelan etuuksia muutosta lähtien. Kun Suomeen muuttava henkilö hakee etuutta, Kela arvioi, asuuko henkilö Suomessa vakinaisesti tai voiko hän saada oikeuden Kelan etuuksiin työskentelyn perusteella.

Suomessa asuva mutta tilapäisesti (alle 6 kuukautta) ulkomailla oleskeleva on yleensä oikeutettu Kelan etuuksiin. 

Jos tilapäinen ulkomailla oleskelu muuttuu vakinaiseksi, oikeus Kelan etuuksiin päättyy.

Lue lisää Kansainväliset tilanteet -osiosta.

Kela voi myöntää päätoimisesti opiskelevalle opiskelijalle opintotukea. Opintotukeen kuuluvat opintoraha, opintolainan valtiontakaus ja asumislisä. Suomessa vuokralla asuva opiskelija voi saada yleistä asumistukea.

Opintotukea voivat saada lukiolaiset, ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat, korkeakoulussa opiskelevat ja opiskelijat, jotka suorittavat muita erikseen määriteltyjä opintoja. Omat tulot ja joskus myös vanhempien tulot voivat vaikuttaa opintotuen saamiseen ja määrään.

Muita Kelan maksamia, opiskelijalle tarkoitettuja tukia ovat esimerkiksi koulumatkatuki, opintolainahyvitys ja ateriatuki.

Lue lisää opiskelijoiden tuista.

Kun puoliso tai lapsen isä, äiti tai muu huoltaja kuolee, leski ja lapset ovat oikeutettuja perhe-eläkkeisiin.

Omaisensa menettäneet saavat perhe-eläkkeitä sekä Kelasta että omaisen työeläkelaitoksesta. Myös tapaturma- ja liikennevakuutuksesta maksetaan perhe-eläkkeitä.

Pienituloinen leski voi saada Kelasta myös eläkkeensaajan asumistukea tai yleistä asumistukea.

Lue lisää Omaisen kuolema -osiosta.

Perustoimeentulotukea voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin, kuten ruokaan, asumiseen ja lääkkeisiin.

Jos perheellä on sellaisia menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata, kunnan sosiaalitoimi voi harkintansa mukaan myöntää täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Lue lisää perustoimeentulotuesta.

Kela korvaa potilaalle osan yksityislääkärien palkkioista ja yksityisten hoitopaikkojen tutkimus- ja hoitokuluista. Myös yksityisestä hammashoidosta saa korvausta. Lisäksi Kela korvaa sairauden vuoksi terveydenhuoltoon tehtyjen matkojen kustannuksia sekä reseptillä määrättyjen lääkkeiden kustannuksia.

Kun sairastunut ei voi tehdä työtään, hän voi saada sairauspäivärahaa. Sairauspäiväraha korvaa sairastumisesta johtuvaa ansionmenetystä. Jos työnantaja maksaa palkkaa sairausajalta, Kela maksaa sairauspäivärahan työnantajalle.

Suomen sosiaaliturvaan kuuluvilla henkilöillä on oikeus sairaanhoitoon silloin, kun he oleskelevat tilapäisesti toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä. Oikeus sairaanhoitoon osoitetaan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, jonka saa Kelasta ilmaiseksi.

Lue lisää sairastamisen ajan tuista.

Kela korvaa työnantajille palkallisten sairauspoissaolojen ja perhevapaiden kustannuksia sekä ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksia. Kela korvaa myös osan työntekijöiden yleislääkäritason palveluista, kun työnantaja on hankittu ne osana työterveyshuoltoa. Työnantaja voi lisäksi hakea Kelasta työpaikalle räätälöityä KIILA-kuntoutuskurssia työntekijöiden työkyvyn tueksi.

Lue lisää Työnantajat-osiosta.

Kelasta saavat työttömyysturvaa ne työttömät, jotka eivät kuulu työttömyyskassaan tai joiden kassan maksama päiväraha on päättynyt. Kelan maksamat työttömyysetuudet ovat peruspäiväraha ja työmarkkinatuki.

Työttömyysetuuksia voi saada vain ajalta, jolloin henkilö on työnhakijana TE-palveluissa. TE-palvelut antaa Kelalle lausunnon siitä, voiko Kela maksaa työttömyysetuutta.

Lue lisää työttömän tuista.

Kela järjestää vammaisille henkilöille tulkkauspalvelua. Tulkkauspalvelu edistää kuulovammaisen, kuulonäkövammaisen tai puhevammaisen henkilön mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.

Lue lisää vammaisten tulkkauspalvelusta.

Kela maksaa vammaisille ja pitkäaikaissairaille vammaistukea tai eläkettä saavan hoitotukea, jotta heidän olisi helpompi selviytyä jokapäiväisestä elämästään. Tuen määrään vaikuttavat sairauden tai vamman laatu ja rajoitteet, joita sairaus tai vamma aiheuttaa.

Lue lisää vammaistuista.

Yrittäjällä on oikeus samoihin etuuksiin kuin työntekijällä. Yrittäjän eläkevakuutuksen eli YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtulo vaikuttaa päivärahojen, työttömyyspäivärahan ja eläkkeen määriin.

Lue lisää Yrittäjät-osiosta.

Miten paljon etuutta voin saada?

Kelan etuuksien määrät on määritelty laissa. Etuuden määrään vaikuttaa usein yksilöllinen tilanteesi, kuten miten paljon tuloja tai menoja sinulla on, missä kunnassa asut tai miten paljon avun tarvetta sinulla on.

Lisätietoa etuuksien määristä ja maksamisesta on kunkin etuuden sivuilla.

Arvioi tuen määrä laskurilla

Laskurien avulla voit arvioida mahdollisuutesi saada etuutta Kelasta. Laskuri kertoo myös, miten paljon etuutta voisit saada. Muistathan, että laskurin vastaus on vain arvio, joka perustuu antamiisi tietoihin. Lopullisen etuuden määrän saat tietää vasta, jos haet etuutta ja Kela myöntää sinulle sitä.

Arvioi tuen määrä laskurilla.

Sivu päivitetty 14.2.2024

Mitä mieltä olet sivusta?