Kelan etuudet | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Kelan tuet

Kelasta voi saada tukia moneen eri elämäntilanteeseen. Kela tukee esimerkiksi lapsiperheitä, opiskelijoita, työikäisiä ja eläkeläisiä. Kelasta saa tukea myös sairauden, vamman tai toimintakyvyn heikentymisen takia.

Kuka voi saada Kelan tukia?

Useimmat Kelan tuet on tarkoitettu tilanteisiin, jossa toimeentulosi tai työkykysi on heikentynyt. Tukia saa myös erilaisiin elämäntilanteisiin, esimerkiksi kun perheeseen syntyy lapsi tai kun nuori lähtee opiskelemaan.

Kela maksaa sotilasavustusta varusmiespalveluksessa tai siviilipalveluksessa olevalle asevelvolliselle sekä hänen puolisolleen ja lapsilleen. Sotilasavustusta voi saada myös vakinaisen asunnon asumismenoihin ja opintolainan korkoihin.

Lue lisää asevelvollisen tuista.

Voit saada Kelasta yleistä asumistukea, jos tulosi ovat pienet ja tarvitset apua asumismenojen kattamisessa. 

Kela maksaa kansaneläkettä silloin, kun henkilön työeläke jää pieneksi tai hän ei saa sitä ollenkaan. Lisäksi pientä eläkettä saavalle voidaan maksaa takuueläkettä.

Eläkeläinen voi saada Kelasta myös eläkkeensaajan asumistukea, eläkettä saavan hoitotukea, lapsikorotusta ja rintamalisiä.

Lue lisää eläkeläisten tuista.

Kuntoutuksen tavoite on säilyttää ja parantaa sairastuneen tai vammautuneen henkilön työ- ja toimintakykyä sekä elämänlaatua. Kela järjestää ammatillista ja lääkinnällistä kuntoutusta. Kela järjestää myös muuta kuntoutusta eduskunnan vuosittain myöntämän määrärahan turvin.

Kuntoutukseen osallistuva henkilöKuntoutuksen ajalta voi saada kuntoutusrahaa, joka turvaa kuntoutujan toimeentuloa. Jos työnantaja maksaa palkkaa kuntoutuksen ajalta, Kela maksaa kuntoutusrahan maksetaan työnantajalle.

Työnantaja voi myös hakea kuntoutuskursseja työpaikalle. 

Lue lisää kuntoutuksesta.

Lapsen vanhemmilla on oikeus raskaus- ja vanhempainrahaan. Jokaisesta alle 17-vuotiaasta lapsesta Kela maksaa lapsilisää. Yksinhuoltaja saa lapsilisän korotettuna. Pienten lasten hoitoa Kela tukee maksamalla kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea. Tukea voi saada myös kansainvälisen adoption kustannuksiin.

Lue lisää lapsiperheiden tuista.

Henkilöllä, joka asuu tai työskentelee Suomessa, on tavallisesti oikeus Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan. 

Suomeen vakinaisesti muuttava voi yleensä saada Kelan tukia muutosta lähtien. Kun Suomeen muuttava henkilö hakee tukia, Kela arvioi, asuuko henkilö Suomessa vakinaisesti tai voiko hän saada oikeuden Kelan tukiin työskentelyn perusteella.

Suomessa asuva mutta tilapäisesti (alle 6 kuukautta) ulkomailla oleskeleva on yleensä oikeutettu Kelan tukiin. 

Jos tilapäinen ulkomailla oleskelu muuttuu vakinaiseksi, oikeus Kelan tukiin päättyy.

Lue lisää Kansainväliset tilanteet -osiosta.

Kela voi myöntää päätoimisesti opiskelevalle opiskelijalle opintotukea. Opintotukeen kuuluvat opintoraha, opintolainan valtiontakaus ja asumislisä. Suomessa vuokralla asuva opiskelija voi saada yleistä asumistukea.

Opintotukea voivat saada lukiolaiset, ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat, korkeakoulussa opiskelevat ja opiskelijat, jotka suorittavat muita erikseen määriteltyjä opintoja. Omat tulot ja joskus myös vanhempien tulot voivat vaikuttaa opintotuen saamiseen ja määrään.

Muita Kelan maksamia, opiskelijalle tarkoitettuja tukia ovat esimerkiksi koulumatkatuki, opintolainahyvitys ja ateriatuki.

Lue lisää opiskelijoiden tuista.

Kun puoliso tai lapsen isä, äiti tai muu huoltaja kuolee, leski ja lapset ovat oikeutettuja perhe-eläkkeisiin.

Omaisensa menettäneet saavat perhe-eläkkeitä sekä Kelasta että edesmenneen työeläkelaitoksesta. Myös tapaturma- ja liikennevakuutuksesta maksetaan perhe-eläkkeitä.

Pienituloinen leski voi saada Kelasta myös eläkkeensaajan asumistukea tai yleistä asumistukea.

Lue lisää Omaisen kuolema -osiosta.

Toimeentulotukea voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin, kuten ruokaan, asumiseen ja lääkkeisiin.

Jos perheellä on sellaisia menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata, kunnan sosiaalitoimi voi harkintansa mukaan myöntää täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Lue lisää toimeentulotuesta.

Kela korvaa potilaalle osan yksityislääkärien palkkioista ja yksityisten hoitopaikkojen tutkimus- ja hoitokuluista. Myös yksityisestä hammashoidosta saa korvausta. Lisäksi Kela korvaa sairauden vuoksi terveydenhuoltoon tehtyjen matkojen kustannuksia sekä reseptillä määrättyjen lääkkeiden kustannuksia.

Kun sairastunut ei voi tehdä työtään, hän voi saada sairauspäivärahaa. Sairauspäiväraha korvaa sairastumisesta johtuvaa ansionmenetystä. Jos työnantaja maksaa palkkaa sairausajalta, Kela maksaa sairauspäivärahan työnantajalle.

Suomen sosiaaliturvaan kuuluvilla henkilöillä on oikeus sairaanhoitoon silloin, kun he oleskelevat tilapäisesti toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä. Oikeus sairaanhoitoon osoitetaan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, jonka saa Kelasta ilmaiseksi.

Lue lisää sairastamisen ajan tuista.

Kela korvaa työnantajille palkallisten sairauspoissaolojen ja perhevapaiden kustannuksia sekä ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksia. Kela korvaa myös osan työntekijöiden yleislääkäritason palveluista, kun työnantaja on hankittu ne osana työterveyshuoltoa. Työnantaja voi lisäksi hakea Kelasta työpaikalle räätälöityä KIILA-kuntoutuskurssia työntekijöiden työkyvyn tueksi.

Lue lisää Työnantajat-osiosta.

Kelasta saavat työttömyysturvaa ne työttömät, jotka eivät kuulu työttömyyskassaan tai joiden kassan maksama päiväraha on päättynyt. Kelan maksamat työttömyystuet ovat peruspäiväraha ja työmarkkinatuki.

Työttömyystukia voi saada vain ajalta, jolloin henkilö on työnhakijana TE-palveluissa. TE-palvelut antaa Kelalle lausunnon siitä, voiko Kela maksaa työttömyysetuutta.

Lue lisää työttömän tuista.

Kela järjestää vammaisille henkilöille tulkkauspalvelua. Tulkkauspalvelu edistää kuulovammaisen, kuulonäkövammaisen tai puhevammaisen henkilön mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.

Lue lisää vammaisten tulkkauspalvelusta.

Kela maksaa vammaisille ja pitkäaikaissairaille vammaistukea tai eläkettä saavan hoitotukea, jotta heidän olisi helpompi selviytyä jokapäiväisestä elämästään. Tuen määrään vaikuttavat sairauden tai vamman laatu ja rajoitteet, joita sairaus tai vamma aiheuttaa.

Lue lisää vammaistuista.

Yrittäjällä on oikeus samoihin tukiin kuin työntekijällä. Yrittäjän eläkevakuutuksen eli YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtulo vaikuttaa päivärahojen, työttömyyspäivärahan ja eläkkeen määriin.

Lue lisää Yrittäjyys-sivuilta.

Kuinka paljon voit saada tukea?

Kelan tukien määrät on määritelty laissa. Tuen määrään vaikuttaa usein yksilöllinen tilanteesi, kuten miten paljon tuloja tai menoja sinulla on, missä kunnassa asut tai miten paljon avun tarvetta sinulla on.

Lisätietoa tukien määristä ja maksamisesta on kunkin tuen sivuilla.

Arvioi tuen määrä laskurilla

Laskurien avulla voit arvioida mahdollisuutesi saada tukea Kelasta. Laskuri kertoo myös, miten paljon tukea voisit saada. Muistathan, että laskurin vastaus on vain arvio, joka perustuu antamiisi tietoihin. Lopullisen tuen määrän saat tietää vasta, jos haet tukea ja Kela myöntää sinulle sitä.

Arvioi tuen määrä laskurilla.

Sivu päivitetty 13.6.2024