Så här ansöker du om militärunderstöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om militärunderstöd

Sök militärunderstöd i MittFPA

Till ansökan
 1. Ansök om militärunderstöd i MittFPA. I e-tjänsten kan du söka militärunderstöd i form av grundunderstöd, bostadsunderstöd, särskilt understöd och betalning av räntor på studielån. Underhållsbidrag i samband med militärunderstöd söks på blanketten Militärunderstöd SA1r (pdf).
 2. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA.
 3. I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut ansökningsblanketten Militärunderstöd SA1r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Om du efter att bostadsunderstödet har beviljats ansöker om ersättning till exempel för en elräkning, ska du fylla i en ny ansökan i MittFPA och vid behov bifoga räkningen som bilaga. 

FPA får uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. FPA använder sig av de här uppgifterna vid handläggningen av ansökningar. Vid behov ber FPA dig lämna ytterligare uppgifter. Observera att du ändå ska meddela förändringar i dina inkomster till FPA.

Vem kan ansöka om militärunderstöd?

 • Bostadsunderstöd kan sökas av den värnpliktige. Om den värnpliktige har en anhörig som är berättigad till understöd söks bostadsunderstödet av den anhöriga. Den värnpliktige kan inte ansöka om understöd för sin anhörigas räkning.
 • För räntor på studielån kan understöd sökas av den värnpliktige och hans eller hennes anhöriga. Båda två kan ansöka om stöd för räntorna på studielån.
 • Grundunderstöd och särskilt understöd kan sökas av den värnpliktiges anhöriga.
 • Underhållsbidrag kan sökas för den värnpliktiges barn. Vårdnadshavaren undertecknar ansökan.

Vilka bilagor behövs?

Bostadsunderstöd

 • kopia av hyresavtalet om understödet söks för en hyresbostad*
 • betalningskvitto eller något annat verifikat ifall det nuvarande beloppet av hyran eller vederlaget samt de separata uppvärmningsavgifterna inte framgår av övriga bilagor (t.ex. av hyresavtalet)*
 • el- eller gasräkning. Var noga med att ange alla sidor på fakturan.
 • långivarens utredning om betalda räntor på bostadslån. Utredningen ska innehålla lånets nuvarande belopp och ränteprocent.

*Om FPA får uppgifter om hyresavtalet elektroniskt av hyresvärden behöver du inte foga en kopia av hyresavtalet eller en utredning om hyresbeloppet till ansökan. Förteckning över hyresvärdar som skickar hyresavtalsuppgifter till FPA elektroniskt.

Grundunderstöd

FPA får uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret.

Särskilt understöd

FPA får uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret.

Underhållsbidrag

Kopia av underhållsbidragsavtalet, om barnet får underhållsstöd.

Räntor på studielån

Bankens meddelande eller betalningskvitto, om räntorna betalas månatligen.

Ansökningstid

Du kan ansöka om militärunderstöd tidigast en månad innan tjänstgöringen börjar, eftersom de förhållanden som inverkar på understödet ofta annars hinner förändras. För militärunderstödet finns ingen retroaktiv ansökningstid. FPA kan således bevilja understöd tidigast från början av ansökningsmånaden.

Om du ansöker om understöd för räntor på studielån och räntorna förfaller till betalning halvårsvis, ska du ansöka om understöd separat för de båda halvårsperioderna. Skicka in ansökan senast under den månad då räntorna förfaller till betalning. Om räntorna på studielånet förfaller till betalning månatligen, behövs endast en ansökan. Om du ansöker om understöd för räntor på studielån från till exempel januari ska din ansökan vara hos FPA inom januari. Militärunderstöd kan beviljas endast för räntor som förfaller till betalning under tjänstgöringstiden.

 

Beviljande av militärunderstöd

FPA beviljar militärunderstöd från och med den dag då tjänstgöringen börjar, dock tidigast från början av ansökningsmånaden. FPA betalar militärunderstöd till slutet av den månad då den värnpliktige hemförlovas eller då tjänstgöringen avbryts för minst 14 dagar.

Om rätten till understöd uppkommer när den värnpliktige redan trätt i tjänst beviljar FPA understödet tidigast från den tidpunkt då rätten uppkom.

Också personer som deltar i reservövning eller kompletterande utbildning och deras anhöriga har rätt till militärunderstöd. FPA betalar då hela militärunderstödet i efterskott som en engångsbetalning.

FPA meddelar uppgift om utbetalt militärunderstöd till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Meddela förändringar

Kom ihåg att meddela FPA om det skett förändringar i dina förhållanden, så att FPA kan betala ut förmånen korrekt. Förmånen påverkas till exempel av förändringar i boendeutgifterna eller inkomsterna eller av att du får ett barn. Du kan göra anmälan i MittFPA, per telefon eller på en FPA-serviceställen.

Läs mer

Senast ändrad 12.1.2024

Vad tycker du om sidan?