Så här ansöker du om militärunderstöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om militärunderstöd

Sök militärunderstöd i MittFPA

Till ansökan
  1. Ansök om militärunderstöd i MittFPA. I e-tjänsten kan du söka militärunderstöd i form av grundunderstöd, bostadsunderstöd, särskilt understöd och betalning av räntor på studielån. Underhållsbidrag i samband med militärunderstöd söks på blanketten Militärunderstöd SA1r (pdf).
  2. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA.
  3. I MittFPA kan du kontrollera om din ansökan har avgjorts, hur mycket du får i stöd och när stödet betalas. Du ser också påminnelser om bilagor som eventuellt saknas. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut ansökningsblanketten Militärunderstöd SA1r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Om du efter att bostadsunderstödet har beviljats ansöker om ersättning till exempel för en elräkning, ska du fylla i en ny ansökan i MittFPA. 

FPA får uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. FPA använder sig av de här uppgifterna vid handläggningen av ansökningar. Vid behov ber FPA dig lämna ytterligare uppgifter. Observera att du ändå ska meddela förändringar i dina inkomster till FPA.

Vem kan ansöka om militärunderstöd?

  • Bostadsunderstöd kan sökas av den värnpliktige. Om den värnpliktige har en anhörig som är berättigad till understöd söks bostadsunderstödet av den anhöriga. Den värnpliktige kan inte ansöka om understöd för sin anhörigas räkning.
  • För räntor på studielån kan understöd sökas av den värnpliktige och hans eller hennes anhöriga. Båda två kan ansöka om stöd för räntorna på studielån.
  • Grundunderstöd och särskilt understöd kan sökas av den värnpliktiges anhöriga.
  • Underhållsbidrag kan sökas för den värnpliktiges barn. Vårdnadshavaren undertecknar ansökan.

Vilka bilagor behövs?

Om du har lämnat in de bilagor som behövs redan tidigare för en annan förmån, till exempel allmänt bostadsbidrag eller utkomststöd, behöver du inte lämna in samma bilagor på nytt.

Spara kvitton och verifikat som hör ihop med din ansökan. Vi kan vid behov begära dem.

Bostadsunderstöd

Grundunderstöd

FPA får de uppgifter om familjens löneinkomster som behövs direkt från inkomstregistret.

Särskilt understöd

FPA får de uppgifter om familjens löneinkomster som behövs direkt från inkomstregistret.

Underhållsbidrag

Kopia av underhållsavtalet, om inte barnet får underhållsstöd.

Ansökningstid

Du kan ansöka om militärunderstöd en månad innan tjänstgöringen börjar. Tidigare än det förändras ofta de förhållanden som inverkar på understödet. Militärunderstöd kan inte sökas retroaktivt, vilket betyder att FPA kan bevilja stödet tidigast från början av ansökningsmånaden.

Om du ansöker om militärunderstöd för andra boendeutgifter än hyra, vederlag eller räntor på bostadslån (till exempel räkningar för el, vatten, uppvärmning eller avfallshantering) ska du ansöka om understöd för dem senast under den månad då tjänstgöringstiden upphör. Du kan dock få militärunderstöd endast för sådana räkningar som har förfallodag under tjänstgöringstiden eller under den månad då tjänstgöringen upphör.

Om du ansöker om understöd för räntor på studielån ska du ansöka om det senast under den månad då förfallodagen för räntorna infaller. Om du ansöker om understöd för räntor på studielån från till exempel januari ska din ansökan vara hos FPA inom januari.

Gör en separat ansökan för varje räntepost som förfaller till betalning.

Militärunderstöd kan beviljas endast för räntor som förfaller till betalning under tjänstgöringstiden. 

Läs mer om militärunderstöd för räntor på studielån.

Beviljande av militärunderstöd

FPA beviljar militärunderstöd från och med den dag då tjänstgöringen börjar, dock tidigast från början av ansökningsmånaden. FPA betalar militärunderstöd till slutet av den månad då den värnpliktige hemförlovas eller då tjänstgöringen avbryts för minst 14 dagar.

Om rätten till understöd uppkommer när den värnpliktige redan trätt i tjänst beviljar FPA understödet tidigast från den tidpunkt då rätten uppkom.

Också personer som deltar i reservövning eller kompletterande utbildning och deras anhöriga har rätt till militärunderstöd. FPA betalar då hela militärunderstödet i efterskott som en engångsbetalning.

FPA meddelar uppgift om utbetalt militärunderstöd till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Meddela förändringar

Kom ihåg att meddela FPA om det sker förändringar i dina förhållanden, så att förmånen kan betalas till rätt belopp. Förmånen påverkas till exempel av förändringar i boendeutgifterna eller inkomsterna eller av att du får ett barn. Du kan göra anmälan i MittFPA, per telefon eller på ett av FPA:s serviceställen.

Läs mer

Senast ändrad 5.6.2024