Särskilt understöd i samband med militärunderstödet | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Särskilt understöd

FPA kan enligt prövning bevilja särskilt understöd för nödvändiga och skäliga utgifter.

Utgifter som berättigar till särskilt understöd är till exempel

  • andra än ringa utgifter för hälso- och sjukvård (t.ex. läkarordinerade mediciner, sjukhusavgifter, tandvård samt utgifter för synundersökningar och anskaffning av glasögon)
  • utgifter som hänför sig till barnavård (t.ex. barnvagn och -kärra, säng eller bilstol)
  • den anhörigas räntor på studielån
  • flyttkostnader
  • begravningskostnader
  • kostnader för arbetsresor som överstiger 750 euro per år.

FPA ersätter inte anskaffning av möbler och hushållsmaskiner som hänför sig till ett nytt hem och inte heller kostnader för reparation av hushållsmaskiner. FPA ersätter inte utgifter för barnavård om barnet föds efter den månad då tjänstgöringen avslutats.

Ett villkor för beviljande av särskilt understöd är att grundunderstödet inte täcker utgifterna och att du inte får ersättning för dem från annat håll.

Som särskilt understöd ersätter FPA endast sådana skäliga utgifter som den värnpliktiges maka, make, sambo, registrerade partner eller barn ska betala, om utgifterna förfaller till betalning under tjänstgöringstiden eller under den månad som tjänstgöringen upphör. Militärunderstöd kan inte beviljas retroaktivt. Därför är det viktigt att komma ihåg att söka ersättning under samma månad som du har betalat inköpet eller som räkningen förfaller till betalning.

För vem

Särskilt understöd betalas till den värnpliktiges maka, make, sambo eller registrerade partner och barn. Det betalas inte till den värnpliktige.

Som anhörig är du berättigad till stöd om du är den värnpliktiges

  • maka, make eller registrerade partner
  • sambo och du har ett gemensamt barn med den värnpliktige
  • barn som den värnpliktige försörjer.

En sambo betraktas således inte som anhörig om han eller hon inte har ett gemensamt barn med den värnpliktige.

En maka eller make eller en registrerad partner kan inte få särskilt understöd om han eller hon har flyttat från den gemensamma bostaden på grund av att parförhållandet har upphört.

Utbetalning

FPA betalar ut särskilt understöd alla bankdagar.

Läs mer

Senast ändrad 8.6.2023

Vad tycker du om sidan?