Om du blir permitterad | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Om du blir permitterad

Permittering innebär att arbetsgivaren tillfälligt avbryter arbetet och lönebetalningen för en arbetstagare, men att anställningsförhållandet fortsätter att gälla. Permitteringen kan gälla antingen för en viss tid eller tills vidare.

AnkkuriVar får jag stöd om jag blir permitterad?

Du kan under permitteringstiden få arbetslöshetsförmåner från arbetslöshetskassan eller från FPA. För att arbetslöshetsförmån ska kunna beviljas förutsätts att du anmäler dig som arbetssökande hos AN-tjänster. Jobbsökningen ska vara i kraft senast från den första dagen som du är permitterad.

Om du hör till en arbetslöshetskassa och uppfyller arbetsvillkoret ska du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning för permitteringstiden enligt din egen arbetslöshetskassas (tyj.fi) anvisningar. Då behöver du inte sköta ditt arbetslöshetsförmånsärende med FPA.

Om du inte hör till någon arbetslöshetskassa eller om du inte uppfyller arbetsvillkoret, ska du ansöka om arbetslöshetsförmåner hos FPA.

AnkkuriSå här ansöker du om arbetslöshetsförmåner hos FPA om du blir permitterad och inte hör till en arbetslöshetskassa

 1. Anmäl dig som arbetslös arbetssökande i Mina e-tjänster inom AN-tjänsterna (jobbmarknaden.fi) senast den första dagen som du är permitterad. Du kan få en arbetslöshetsförmån endast om du har anmält dig som arbetslös arbetssökande. AN-tjänster eller kommunen ger FPA ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till arbetslöshetsförmåner.
 2. Ansök om en arbetslöshetsförmån i MittFPA.
  • En arbetslöshetsförmån beviljas tidigast från den dag då du har anmält dig som arbetslös arbetssökande.
 3. Fotografera bilagorna och skicka in dem i MittFPA. Det står i blanketten vilka bilagor du behöver.
  • FPA har inte tillgång till de bilagor du skickat till AN-tjänster.
  • FPA får uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. Vi använder oss av de här uppgifterna när vi handlägger ansökningar. Vid behov ber vi dig om ytterligare uppgifter.
 4. I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där ser du också påminnelser om bilagor om sådana saknas. Du får också ett beslut hem till dig per post om du inte har avstått från papperspost.

Om du inte kan använda MittFPA kan du skicka in din ansökan per post. Spara blanketten Ansökan om arbetslöshetsförmån TT1r (pdf) på din dator eller mobila enhet och fyll sedan i den. Skriv ut blanketten och skicka den och bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Gör så här om permitteringen fortsätter

Om permitteringen fortsätter ska du regelbundet göra en anmälan om arbetslöshetstid. Markera vid varje permitteringsdag att du har varit arbetslös. Om du arbetar under permitteringen ska du i anmälan markera de timmar och dagar som du arbetat. Anmälan ska alltid fyllas i för förfluten tid.

Meddela AN-tjänster om din permitteringstid ändras eller om din anställning upphör helt.

Om du arbetar deltid för en annan arbetsgivare medan du är permitterad jämkas arbetslöshetsförmånen med din lön för deltidsarbetet. Det innebär att din lön minskar arbetslöshetsförmånen. Om du börjar arbeta heltid för en annan arbetsgivare kan du inte längre få arbetslöshetsförmån. Kom ihåg att informera FPA och AN-tjänster om den nya anställningen.

AnkkuriDet sätt på vilket permitteringen genomförs inverkar på stödet

Om du blir permitterad på heltid från heltidsarbete, det vill säga om du inte jobbar alls, kan du få en arbetslöshetsförmån till fullt belopp efter självrisktiden.

Gör en anmälan om arbetslöshetstid för perioder på 4 veckor och markera vid varje permitteringsdag att du har varit arbetslös.

En arbetstagare kan bli permitterad från deltidsarbete antingen helt eller delvis. Permittering på deltid innebär att du arbetar deltid mindre än normalt på grund av permittering. Under permittering på heltid jobbar du inte alls.

En arbetslöshetsförmån som betalas för deltidsarbete jämkas alltid med lönen. Det kan hända att din heltidspermittering redan har börjat, men att du fortfarande får lön för ett tidigare utfört deltidsarbete. Lönen inverkar på beloppet av din arbetslöshetsförmån den månad då lönen betalats till dig.

Om du arbetar deltid under permitteringen ska du i anmälan om arbetslöshetstid ange de timmar och dagar som du arbetat. Löneuppgifterna får vi direkt ur inkomstregistret.

Om du arbetar på heltid annars men blir permitterad för en eller flera dagar i veckan, får du full arbetslöshetsförmån för de dagar du är permitterad. För de dagar du jobbat får du ingen arbetslöshetsförmån. Din lön inverkar inte på förmånens belopp, eftersom förmånen betalas för hela arbetsdagar.

Anteckna arbetsdagarna och arbetstimmarna i din anmälan om arbetslöshetstid. Ange vid varje permitteringsdag att du har varit arbetslös.

Om du har förkortad arbetsdag på grund av permittering jämkas din arbetslöshetsförmån med lönen. Det innebär att din lön minskar arbetslöshetsförmånen.

Anteckna arbetsdagarna och arbetstimmarna i din anmälan om arbetslöshetstid. Löneuppgifterna får vi ur inkomstregistret.

Permitteringar kan också genomföras som en kombination av förkortad arbetsvecka och förkortad arbetsdag. Då undersöker vi i samband med din första ansökan hur vi ska jämka din arbetslöshetsförmån med din lön. I fortsättningen meddelas besluten så att samma form av jämkning tillämpats.

Blev något oklart?

Fråga chatbotten eller ring FPA:s kundtjänst.

020 692 230
020 692 230

Hur ser din livssituation ut i övrigt?

 • Klarar du av dina boendeutgifter?

  Bostadsbidrag kan kompensera för minskade inkomster och hjälpa dig att klara boendeutgifterna. Se för vilka utgifter du kan få bostadsbidrag.

 • Om det är tufft med försörjningen

  När du är arbetslös kan du ha det mycket skralt. Utkomststödet kan då hjälpa att komma över det värsta.

 • Sjuk?

  Om du blir sjuk lönar det sig att i stället för arbetslöshetsförmån ansöka om sjukledighet och sjukdagpenning. Då förbrukas inte den maximala utbetalningstiden på 400 dagar för grunddagpenning under sjukledigheten.

Senast ändrad 10.6.2024