Om du blir arbetslös | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Om du blir arbetslös

AnkkuriAnkkuriAnmäl dig som arbetslös arbetssökande

Anmäl dig genast som arbetslös arbetssökande hos AN-tjänster

 • om du blir arbetslös
 • om du blir permitterad
 • om dina studier upphör och du inte har en heltidsanställning.

Anmäl dig som arbetslös senast den första dagen som du är arbetslös eller permitterad (jobbmarknaden.fi).

Du kan få en arbetslöshetsförmån endast om du har anmält dig som arbetslös arbetssökande.

Det finns tre slag av arbetslöshetsförmåner:

 • inkomstrelaterad dagpenning
 • grunddagpenning
 • arbetsmarknadsstöd.

I samband med arbetslöshetsförmåner kan man också tala om utkomstskydd för arbetslösa.

Självrisktiden för arbetslöshetsförmånerna löper bara om jobbsökningen är i kraft. Se till att din jobbsökning är i kraft hela tiden.

AN-tjänster eller kommunen gör upp en sysselsättningsplan tillsammans med dig. Följ sysselsättningsplanen och rapportera det som överenskommits i den i Mina e-tjänster inom AN-tjänsterna.

AnkkuriAnkkuriVilken är FPA:s och AN-tjänsters roll?

När du har anmält dig som arbetslös arbetssökande utreder AN-tjänster din situation och ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande till FPA. I utlåtandet fastställs om du är en arbetslös arbetssökande och huruvida det finns hinder för att betala ut en arbetslöshetsförmån. Hinder kan till exempel vara

 • heltidsstudier
 • gällande heltidsanställning
 • företagsverksamhet på heltid
 • att du inte är beredd att ta emot ett heltidsarbete.

Om det enligt utlåtandet finns ett hinder för utbetalning av en arbetslöshetsförmån, kan du inte få en arbetslöshetsförmån.

AN-tjänster utreder också vad du har gjort innan du blev arbetslös. Om du till exempel har slutat arbeta utan godtagbar orsak kan AN-tjänster försätta dig i karens, det vill säga i tid utan arbetslöshetsförmån.

Om du är under 25 år och saknar yrkesutbildning eller högskoleexamen undersöker AN-tjänster dessutom om du har ansökt om minst två studieplatser.

Du kan få en arbetslöshetsförmån endast om du står till arbetsmarknadens förfogande.

Hinder för utbetalning av en arbetslöshetsförmån är till exempel

 • militär- eller civiltjänstgöring
 • fängelsestraff
 • sjukhus- eller institutionsvård
 • någon annan orsak som kan jämföras med dessa.

När du har en arbetslöshetsförmån ska du genast meddela FPA om din situation förändras på något sätt.

FPA betalar ut två olika slag av arbetslöshetsförmåner. Även om de till sitt belopp i allmänhet är lika stora skiljer sig villkoren för beviljande från varandra.

När du ansöker om en arbetslöshetsförmån hos FPA behöver du inte veta vad förmånen heter. Både arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning söks med samma blankett. Vi kontrollerar din arbetslivserfarenhet och huruvida arbetsvillkoret uppfylls. Om arbetsvillkoret uppfylls är namnet på din förmån grunddagpenning. Om arbetsvillkoret inte uppfylls får du ett beslut om arbetsmarknadsstöd.

Om det enligt det arbetskraftspolitiska utlåtandet inte finns något hinder för att betala ut arbetslöshetsförmån undersöker FPA om en väntetid på 5 månader ska tillämpas i samband med ditt arbetsmarknadsstöd. Väntetiden utreds endast om du saknar en yrkesexamen eller en högskoleexamen (studentexamen är ingen yrkesexamen). Väntetiden gäller alla arbetssökande oberoende av ålder.

Under åren 2021–2024 deltar en del arbetslösa arbetssökande i ett kommunförsök (tem.fi) med sysselsättning. Kommunförsöket innebär att hemkommunen hjälper arbetssökande att skaffa arbete och utbildning. I frågor som gäller arbetslöshet sköter den arbetssökande alltså inte sina ärenden med AN-tjänster utan med sin hemkommun. Kommunen utarbetar tillsammans med den arbetssökande en sysselsättningsplan och utfärdar arbetskraftspolitiska utlåtanden.

År 2025 överförs AN-tjänsterna helt och hållet till kommunerna.

AnkkuriAnkkuriVarifrån och hur ska man söka arbetslöshetsförmåner?

Utbetalningen av arbetslöshetsförmåner börjar inte automatiskt efter att du anmält dig som arbetssökande utan du måste ansöka om en arbetslöshetsförmån hos arbetslöshetskassan eller FPA.

Kontaktinformation för din arbetslöshetskassa och anvisningar om ansökan finns på adressen tyj.fi.

Om du inte hör till någon arbetslöshetskassa eller om du inte hört till en sådan tillräckligt länge ska du ansöka om en arbetslöshetsförmån hos FPA. Mer detaljerade anvisningar om ansökan finns på sidorna om arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning.

Om din ansökan är under behandling hos arbetslöshetskassan kan du inte samtidigt ansöka om en arbetslöshetsförmån hos FPA. Vänta tills du får ett beslut av kassan.

Om arbetslöshetskassan meddelar ett negativt beslut på grund av att du inte uppfyller arbetsvillkoret kan du ansöka om en arbetslöshetsförmån hos FPA. Om arbetslöshetskassan inte beviljar en arbetslöshetsförmån av någon annan orsak kan du inte heller få en arbetslöshetsförmån från FPA. Då kan du ha rätt till grundläggande utkomststöd från FPA.

AnkkuriPå arbetslöshetsförmånen tillämpas en självrisktid

Du får en arbetslöshetsförmån när du har varit anmäld som arbetslös arbetssökande hos AN-tjänster minst 7 vardagar. Det här är din självrisktid. Självrisktiden är lagstadgad och under den kan man inte få en arbetslöshetsförmån.

Självrisktiden behöver inte vara sammanhängande. I självrisktiden kan arbetslöshetsdagar från maximalt 8 kalenderveckor i följd räknas in.

Självrisktiden för arbetsmarknadsstöd dras av endast en gång. Om du övergår direkt från grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning till arbetsmarknadsstöd dras ingen ny självrisktid av.

En självrisktid för grunddagpenningen dras alltid av när den maximala utbetalningstiden på 400 dagar börjar. Ett undantag är situationer där det har gått mindre än ett år sedan den föregående självrisktiden. Då dras ingen ny självrisktid av.

För den som arbetar deltid räknas självrisktiden så att arbetstimmarna under kalenderveckan minskas från maximiarbetstiden enligt kollektivavtalet. När dessa timmar uppgår till 7 arbetsdagar är självrisktiden uppnådd.

Ansök om en arbetslöshetsförmån först när din självrisktid har gått ut.

Semesterersättningar skjuter fram självrisktiden och tidpunkten för när arbetslöshetsförmåner kan börja betalas

Om du blir arbetslös periodiseras de semesterersättningar som du fått för din tidigare anställning. Det här betyder att om du har outtagna semesterdagar när anställningen upphör och får ersättning för dem, uppskjuts tidpunkten för när arbetslöshetsförmåner kan börja betalas.

Semesterersättningen periodiseras i början av arbetslösheten så att semesterersättningen för den tidigare anställningen divideras med den genomsnittliga dagslönen för arbetet. På det här sättet kan man beräkna hur många dagar utbetalningen av arbetslöshetsförmånen skjuts fram.

Periodiseringen gäller den semesterersättning som betalas när ett arbete på heltid som pågått i mer än två veckor upphör.

Den tid över vilken semesterersättningen periodiseras och självrisktiden löper inte samtidigt. Självrisktiden börjar först efter den tid som periodiseringen av den eventuella semesterersättningen omfattar.

Anders blir arbetslös i januari. Arbetsvillkoret har uppfyllts så han ansöker om grunddagpenning. Från grunddagpenningen dras en självrisktid av. Anders börjar arbeta deltid i mars och tjänar in dagar som räknas in i arbetsvillkoret. Arbetsvillkoret uppfylls på nytt i november när den nya maximiutbetalningstiden på 400 dagar för grunddagpenning börjar. Någon självrisktid dras emellertid inte av eftersom det har gått mindre än ett år sedan den föregående självrisktiden.

Anna arbetar deltid och ansöker om jämkat arbetsmarknadsstöd hos FPA kalendermånadsvis. Arbetsvillkoret uppfylls den 15 januari. Anna hör inte till någon arbetslöshetskassa så hon får grunddagpenning från FPA från den 16 januari. I början av grunddagpenningen dras det av en självrisktid på 7 dagar.

I den bransch där Anna jobbar är maximiarbetstiden 56 timmar i veckan, så i hennes fall uppnås självrisktiden när 56 arbetslösa timmar uppfylls. För de dagar Anna inte alls arbetar blir självrisktiden 8 timmar. Till exempel för en 6 timmars arbetsdag blir självrisktiden 2 timmar. Självrisktiden på 56 timmar hinner inte uppfyllas före utgången av januari, så självrisktiden fortsätter i början av februari tills självrisktimmarna uppfylls.

Fick du ett negativt förmånsbeslut?

Om du inte beviljas en arbetslöshetsförmån ska du ta reda på om du kan få någon annan förmån från FPA, till exempel sjukdagpenning eller utkomststöd.

AnkkuriAnkkuriArbetslöshet i olika skeden av livet

Om du har slutfört dina gymnasiestudier och inte uppfyller arbetsvillkoret, dvs. du har inte arbetat tillräckligt länge, kan du inte få en arbetslöshetsförmån genast.

Det är viktigt att du anmäler dig som arbetssökande omedelbart efter examen och att du håller din jobbsökning i kraft hela tiden.

Du måste söka in till minst två sådana utbildningar som

 • börjar på hösten
 • leder till en examen.

Utbildningen behöver inte omfattas av den gemensamma ansökan. Om du får kallelse till urvalsprov är du skyldig att delta i det.

Dessutom måste du vänta tills väntetiden på 21 veckor är slut, alltså i cirka 5 månader. Väntetiden löper endast om din jobbsökning är i kraft hos AN-tjänster. Efter väntetiden har du rätt till en arbetslöshetsförmån som kallas arbetsmarknadsstöd.

Vad händer om du inte söker en studieplats?

AN-tjänster ålägger dig en skyldighet att vara i arbete om

 • du inte söker in till en utbildning
 • du vägrar ta emot en studieplats
 • du avbryter studierna.

Skyldighet att vara i arbete innebär att du inte kan få en arbetslöshetsförmån när du är arbetslös. Din rätt till arbetslöshetsförmån återställs om något av följande uppfylls:

 • Du avlägger en yrkesexamen eller en högskoleexamen.
 • Du arbetar 21 kalenderveckor i ett jobb som beaktas i arbetsvillkoret.
 • Du deltar i sysselsättningsfrämjande service i 21 kalenderveckor.
 • Du studerar på heltid i 21 kalenderveckor.
 • Du är sysselsatt som företagare på heltid eller i eget arbete i totalt 21 kalenderveckor.
 • Du fyller 25 år.

Även om du inte får en arbetslöshetsförmån under den tid du är arbetslös, kan du få en arbetslöshetsförmån för den tid du deltar i så kallad sysselsättningsfrämjande service. Genom att delta i sysselsättningsfrämjande service kan du uppfylla skyldigheten att vara i arbete. Då utreder vi om de övriga villkoren för att bevilja en arbetslöshetsförmån, dvs. arbetsmarknadsstöd, uppfylls. Du kan bli tvungen att vänta 21 veckor innan du börjar få arbetsmarknadsstöd.

Har du arbetat?

Om du har slutfört dina gymnasiestudier och du uppfyller arbetsvillkoret, får du grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning. Förmånen betalas efter självrisktiden som är 7 vardagar.

Om du fått examen från en yrkesläroanstalt eller en högskola kan du få en arbetslöshetsförmån efter en självrisktid på 7 vardagar. Anmäl dig som arbetssökande hos AN-tjänster genast efter att du blivit utexaminerad om du inte har ett arbete eller om du har ett deltidsarbete.

Läs mer om arbetsvillkoret och arbetslöshetsförmånerna.

Om du är under 25 år och arbetslös och saknar yrkesexamen eller högskoleexamen, måste du söka in till en utbildning på våren. Studentexamen betraktas inte som en yrkesexamen. Sök in till minst två sådana utbildningar som

 • börjar på hösten
 • leder till en examen.

Utbildningen behöver inte omfattas av den gemensamma ansökan. Om du får kallelse till urvalsprov är du skyldig att delta i det.

AN-tjänster ålägger dig en skyldighet att vara i arbete om

 • du inte söker in till en utbildning
 • du vägrar ta emot studieplats
 • du avbryter studierna.

Skyldighet att vara i arbete innebär att du inte kan få en arbetslöshetsförmån när du är arbetslös. Din rätt till arbetslöshetsförmån återställs om något av följande uppfylls:

 • du avlägger en yrkesexamen eller en högskoleexamen
 • du arbetar 21 kalenderveckor i ett jobb som beaktas i arbetsvillkoret
 • du deltar i sysselsättningsfrämjande service i 21 kalenderveckor
 • du studerar på heltid i 21 kalenderveckor
 • du är sysselsatt som företagare på heltid eller i eget arbete i totalt 21 kalenderveckor
 • du fyller 25 år.

Även om du inte får en arbetslöshetsförmån då du är arbetslös kan du få en arbetslöshetsförmån för den tid du deltar i sysselsättningsfrämjande service. Genom att du deltar i sysselsättningsfrämjande service kan skyldigheten att vara i arbete uppfyllas. Då undersöker vi de övriga villkoren för beviljande av en arbetslöshetsförmån. Om du inte har ett yrke kan ytterligare en väntetid på 21 veckor fastställas för arbetsmarknadsstödet.

Exempel på uppfyllande av skyldigheten att vara i arbete

Maria, 20, tog studenten i våras. Hon sökte inte in till minst två skolor som börjar på hösten, så AN-tjänster ålade henne den 1 september skyldighet att vara i arbete.

Maria och AN-tjänster kom överens om en arbetsprövning. Under arbetsprövningen fick Maria arbetsmarknadsstöd från FPA, som hon inte skulle ha haft rätt till som arbetslös. Arbetsprövningen varade i 10 veckor, så Maria har nu fullgjort 10 veckor av sin 21 veckors skyldighet att vara i arbete. Härnäst påbörjar Maria arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte som varar 11 veckor och under vilken hon också får arbetsmarknadsstöd.

Efter det har Maria uppfyllt sin skyldighet att vara i arbete 21 veckor. Eftersom Maria inte har ett yrke måste FPA ännu undersöka huruvida en väntetid på 5 månader ska tillämpas i samband med arbetsmarknadsstödet.

Läroplikten gäller tills du fyller 18 år.

Du kan få arbetsmarknadsstöd om du är 17 år och redan har en yrkesexamen. Du kan inte få grunddagpenning eftersom arbete som du utfört innan du fyllde 18 år inte räknas in i arbetsvillkoret.

Om du är 17 år och du har avlagt gymnasiets lärokurs, kan du få arbetsmarknadsstöd endast om du deltar i sysselsättningsfrämjande service.

Du kan också få arbetsmarknadsstöd om du har varit tvungen att avbryta fullgörandet av läroplikten till exempel på grund av en långvarig sjukdom.

Arbetslöshetsförmån kan under inga omständigheter betalas till en person under 17 år.

Du kan ha rätt till en arbetslöshetsförmån om du lägger ner företagsverksamheten. AN-tjänster bedömer din situation och ger ett utlåtande om det till FPA.

Om du har fyllt 55 år och du har blivit uppsagd kan du ha rätt till omställningspenning.

Information på lättläst svenska och på teckenspråk 

Blev något oklart?

Fråga chatbotten eller ring FPA:s kundtjänst.

020 692 230
020 692 230

Hur ser din livssituation ut i övrigt?

 • Klarar du av dina boendeutgifter?

  Bostadsbidrag kan kompensera för minskade inkomster och hjälpa dig att klara boendeutgifterna. Se för vilka utgifter du kan få bostadsbidrag.

 • Om det är tufft med försörjningen

  När du är arbetslös kan du ha det mycket skralt. Utkomststödet kan då hjälpa att komma över det värsta.

 • Sjuk?

  Om du blir sjuk lönar det sig att i stället för arbetslöshetsförmån ansöka om sjukledighet och sjukdagpenning. Då förbrukas inte den maximala utbetalningstiden på 400 dagar för grunddagpenning under sjukledigheten.

Senast ändrad 14.6.2024