Har du fått ett arbete? | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Har du fått ett deltids- eller heltidsarbete?

Du kan få en arbetslöshetsförmån även om du får deltidsarbete eller ett heltidsarbete som varar högst 2 veckor.

Då jämkas din arbetslöshetsförmån, det vill säga grunddagpenningen eller arbetsmarknadsstödet, med din lön. Med jämkad arbetslöshetsförmån avses att din arbetslöshetsförmån minskar med lönen: ju mer lön eller företagsinkomst du får, desto mindre är din arbetslöshetsförmån.

Kan du få jämkad arbetslöshetsförmån?

Du kan få jämkad arbetslöshetsförmån

  • om du har lön av deltidsarbete där arbetstiden är högst 80 % av den normala arbetstiden för heltidsarbete inom branschen och heltidsarbete inte kan erbjudas 
  • om du har lön av ett heltidsarbete som varar högst 2 veckor
  • om du arbetar kortare arbetsdagar till följd av permittering
  • om du har inkomster av företagsverksamhet som utgör bisyssla
  • om du inleder företagsverksamhet medan du är arbetslös
  • om du är sysselsatt i företagsverksamhet på heltid i högst 2 veckor.

Om du arbetar deltid med lönesubvention kan du få jämkad arbetslöshetsförmån på samma villkor som i andra deltidsarbeten. 

För att du ska kunna få jämkad arbetslöshetsförmån måste du hålla din arbetssökning i kraft hela tiden hos AN-tjänster. Även om du arbetar på deltid måste du ansöka om heltidsarbete i enlighet med den sysselsättningsplan som du gjort upp med AN-tjänster.  

Om du har förkortat arbetstiden på eget initiativ kan du inte få jämkad arbetslöshetsförmån.

Om du får ett heltidsarbete som varar mer än 2 veckor kan du inte längre få en arbetslöshetsförmån. Meddela genom en anmälan om arbetslöshetstid i MittFPA att arbetslösheten slutat. Gör anmälan genast när arbetet har börjat.

Så här ansöker du om jämkad arbetslöshetsförmån

Ansök om jämkad arbetslöshetsförmån genom att anmäla arbetsdagarna och arbetstimmarna i din anmälan om arbetslöshetstid i MittFPA. Fyll alltid i anmälan för förfluten tid och ange de dagar som du arbetat.

Sök jämkad arbetslöshetsförmån

Logga in i MittFPA

Anvisningar för hur man gör anmälan om arbetslöshetstid

Hur inverkar lönen på arbetslöshetsförmånen?

Grundregeln är att varje euro i lön minskar arbetslöshetsförmånen med 50 cent.

Arbetslöshetsförmånens belopp påverkas av alla förvärvsinkomster.

FPA får uppgifter om dina löneinkomster från inkomstregistret. Om uppgifterna i inkomstregistret inte är tillräckliga eller om din arbetsgivare inte har anmält löneuppgifterna till inkomstregistret inom en skälig tid begär FPA ytterligare uppgifter av dig.

Beloppet av din arbetslöshetsförmån påverkas av alla skattepliktiga förvärvsinkomster och inkomster av företagsverksamhet. Förutom lön räknas exempelvis arvoden, skattepliktiga kostnadsersättningar, naturaförmåner, semesterpenning och semesterersättning som inkomst.

Inkomsterna inverkar på förmånen för den betalningsperiod under vilken inkomsterna betalas till dig. Det spelar ingen roll när du har tjänat in inkomsterna. Om du exempelvis arbetat deltid i maj och lönen betalas ut i mitten av juni, inverkar lönen på arbetslöshetsförmånen för juni.

FPA betalar jämkad arbetslöshetsförmån också för de dagar då du arbetar. Lönerna påverkar beloppet av din arbetslöshetsförmån så länge du får lön.

Kalle börjar den 15 mars i ett deltidsarbete där arbetstiden per vecka är 25 timmar. Ansökningsperioden för hans arbetsmarknadsstöd går ut den 27 mars. I sin anmälan om arbetslöshetstid anmäler Kalle arbetsdagarna och -timmarna för tiden 15.3–27.3. Lönen har ännu inte betalats ut, så han får sitt arbetsmarknadsstöd till fullt belopp för hela perioden. Lönen betalas ut den sista dagen varje månad. Den lön som Kalle får den 31 mars inverkar på det arbetsmarknadsstöd som har får för följande betalningsperiod, det vill säga för tiden 28.3–27.4. Lönen inverkar på stödet under hela betalningsperioden, även om Kalle har varit helt arbetslös en del av dagarna. 

Aisha ansöker om jämkad grunddagpenning hos FPA varje månad. Hennes anställningsförhållande upphör den 20 juni och hon uppger sig vara helt arbetslös efter det. Aisha får sin sista lön den 30 juni. Lönen beaktas som inkomst i samband med beslutet om grunddagpenning för juni. Även om anställningen redan har upphört får Aisha den 15 juli ännu kvälls- och veckoslutstillägg i efterhand. Tilläggen inverkar på den grunddagpenning som Aisha får för tiden 1.7–31.7. Efter det upphör jämkningen, det vill säga lönen inverkar inte längre på Aishas arbetslöshetsförmån, eftersom hon inte längre får lön eller andra skattepliktiga ersättningar.

Det skyddade beloppet och barnförhöjningarna i anslutning till arbetslöshetsförmåner slopades 1.4.2024

Ändringen gäller de ansökningsperioder för arbetslöshetsförmåner som börjar 1.1.2024 eller senare.

Läs mer

Uppskatta beloppet av det jämkade arbetsmarknadsstödet med en räknare

Gå till beräkningsprogrammet

Uppskatta beloppet av den jämkade grunddagpenningen med en räknare

Gå till beräkningsprogrammet

Inleder du företagsverksamhet?

Du kan få en arbetslöshetsförmån i 4 månader om du inleder företagsverksamhet då du är arbetslös.

Arbetslöshetsförmånen jämkas med de inkomster du har av företagsverksamheten. Uppge inkomsterna från företagsverksamheten i anmälan om arbetslöshetstid. Det räcker med din egen uppskattning av inkomsterna. Meddela också om du inte har några inkomster alls ännu.

Om du fakturerar ditt arbete via ett faktureringsföretag får FPA inkomstuppgifterna ur inkomstregistret.

När det gått 4 månader sedan företagsverksamheten inleddes undersöker AN-tjänster huruvida företagsverksamheten är en huvud- eller bisyssla. AN-tjänster ger FPA ett utlåtande om hur det förhåller sig.

Om företagsverksamheten betraktas som en huvudsyssla kan du inte längre få en arbetslöshetsförmån. Inkomster av företagsverksamhet som utgör bisyssla inverkar på arbetslöshetsförmånen, det vill säga att du kan få jämkad arbetslöshetsförmån.

Har du fått ett jobb längre bort?

Om du får ett jobb som är längre bort från var du bor kan du få rörlighetsunderstöd.

Information på lättläst svenska och på teckenspråk

Blev något oklart?

Fråga chatbotten eller ring FPA:s kundtjänst.

020 692 230
020 692 230

Senast ändrad 10.6.2024