När kan du få rehabiliteringspenning? | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Rehabiliteringspenning vid FPA-rehabilitering

Rehabiliteringspenning kan beviljas för den tid du deltar i FPA-rehabilitering. I regel beviljas rehabiliteringspenning ändå inte för olika terapier.

Meddela genast FPA om du inte kan delta i rehabilitering för vilken du får rehabiliteringspenning.

Rehabiliteringskurser och -perioder

Då du deltar i en rehabiliteringskurs eller rehabiliteringsperiod som FPA ordnar ska du ansöka om rehabiliteringspenning när rehabiliteringen börjar. Rehabiliteringspenningen betalas in på ditt konto när rehabiliteringsperioden är slut och du lämnar in ett intyg över att rehabiliteringen förverkligats. Be om ett deltagarintyg av den som ordnar rehabiliteringen.

Yrkesinriktad rehabilitering som ordnas av FPA

När FPA har beviljat dig en yrkesinriktad rehabiliteringstjänst kan du få rehabiliteringspenning också för den tid då du väntar på att rehabiliteringen ska börja. Du kan även få rehabiliteringspenning för tiden mellan rehabiliteringsperioderna.

Du kan också få rehabiliteringspenning för så kallade flexibla dagar. Flexibla dagar betyder situationer då du inte kan delta i rehabilitering fem dagar i veckan på grund av försämrad arbets-, studie- eller funktionsförmåga. Rehabiliteringspenning betalas för flexibla dagar om du deltar i yrkesinriktad rehabilitering som ordnas av FPA och rehabiliteringen genomförs 3-5 dagar i veckan. Dessutom måste du vara förhindrad att arbeta under de flexibla dagarna och FPA måste ha fastställt möjlighet till rehabiliteringstjänster för de flexibla dagarna.

Om du står utanför arbetslivet när den yrkesinriktade rehabiliteringen inleds kan du få rehabiliteringspenning även om du börjar arbeta deltid eller sporadiskt under rehabiliteringen.  
 

Yrkesinriktad FPA-rehabilitering i form av utbildning

Om FPA har beviljat dig utbildning inom ramen för yrkesinriktad rehabilitering, kan du få rehabiliteringspenning under dina studier. FPA följer upp hur dina studier framskrider. Målet är att du genomför studierna under den tid för vilken man beviljat dig rehabilitering.

FPA kontrollerar uppgifterna om närvaro och studieprestationer i läroanstalternas register. Vid uppföljningen utnyttjas ansökningshandlingar och studieplaner. Dessutom kan FPA be dig om ytterligare utredningar.

Arbete vid sidan av studierna

Du kan arbeta och få förvärvsinkomster vid sidan av studierna (löneinkomst eller FöPL- och LFöPL-arbetsinkomst) . Om dina inkomster under terminen överstiger inkomstgränsen (i medeltal 800 euro per månad år 2024), dras den överskjutande delen av från rehabiliteringspenningen.

Rehabiliteringspenningen för läroavtalstiden betalas till arbetsgivaren. Inkomstgränsen gäller inte lön som betalas för läroavtalstiden. Underrätta FPA utan dröjsmål om du inleder läroavtalsutbildning.

Observera att rehabiliteringspenningen inte kan annulleras eller betalas tillbaka på förhand till följd av att man har inkomster, så som man kan göra med studiestödet. Arbetsinkomsten beaktas för den tid som försäkringen är i kraft.

Om du arbetar eller ska börja arbeta ska du meddela FPA

  • när arbetet börjar och hur länge du arbetar
  • i början av terminen en bedömning av dina inkomster under hela terminen och eventuella ändringar i dina inkomster under terminen.

FPA kontrollerar i slutet av terminen din löneinkomst i inkomstregistret. Löneinkomsterna beaktas  enligt löneutbetalningsdagen.  FPA får uppgifter om  FöPL- och LFöPL-arbetsinkomst  från  försäkringsanstalterna.

Om du får rehabiliteringspenning för unga och arbetar vid sidan av studierna, inverkar dina inkomster inte på rehabiliteringspenningen. Under tid i läroavtalsutbildning betalas också rehabiliteringspenningen för unga till arbetsgivaren.

Rehabiliteringspenning under läroanstaltens sommarlov

Du kommer under vårterminen att få ett brev från FPA med frågor om studierna och försörjningen under sommaren. Besvara brevet så snabbt som möjligt.

Rehabiliteringspenning under läroanstaltens sommarlov
Plan för sommarenFörsörjning under sommaren

Du sommarjobbar.

Om du får lön, betalas ingen rehabiliteringspenning under sommaren. Om lönen är låg (under  800 euro/mån.), kan du under sommaren ändå få rehabiliteringspenning för mellanliggande tid. 
Du sommarjobbar och studerar samtidigt.

Du kan få rehabiliteringspenning. Lönen inverkar på rehabiliteringspenningen.

Du studerar på heltid eller utför oavlönad arbetspraktik som hör till studierna.Du kan få rehabiliteringspenning.
Du utför arbetspraktik som hör till studierna och får lön.

Du kan få rehabiliteringspenning. Lönen inverkar på rehabiliteringspenningen.

Du deltar i läroavtalsutbildning.Om du får lön, betalas rehabiliteringspenningen i regel till arbetsgivaren. För den tid du tar ut avlönad semester betalas ingen rehabiliteringspenning.

Du studerar inte, utför inte arbetspraktik och sommarjobbar inte.

Du kan få rehabiliteringspenning för mellanliggande tid.

Lämna in information om sommarstudier och fortsättning av studier

Kela behöver information från dig för att kunna utreda din rätt till rehabiliteringsersättning under sommaren och det kommande läsåret. Du kommer att få ett brev under vårterminen där du ombeds lämna nödvändig information. Skicka informationen till Kela så snart som möjligt.

  1. Spara blanketten på din enhet.
  2. Logga in i MittFPA och gå till Meddelanden.
  3. Välj Andra ärenden hos Kela och Rehabilitering och namnge bifogat dokument som Anmälan om studier på sommaren och fortsättning av studierna.
  4. Välj filen från din enhet och tryck på Skicka.
  5. När du skickar in ansökan i Mina Kanta-sidor behöver den inte undertecknas.

Ett annat alternativ är att skriva ut den ifyllda blanketten och skicka den per post till adressen Kela, PB 10, 00056 KELA.