Statsgaranti för studielån | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Statsgaranti för studielån 

Studerande som får studiepenning från FPA eller vuxenutbildningsstöd från Sysselsättningsfonden kan beviljas statsgaranti för studielån. Läs mer om studielån (Privatpersoner).

Reservering av borgen

När en studerande har ansökt om studielån i banken reserverar banken låneborgen genom att skicka en begäran om reservering till FPA. FPA besvarar alltid bankens begäran om reservering av borgen. När reserveringen godkänns skickar FPA uppgifter om borgen som är i kraft till banken senast följande bankdag. Uppgifterna innefattar bl.a. det totala garantibeloppet, uttagsposterna och de första och sista uttagsdagarna för dem samt uttagsposternas belopp. När FPA sänder banken borgensuppgifterna innebär detta samtidigt tillstånd för banken att överföra lånemedel till den studerandes konto. 

Om begäran om reservering inte godkänns skickas ett avslag på reserveringen som ett svarsmeddelande till banken. De vanligaste orsakskoderna för avslag är 

  • (01) borgen har inte beviljats, 
  • (02) borgen gäller redan för samma bank
  • (03) borgen har reserverats för en annan bank. 

Innan låneraten överförs till kontot ska banken kontrollera garantibeloppet och huruvida ett förbud att lyfta lånet eller uppgift om ändring av garantin har kommit från FPA.

Förändringar i borgen som banken reserverat

FPA skickar automatiskt uppgift om förändringar i borgen till banken när garantibeloppet ändras och reserveringen av borgen till banken är i kraft. Låneratens typkod (K eller P) anger vilken ändring som gjorts i borgen. Banken klarlägger omedelbart vilken inverkan de ändrade uppgifterna har på lånebeloppet och uttagstidpunkten för lånet. 

  • En höjning av borgensbeloppet (typkod K) registreras i väntan på den studerandes ansökan om ytterligare lån. Det är bra om bankerna ger de studerande råd om hur ytterligare lån kan tas i användning och vilka åtgärder den studerande måste vidta. 
  • Om borgensbeloppet sänks (typkod P) ska banken omedelbart klarlägga vilken lånerat sänkningen gäller. Den rat som sänkningen gäller får inte överföras till den studerandes konto förrän uttagsplanen har ändrats i överensstämmelse med det ändrade borgensbeloppet eller uttagstiden. Banken ska genomföra ändringen inom fem bankdagar.

Om FPA skickar ett låneuttagsförbud till banken ska förbudet verkställas i banken omedelbart, dock senast inom två bankdagar. Efter låneuttagsförbudet får inga studielån överföras till den studerandes konto.

Återtagande av borgen

Banken kan annullera en reserverad statsgaranti för studielån. Om studielånet inte har lyfts kan borgen efter att reserveringen annullerats åter reserveras av bankerna i normal ordning. Om den studerandes nya bank inte kan reservera borgen kan orsaken vara den att den studerandes tidigare bank ännu inte har annullerat borgen.

Penninginstitutsöverföring

När den studerandes studielånsärenden i sin helhet överförs till en annan bank görs annulleringen av borgen och reserveringen av borgen hos FPA genom att använda orsakskod 01 eller 02. Den nya banken ska reservera borgen med samma orsakskod med vilken den tidigare banken har annullerat borgen. Orsakskoden anger för bankerna huruvida den studerande redan lyft lånegarantin för innevarande läsår delvis, i sin helhet eller inte alls.

  • Om ingenting av borgen för innevarande läsår har lyfts annulleras borgen med orsakskoden 01 och den nya banken reserverar borgen med orsakskod 01. 
  • Om borgen för innevarande läsår har lyfts delvis eller i sin helhet annulleras borgen med orsakskoden 02 och den nya banken reserverar borgen med orsakskod 02. Efter det utreder bankerna ännu sinsemellan vilket borgensbelopp som redan lyfts så att den studerande inte beviljas samma borgen på nytt. 

Om kundens tidigare bank har annullerat reserveringen med orsakskod 02 (penninginstitutsöverföring) och den nya banken försöker reservera lån med orsakskod 01 (reservering av borgen) får banken ett svar med avslag med orsakskod 06 (reservering ska göras som penninginstitutsöverföring). Den nya banken ska göra reserveringen med orsakskod 02 (penninginstitutsöverföring).

Om studielånet överförs från en bank till en annan efter att studierna avslutats behöver man vid överföringen inte använda datatrafiken mellan FPA och bankerna. Den nya banken meddelar saldouppgifterna och amorteringsuppgifterna för lånet därefter med årliga dataöverföringar när lånet har överförts till den nya banken. 

Bankerna ska se till att den första uttagsdagen för lånet inte ändras vid penninginstitutsöverföringen. Det här är viktigt för att statsborgen för studielån är giltig högst 30 år från lånets första uttagsdag.

Senast ändrad 16.6.2023