Bankernas uppgifter vid beviljande av studielån | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Bankernas uppgifter vid beviljande av studielån

När kunden från FPA har fått ett beslut om statsgaranti för studielån och ansöker om studielån hos banken kan banken bevilja den studerande studielån. 

Om kunden kontaktar banken och berättar att hen har beviljats statsgaranti för studielån ska banken uppmana kunden att ansöka om studielån hos banken ifall ingen reservering för garantin ännu syns i bankens system. Efter att den studerande lämnat in en ansökan kan banken av FPA begära en reservering för statsgaranti för studielån. 

Banken ger kunderna råd

  • i ärenden som gäller att ansöka om och lyfta studielån
  • om inledande av återbetalningen av studielånet när studiestödet upphört
  • amorteringsratens storlek
  • flyttning av förfallodagen
  • om hur man ansöker om betalningsfria månader.

Banken besluter

  • huruvida det nya lånet ska få ett nytt lånenummer om kunden har studielån från tidigare (ingen betydelse för FPA)
  • huruvida det är möjligt att sammanföra studielån med olika lånenummer. Den första uttagsdagen får inte ändras om flera lån sammanförs.   

Ny ansökan om studielån eller begäran att få lyfta lån?

Det lönar sig att berätta för kunderna i vilka situationer de ska lämna in en ny ansökan om studielån till banken och när det räcker med en begäran att få lyfta lån. På så sätt undviker man situationer där kunden i onödan lämnar in en ny ansökan om lånegaranti till FPA och banken i onödan skickar en begäran om reservering för statsgaranti för studielån till FPA medan garantin ännu är i kraft och uppgift om garantin redan tidigare förmedlats till banken. 

Om kunden har beviljats studielån för höstterminen och vårterminen förmedlar FPA på en gång till banken uppgift om garantin för båda terminerna. Om banken i en sådan situation skickar en ny begäran om garanti till FPA får banken från FPA ett svarsmeddelande med avslag eftersom garantin redan gäller. Man bör be kunden lämna in en begäran om att få lyfta studielån till banken i stället för en ansökan om studielån. 

Begäran om förlängning av tiden då lånet kan lyftas

Uppgiften om den sista uttagsdagen kan lyftas förmedlas till banken i samband med uppgiften om garantin. Den studerande kan inte lyfta studielån från banken efter den sista uttagsdagen. Om det har varit omöjligt att lyfta studielånet senast den sista uttagsdagen av en orsak som beror på banken eller på grund av störningar i datakommunikationen, ska banken kontakta FPA. Banken ska meddela varför det inte har gått att lyfta studielånet senast på den sista uttagsdagen. FPA kan överväga att flytta den sista uttagsdagen och banken kan inom tidsperioden i fråga överföra låneposten till kunden. 

Om studielån inte beviljas

Om banken inte beviljar den studerande studielån kan den studerande för ansökan om utkomststöd behöva ett intyg från banken om att låneansökan avslagits. 

Intyget kan formuleras fritt och utfärdas till kunden även i elektronisk form. Orsaken till att lån inte beviljats behöver inte framgå av intyget.

Skicka betalningspåminnelse

Om den studerande försummar att betala tillbaka studielånet påminner banken kunden om den förfallna betalningen. Även FPA påminner kunden om att betalningen försummats. Om kunden kontaktar FPA med anledning av en förfallen betalning ska FPA be kunden kontakta banken för att komma överens om återbetalning av lånet med banken. FPA kommer inte överens om betalningsarrangemang med kunden. Läs mer om vad den studerande ska göra om hen har betalningssvårigheter (Privatpersoner)

Frågor med anknytning till datasystem

FPA kan inte ge bankerna råd i frågor som gäller bankernas datasystem. I regel bör banken först kontakta sin egen ICT-support innan den kontaktar FPA.

Senast ändrad 26.6.2023