Studielånskompensation | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Studielånskompensation 

Studielånskompensationen innebär att FPA betalar en del av den studerandes studielån. Högskolestuderande kan få studielånskompensation om de 1.8.2014 eller senare påbörjat sina första högskolestudier som leder till examen. Läs mer om studielånskompensation (Privatpersoner).

Rätt till studielånskompensation

En studerande kan få studielånskompensation när följande två villkor uppfylls:

  • hen har avlagt examen som berättigar till kompensation inom föreskriven tid
  • hen har vid slutet av den termin då examen avlagts ett studielån på minst 2 500 euro som berättigar till kompensation.

De studielån som berättigar till kompensation är sådana studielån som ackumulerats under tiden för avläggande av de kompensationsberättigande högskolestudierna. Låneräntor som kapitaliserats under denna tid beaktas emellertid inte.

Studielånskompensation kan beviljas endast för den första högskoleexamen man avlägger. I allmänhet behöver man inte ansöka om studielånskompensation, utan den beviljas automatiskt. Läs mer om de situationer då ansökan ändå behövs (Privatpersoner).

Betalning av studielånskompensation

FPA betalar i regel kompensationen direkt till banken som en extra amortering av studielånet. Studielånskompensation betalas i regel till banken med lånenumret och hänförs till det statsgaranterade studielån vars lånekapital är störst. Studielånskompensationen betalas inom 2 bankdagar från datum för utfärdande av beslutet.

Med studielånskompensationen amorteras alltid först det studielån och de räntefordringar (dvs. borgensansvarsskuld) som FPA driver in, om FPA som borgensman har betalat den studerandes studielån till banken. Om lånekompensationen är större än de studielån som är föremål för indrivning hos FPA amorteras den återstående kompensationen på lånet hos banken. Om den studerande inte har studielån hos banken eller bankerna betalas slutdelen av kompensationen till den studerande.

Kompensationen används i första hand för att amortera på studielånets kapital. Om den kompensation som ska betalas är större än lånekapitalet används den återstående kompensationen för att betala de återstående räntorna och bankkostnaderna för studielånet i fråga.

Om den studerande har studielån på flera skuldebrev (olika lånenummer) används kompensationen i första hand för amortering av kapitalet på den studerandes största studielån. Studielånskompensationen används således för amortering av studielån hos banken eller bankerna enligt storleken på lånen från det största till det minsta. Studielånskompensationen fördelas enligt de uppgifter om lånesaldon som FPA har kännedom om.

Om den studerande inte har studielån som är föremål för indrivning hos FPA och den studerande också betalat tillbaka alla studielån hos banken, betalas studielånskompensationen till den studerande.

Om en studerande under högskolestudierna (före slutet av den termin då examen avlagts) har amorterat på sitt studielån kan amorteringen minska lånebeloppet på den sista dagen i den termin då examen avlagts och också studielånskompensationens belopp. Det lönar sig alltså i allmänhet inte för den studerande att betala tillbaka på studielånet under studietiden och inte heller under den termin då den studerande utexamineras.

Återföring av studielånskompensation från banken till FPA

Banken kan vara tvungen att återbetala studielånskompensationen antingen helt eller delvis till FPA i någon av följande situationer:

  • lånet har återbetalats i sin helhet inklusive räntefordringar och kostnader
  • lånet har överförts till en annan bank
  • det återstående lånebeloppet är mindre än beloppet av den studielånskompensation som betalats till banken
  • kundens konto har avslutats.

Om banken har återbetalat kompensationen eller den resterande delen av kompensationen till FPA används den kompensation som återbetalats för att amortera på den studerandes följande studielån i storleksordningen. Om den studerande inte har något annat studielån, betalas den kompensation som återbetalats till FPA till den studerande. Den studerande får ett brev med information om vart och när kompensationen eller den återstående delen av kompensationen har betalats.

Om läroanstalten har meddelat en felaktig uppgift om utexamineringen till FPA kan det hända att studielånskompensation beviljas för tidigt utan grund. I sådana situationer återbetalar banken till FPA studielånskompensation som betalats till banken med lånenumret, om kunden har gett sitt samtycke till detta. FPA begär kundens samtycke och ber därefter banken betala tillbaka beloppet till FPA. Om kunden inte samtycker till att banken återbetalar studielånskompensation till FPA, återkrävs studielånskompensationen av kunden.

Dataöverföring mellan FPA och bankerna

Vid avgörandet av rätten till studielånskompensation används de saldouppgifter som ska rapporteras för studielånsavdrag. För studielånskompensation rapporterar bankerna två gånger om året uppgifter till FPA om samtliga studielånssaldon:

  • uppgifter om lånesaldon 31.12 lämnas 10.3.
  • uppgifter om lånesaldon 31.7 lämnas 10.10.

Om dagen inte är bankdag rapporteras uppgifterna följande bankdag.

Studielånsavdrag

Högskolestuderande kan få studielånsavdrag om de före 1.8.2014 påbörjat sina första högskolestudier som leder till examen. Rätt till studielånsavdrag beviljas inte längre utifrån en högskoleexamen för vilken den studerande inleder studierna som närvaroanmäld 1.8.2019 eller senare. Studielånsavdraget är ett skatteavdrag. 

Läs mer

Senast ändrad 26.6.2023