FPA:s uppgifter vid beviljande av statsgaranti för studielån | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

FPA:s uppgifter vid beviljande av statsgaranti för studielån

FPA beviljar statsgaranti för studielån till de studerande, ger råd till de studerande och förmedlar till bankerna tillstånd att kapitalisera räntor. FPA kan dessutom bevilja ränteunderstöd för räntorna på studielånet till personer med låga inkomster.

Beviljande av statsgaranti

FPA meddelar ett beslut om studiestödet till den studerande. Om den studerande beviljas statsgaranti för studielån kan den studerande ansöka om studielån hos en bank enligt eget val. När den studerande har ansökt om lån hos banken begär banken uppgifter om garantin av FPA. Av uppgifterna om garantin framgår för vilken tid och till vilket belopp statsgaranti har beviljats, huruvida lånet kan lyftas i en eller flera poster, när lånet tidigast kan lyftas och när lånet senast måste lyftas. Den studerande ska för varje läsår komma överens med sin bank om hur studielånet lyfts.

Tillstånd att kapitalisera räntor

Räntorna på studielånet kapitaliseras för de terminer då den studerande får studiestöd och den termin som omedelbart följer därpå. Enbart vuxenutbildningsstöd ger inte rätt att kapitalisera räntorna på studielån. Kapitalisering betyder att räntorna läggs till lånekapitalet. Kapitaliseringen görs två gånger per år: 15.6 och 15.12. 

FPA meddelar till bankerna de personer vars studielånsräntor kan kapitaliseras och bankerna gör kapitaliseringen utgående från de uppgifter som de fått. FPA meddelar uppgifterna för vårterminen i maj och uppgifterna för höstterminen i november. Om ett kapitaliseringstillstånd som förmedlats till banken måste återtas eller om kapitaliseringstillståndet ges retroaktivt kontaktar FPA banken. 

Rådgivning till studerande

FPA ger studerande råd i ärenden som gäller ansökan om studiestöd. Vidare får studerande råd i allmänna ärenden som gäller hur man lyfter studielån. De studerande kan uträtta ärenden i MittFPA, ringa FPA eller besöka något av FPA:s serviceställen eller servicepunkter. Se kontaktinformationen för FPA:s kundservice (Privatpersoner).

FPA ger inte studerande råd i frågor som gäller kundförhållandet mellan den studerande och banken, såsom

  • problem i samband med att ansöka om och lyfta studielån
  • inledande av återbetalningen av studielånet när studiestödet har upphört 
  • amorteringsratens storlek
  • flyttning av förfallodagen
  • betalningsfria månader
  • huruvida det nya lånet ska få ett nytt lånenummer om kunden har studielån från tidigare (ingen betydelse för FPA)
  • huruvida det är möjligt att sammanföra studielån med olika lånenummer.

Utlämnande av uppgifter från FPA till bankerna

FPA har rätt att lämna följande uppgifter till banken

  • uppgifter om statsgaranti för studielån och dess giltighetstid
  • uppgifter som banken behöver för att lägga räntan till studielånet.

När en kund har ansökt om studielån hos banken skickar banken en begäran om reservering av garanti för studielån till FPA: Som svar skickar FPA till banken uppgifter om garantin för studielånet.

Dessutom förmedlar FPA uppgifter om förändringar av garantin, förbud att lyfta lån och tillstånd att kapitalisera räntor till banken. FPA överlåter inga andra uppgifter om studierna till banken.

Läs mer

Senast ändrad 26.6.2023

Vad tycker du om sidan?