Ersättningsstatus för ex tempore-läkemedelspreparat | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Ex tempore-läkemedelspreparat

Du kan bevilja ersättning bara för ett ersättningsgillt ex tempore-preparat som prissatts enligt förordningen om läkemedelstaxa samt för ändamålsenliga förpackningsmaterial. Observera att ingen ersättning betalas till exempel för eventuellt porto för ett läkemedelspreparat.

Rätt till grundersättning för läkemedel som tillverkats på apotek

Du kan bevilja grundersättning för ett ex tempore-läkemedelspreparat som tillretts på apoteket om

  • det innehåller en läkemedelssubstans som ingår i ett ersättningsgillt preparat som godkänts för försäljning och läkemedelssubstansen är ersättningsgill enlig FPA:s söktjänsten för läkemedel eller
  • det innehåller en läkemedelssubstans som ingår i ett ersättningsgillt preparat med temporärt eller patientspecifikt specialtillstånd och läkemedelssubstansen är ersättningsgill enlig FPA:s preparatförteckning (pdf) (på finska) eller
  • det är tillverkat av ett grundersättningsgillt preparat med försäljningstillstånd eller specialtillstånd.

Kontrollera ersättningsstatus för de läkemedelssubstanser som ingår i en blandning i FPA:s söktjänst för läkemedel. Skriv läkemedelssubstansens namn i sökfältet. En läkemedelssubstans är ersättningsgill om sökresultatet är om så bara ett enda ersättningsgillt preparat eller kombinationspreparat där läkemedelssubstansen har nämnts i kolumnen ”Läkemedelssubstans”.

Ex tempore-preparat är grundersättningsgilla när minst en läkemedelssubstans i blandningen är ersättningsgill.

Om en läkemedelssubstans inte finns i FPA:s söktjänst för läkemedel ska du också kontrollera förteckningen över ersättningsgilla specialtillståndspreparat (pdf, på finska).

Form, styrka och förpackningsstorlek för det ersättningsgilla ex tempore-preparatet behöver inte sammanfalla med form, styrka och förpackningsstorlek för det ersättningsgilla preparat med försäljnings- eller specialtillstånd som innehåller läkemedelssubstansen i fråga. Om det emellertid finns ett motsvarande icke-ersättningsgillt preparat (samma läkemedelsform och styrka) är preparatet inte ersättningsgillt. Samma läkemedelsform är till exempel kapslar och tabletter, likaså salvor och krämer.

I fall där FPA har utfärdat ett separat direktiv gällande rätten till ersättning för ett visst preparat ska direktivet iakttas:

  • Ex tempore-hostmediciner är inte ersättningsgilla även om de skulle innehålla en ersättningsgill läkemedelssubstans.

Beakta alltid de begränsande ersättningsrättigheterna. En del läkemedelssubstanser är endast begränsat ersättningsgilla, medan andra kan vara både begränsat ersättningsgilla och ersättningsgilla utan begränsningar samtidigt. Exempel på sådana läkemedelssubstanser är takrolimus och ciklosporin.

När en läkemedelssubstans är endast begränsat grundersättningsgill:

  • Ett ex tempore-preparat som innehåller ett begränsat ersättningsgillt läkemedel kan vara ersättningsgillt endast om det är avsett att användas på motsvarande sätt som ett preparat med försäljningstillstånd eller specialtillstånd och kunden har motsvarande ersättningsnummer.

Ex tempore-preparat omfattas inte av bestämmelserna om referensprissystemet.

Ett motsvarande kommersiellt preparat är inte ersättningsgillt

Om det av en kräm som innehåller 0,5 % hydrokortison bara finns ett preparat med försäljnings- eller specialtillstånd som inte är ersättningsgillt, är en salva som innehåller 0,5 % hydrokortison och som tillverkats på apotek inte ersättningsgill.

Det saknas ett kommersiellt preparat av motsvarande läkemedelsform

Tandläkaren har till kunden förskrivit en pasta för behandling av slemhinneförändringar i munnen. För pastan har kommersiell grundersättningsgill takrolimuskapsel använts och som bas ett icke-ersättningsgillt preparat. Kunden har inga ersättningsrättigheter.

Ett kommersiellt preparat för motsvarande användningsändamål saknas på marknaden. Således är en takrolimuspasta som är tillredd för behandling av slemhinneförändringar i munnen grundersättningsgill.

Om preparatet skulle användas för behandling av hudsjukdom skulle kunden inte få ersättning eftersom han eller hon saknar ersättningsnummer 317 (Pimekrolimus- och takrolimussalva).

I oklara fall ska du

Rätt till specialersättning för läkemedel som tillverkats på apotek

Ett ex tempore-preparat som tillverkats på apoteket är specialersättningsgillt om

  • det motsvarar ett specialersättningsgillt preparat med försäljningstillstånd eller specialtillstånd eller
  • det är tillverkat av ett specialersättningsgillt preparat med försäljningstillstånd eller specialtillstånd eller
  • läkemedelsprisnämnden har fastställt specialersättningsstatus för ett preparat som tillretts på apoteket (natrium- och kaliumklorid).

Ex tempore-preparat är specialersättningsgilla när samtliga läkemedelssubstanser i blandningen är specialersättningsgilla. Om blandningen innehåller en specialersättningsgill och dessutom en grundersättningsgill eller icke-ersättningsgill läkemedelssubstans är preparatet grundersättningsgillt.

Beakta de begränsande specialersättningsrättigheterna

  • Ersättningsrätten för ett ex tempore-preparat kan inte vara mer omfattande än för ett preparat med försäljnings- eller specialtillstånd som är avsett att användas på motsvarande sätt.
  • I fall där FPA har utfärdat ett separat direktiv gällande rätten till ersättning för ett visst preparat ska direktivet iakttas.

Kontrollera huruvida en läkemedelssubstans är specialersättningsgill i FPA:s söktjänst för läkemedel, till exempel under Andra sökalternativ > Specialersättningsgilla läkemedelssubstanser.

Form, styrka och förpackningsstorlek för det specialersättningsgilla ex tempore-preparatet behöver inte sammanfalla med form, styrka och förpackningsstorlek för det specialersättningsgilla preparat med försäljnings- eller specialtillstånd som innehåller läkemedelssubstansen i fråga ifall preparatet används vid samma sjukdom som berättigar till specialersättning.  Om det emellertid finns ett motsvarande icke-ersättningsgillt preparat (samma läkemedelsform och styrka) är preparatet inte ersättningsgillt.

Läkemedelsprisnämnden har fastställt specialersättningsstatus för läkemedelspreparat som tillverkats på apotek av kilovara för sådana ex tempore-preparat för vilka det inte finns något motsvarande specialersättningsgillt preparat med försäljningstillstånd eller specialtillstånd.

Preparaten är inte grundersättningsgilla. Ersättningsstatus har fastställts för preparaten nedan vid den angivna sjukdomen.

LäkemedelssubstansSjukdomErsättningsnummer
KaliumkloridKongenitala rubbningar i ämnesomsättningen124
NatriumkloridKongenitala rubbningar i ämnesomsättningen124


I oklara fall ska du

Vad tycker du om sidan?