Läkemedelsinköp som inte ersätts | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Inköp som inte ersätts

Det finns situationer där kostnaderna för ett läkemedel, ett kliniskt näringspreparat eller en bassalva inte ska ersättas av FPA.

Om du är osäker på huruvida direktersättning kan beviljas ska du lämna ut preparatet utan ersättning och anvisa kunden att söka ersättning hos FPA. Kom ihåg att ge kunden en specifikation av läkemedelsinköpet. Specifikationen är avgiftsfri för kunden.

Till exempel i följande situationer kan du inte bevilja ersättning. 

Preparat som kan expedieras avgiftsfritt med stöd av lagstiftning

Du kan inte bevilja kunden ersättning för ett preparat om du lämnar ut preparatet avgiftsfritt och fakturerar en annan betalare än FPA för kostnaderna.

Lagar utifrån vilka kunden kan få läkemedel avgiftsfritt är bland annat

 • trafikförsäkringslagen
 • lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
 • lagen om skada, ådragen i militärtjänst
 • lagen om olycksfall i militärtjänst
 • lagen om smittsamma sjukdomar
 • lagen och förordningen om hälsovården inom försvarsmakten
 • civiltjänstlagen.

Försvunna eller defekta förpackningar

Du kan inte bevilja kunden ersättning för en ny förpackning om ett preparat som lämnats ut tidigare har

 • varit defekt (produktfel)
 • försvunnit, blivit stulet, förvarats fel eller gått sönder.

Doseringshjälpmedel

Doseringshjälpmedel är ersättningsgilla bara då de ingår i fabriksförpackningen för det ersättningsgilla läkemedlet.

Offentlig institutionsvård

Du kan inte bevilja läkemedelsersättning om kunden vårdas på offentlig institution (vårdavdelning, poliklinik). Läkemedel som ingår i offentlig institutionsvård omfattas inte av direktersättningsförfarandet utan av klientavgifter inom social- och hälsovården. Klientavgifter inom hälso- och sjukvården är till exempel vårddags-, poliklinik- eller hälsocentralavgifter.

En person är i offentlig institutionsvård till exempel när han eller hon vårdas

 • på ett sjukhus inom den offentliga hälso- och sjukvården
 • på en hälsocentrals vårdavdelning
 • på ett äldreboende som ett välfärdsområde är huvudman för
 • av ett hemsjukhus
 • på en vårdinstitution inom missbrukarvården
 • på en vårdsplats som ett välfärdsområde har köpt av en privat serviceproducent.

Läkemedel ska bekostas av en offentlig hälso- och sjukvårdsenhet också när läkemedelsbehandlingen ges vid öppen mottagning i anslutning till sjukvård som ett välfärdsområde anordnar.

Det finns också situationer där ett läkemedel ges i den offentliga hälso- och sjukvården men kunden skaffar och får ersättning för läkemedlet på apoteket. I sådana situationer behöver kunden hjälp med doseringen av läkemedlet då han eller hon inte klarar av att sköta doseringen på egen hand. Om doseringen sker i anslutning till en annan vårdhändelse eller kräver en läkares närvaro kan ersättning emellertid inte beviljas.

Hur apoteket ska gå tillväga

I situationer där gränsdragningen mellan institutionsvård och öppen vård kan vara svår ska du lämna ut inköpet utan ersättning, ge kunden en specifikation av läkemedelsinköpet och anvisa kunden att söka ersättning hos FPA. Specifikationen är avgiftsfri för kunden.

När det vid expedieringen av ett recept klart framgår att kunden får offentlig institutionsvård ska du förklara för kunden att han eller hon borde få de läkemedel som behövs vid behandlingen från vårdenheten utan extra kostnad.

Administrering av preparatet kräver inte läkares hjälp

En kund besöker apoteket för att köpa preparatet Zoladex som administreras vid en offentlig hälso- och sjukvårdsenhet. Du kan lämna ut preparatet till kunden med ersättning eftersom administreringen av preparatet inte kräver åtgärd eller tillsyn av läkare.

Läkemedel som administreras på avdelning ingår i avgiften för hälso- och sjukvårdstjänster

En anhörig kommer för att köpa läkemedel åt kunden eftersom kunden får vård på avdelning vid en hälsocentral. Enligt den anhöriga kommer kunden att vara på avdelningen ännu en vecka. I en sådan situation måste kunden få de läkemedel som han eller hon behöver via vårdenheten. Den anhöriga kan köpa läkemedel åt kunden färdigt med tanke på hemförlovningen, och du kan bevilja ersättning för läkemedlen om villkoren för direktersättning uppfylls i övrigt.

En sjukskötare hjälper till med administreringen av ett läkemedel

Kunden har en reumatisk sjukdom och använder ett läkemedel som administreras genom injektion. Kunden behöver hjälp från den offentliga hälso- och sjukvården vid administreringen av läkemedlet då han eller hon inte klarar av att injicera läkemedlet på egen hand. Inom den offentliga hälso- och sjukvården injicerar en sjukskötare läkemedlet. Du kan lämna ut läkemedlet med ersättning till kunden.

Insättning av läkemedelspreparatet Mirena inom den offentliga hälso- och sjukvården för behandling av sjukdom

Kunden besöker apoteket för att köpa preparatet Mirena som ordinerats för behandling av sjukdom. På receptet finns en anteckning om att Mirena ska sättas in inom den offentliga hälso- och sjukvården (på hälsocentral eller sjukhus). En hormonspiral är ett läkemedel som ges på mottagningsbesök i öppen vård. Du kan inte bevilja ersättning för preparatet eftersom kostnaderna för preparatet ingår i den kundavgift som kunden ska betala. Kunden ska inte ha några andra kostnader än kundavgiften.
Senast ändrad 3.5.2021

Vad tycker du om sidan?