Ansökan om rätt till ersättning för ett läkemedel | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Ansökan om ersättningsrättighet

Se FPA:s beslut för information om de villkor som ska uppfyllas för att FPA ska kunna bevilja kunden rätt till ersättning

När ersättningsnumret börjar med siffran

  • 1, är det fråga om rätt till högre specialersättning (100 %)
  • 2, är det fråga om rätt till lägre specialersättning (65 %)
  • 3, är det fråga om rätt till begränsad grundersättning (40 %)
  • 5, är det fråga om rätt till ersättning för kliniska näringspreparat (65 %)
  • 6, är det fråga om rätt till ersättning för kliniska näringspreparat (40 %).

Anteckningar på receptet (receptanteckning) 

Att villkoren för ersättning uppfylls påvisas för vissa läkemedel med en anteckning på receptet eller med en kombination av ersättningsnummer och anteckning på receptet. Förskrivaren av läkemedlet gör anteckningen på receptet i punkten Särskild utredning.

I fråga om läkemedel som ersätts utifrån en receptanteckning kan det finnas begränsningar som gäller den läkemedelsmängd som kan expedieras med ersättning och den tid inom vilken läkemedlet kan expedieras med ersättning. Då man beräknar denna tid är den första dag som räknas (dvs. "dag ett") dagen efter det datum som angetts i receptanteckningen.

Kalkylatorerna i apotekssystemen kan för sin del stödja den som expedierar läkemedlet genom att meddela huruvida läkemedlet ännu kan expedieras med ersättning.

Eftersom ett recept i regel är i kraft två år, behandlar apoteken från 1.5.2022 recept som gjorts upp såväl enligt den gamla som enligt den nya versionen av Läkemedelsdatabasen. Receptanteckningar enligt den gamla versionen av Läkemedelsdatabasen kräver åtgärder på apoteket:

  • Om receptet innehåller en receptanteckning enligt den gamla versionen av Läkemedelsdatabasen som motsvarar den receptanteckning som krävs för att ersättning ska kunna ges, ska apoteket vid expedieringen av receptet välja texten för den särskilda utredningen och den tillhörande koden med fyra tecken enligt den nya versionen av Läkemedelsdatabasen.
  • Om receptet innehåller en datumuppgift för receptanteckningen enligt den gamla versionen av Läkemedelsdatabasen, antecknas denna uppgift i det fält som är avsett för datumuppgiften på det sätt som läkemedelsförskrivaren har uppgett.

Läs om receptanteckning gällande bassalvor

Ansökan

Kunden ansöker om rätt till specialersättning eller begränsad ersättning för ett läkemedel eller ersättning för ett kliniskt näringspreparat hos FPA med ett läkarutlåtande B, skrivet av en läkare. Kunden kan kontakta FPA om han eller hon önskar påskynda handläggningen av en ersättningsrätt.

FPA kan bevilja ersättningsrättigheten så att den börjar den dag då läkarutlåtandet anlände till FPA. I fråga om begränsat grundersättningsgilla läkemedel kan rätt till ersättning dock beviljas retroaktivt för högst 6 månader från det att B-utlåtandet anlände. Rätten till ersättning gäller permanent eller för en viss tid.

Det att medicinering inleds berättigar inte alltid till specialersättning för läkemedel, utan sjukdomen ska vara svår och långvarig på det sätt som avses i sjukförsäkringslagen.

Ansökan om ersättningsrätt under behandling

Om ett preparat lämnas ut till kunden utan ersättning ska du ge kunden en specifikation av läkemedelsinköpen. Med specifikationen kan kunden i efterhand söka ersättning hos FPA när beslutet om ersättningsrättighet har fattats. Specifikationen är avgiftsfri för kunden.

Senast ändrad 24.8.2023