Initialsjälvrisk för läkemedelsersättningar | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Initialsjälvrisk

Läkemedelsersättning kan betalas efter att hela initialsjälvrisken har betalats. Initialsjälvrisken är 50 euro per kalenderår och den tillämpas från början av det år då en kund fyller 19 år.

Apoteken kan kontrollera kundens initialsjälvrisk i realtid via e-tjänsten för förfrågan om direktersättningsuppgifter. Beloppet av den initialsjälvrisk som kunden betalat uppdateras i förfrågningstjänsten genast när inköpstillfället lämnats ut, det vill säga skickats till FPA. De uppdaterade självriskbeloppen är genast tillgängliga för alla apotek och kan beaktas i samband med kundens följande läkemedelsinköp.

Inräknande i initialsjälvrisken

I kundens initialsjälvrisk inräknas priset eller referenspriset för ett preparat som omfattas av ersättningssystemet. Inköpet kan förutom av kunden betalas av någon annan aktör, till exempel ett försäkringsbolag, eller det kan betalas från utkomststödet.  Om kunden har förbjudit utbyte av läkemedel räknas inte den andel som överstiger referenspriset in i initialsjälvrisken.

Om kunden köper ett preparat som omfattas av ersättningssystemet utan ersättning räknas inköpet inte in i initialsjälvrisken.

Hela initialsjälvrisken har betalats

Beroende på priset kan taket för initialsjälvrisken nås endera i samband med ett enda läkemedelsinköp eller efter flera läkemedelsinköp. Om samma inköp omfattar läkemedel som hör till olika ersättningskategorier inräknas läkemedlen i initialsjälvrisken i följande ordning:

  1. grundersättningsgilla läkemedel
  2. läkemedel i den lägre specialersättningsklassen
  3. läkemedel i den högre specialersättningsklassen.

Om läkemedlen måste prissättas i olika inköp ska du handlägga inköpen i den ordningsföljd som nämns ovan, så att kunden får de ersättningar som han eller hon har rätt till på rätt sätt. Bara i specialfall ska läkemedel registreras som ett separat inköpstillfälle.

Särskilda fall

Uppgifterna om det föregående inköpet ska skickas till FPA innan följande inköp påbörjas, så att initialsjälvrisken uppdaterats på rätt sätt för det följande inköpet (se förfrågningstjänsten är i realtid).

Kunden får på apoteket läkemedelsersättning för det inköp som innebär att initialsjälvrisken uppfylls. Ersättning betalas för den del som överstiger initialsjälvrisken.

Senast ändrad 25.4.2023

Vad tycker du om sidan?