Snabbguide om läkemedelsersättningar | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Snabbguide om läkemedelsersättningar

I den här snabbguiden kan du läsa om hur FPA ersätter läkemedel.

FPA betalar ersättning för kostnader för läkemedel, kliniska näringspreparat och bassalvor som ordinerats på recept för behandling av sjukdom. I den här snabbguiden avses med läkemedel alla de preparat som nämns ovan.

FPA betalar ersättning för läkemedel i fråga om vilka ersättningsstatus gäller. Ersättningsstatus fastställs av läkemedelsprisnämnden (Hila). Ersättningsgilla läkemedel omfattas av ersättningssystemet.

Hila fastställer först grundersättningsstatus för ett läkemedel. I fråga om läkemedel som används vid behandlingen av en svår sjukdom kan Hila dessutom fastställa specialersättningsstatus. Hila kan också begränsa rätten till grundersättning eller specialersättning till vissa indikationer.

Om ett läkemedel är specialersättningsgillt eller om rätten till ersättning för ett läkemedel har begränsats, behövs ersättningsrätt som beviljats av FPA för att man ska få ersättning. Rätt till ersättning söks hos FPA med ett utlåtande som en läkare skrivit. I vissa situationer kan man få ersättning utifrån en anteckning på receptet som en läkare gjort.  

Se pris och ersättningsstatus för läkemedel i FPA:s söktjänst för läkemedel.

Läkemedelsersättning som direktersättning på apoteket

Initialsjälvrisk på 50 euro

FPA betalar ersättning för läkemedelskostnader när du har betalat hela den kalenderårsvisa initialsjälvrisken på 50 euro. Initialsjälvrisken gäller inte barn och unga.

Hur uppfylls initialsjälvrisken?

Initialsjälvrisken uppfylls när du köper receptläkemedel som omfattas av ersättningssystemet. Du kan kontrollera hur mycket du betalat i initialsjälvrisk under kalenderåret i e-tjänsten MittFPA.

Initialsjälvrisken har uppfyllts

Apoteket får aktuella uppgifter från FPA om den initialsjälvrisk som betalts fram till ett visst datum och om att taket för initialsjälvrisken har nåtts.

Direktersättning på apoteket

Du får ersättningen på apoteket när du visar upp till exempel ditt FPA-kort eller den patientanvisning som läkaren gett. Du kan få ersättning när du har använt den läkemedelssats som du köpte senast nästan slut.

Läkemedelsersättning i efterhand hos FPA

Om du inte fick ersättning på apoteket

Om det läkemedel som du har köpt omfattas av ersättningssystemet men du inte fick ersättning för det på apoteket, kan du ansöka om ersättning för det hos FPA inom 6 månader från det datum då du köpte läkemedlet. Som bilaga till ansökan behöver du en specifikation av läkemedelsinköpet. Du kan begära specifikationen hos det apotek där du köpte läkemedlet.

Du kan kontrollera i MittFPA om ansökan har kommit in till FPA och om ett beslut utfärdats.

Handläggning av ansökan

När din ansökan har behandlats får du ett beslut per post. Om beslutet är positivt betalas ersättningen in på det konto som du uppgett.

Se de genomsnittliga handläggningstiderna på sidan Handläggningstid för ansökningar. Välj ”Sjukvårds- och reseersättningar” i rullgardinsmenyn.

Rätt till specialersättning och övriga ersättningsrättigheter söks hos FPA

Utlåtande

En läkare skriver det utlåtande som behövs för att du ska kunna ansöka om ersättningsrätt för ett läkemedel hos FPA. Någon ansökningsblankett behövs inte. Läkaren kommer överens med dig om han eller hon ska skicka utlåtandet till FPA eller om du lämnar in det själv.

Lämna in utlåtandet till FPA

Om du lämnar in utlåtandet till FPA själv ska du göra det så fort som möjligt. Om du är medlem i en arbetsplatskassa ska du lämna in utlåtandet till arbetsplatskassan.

Du kan kontrollera i MittFPA om utlåtandet har kommit in till FPA.

Behandling av utlåtandet

När utlåtandet har behandlats får du ett beslut per post och ser det också i MittFPA.

Se de genomsnittliga handläggningstiderna på sidan Handläggningstid för ansökningar. Välj ”Rätt till läkemedelsersättning” i rullgardinsmenyn.

Beviljande av ersättningsrätt och nytt FPA-kort

Rätt till ersättning kan beviljas om de grunder för beviljande av rätt till ersättning som FPA förutsätter uppfylls. Du får ett nytt FPA-kort per post som är försett med numret för ersättningsrätten.

Direktersättning på apoteket

Du får ersättningen på basis av den ersättningsrätt som beviljats dig, även om du inte ännu skulle ha fått ditt nya FPA-kort. Apoteken får information om ersättningsrätten elektroniskt från FPA.

Ansökan om ersättning för tidigare inköp

Om du har köpt läkemedel innan rätt till ersättning beviljats kan du söka ersättning hos FPA i efterhand. Lämna in ansökan till FPA inom 6 månader från det att du köpte läkemedlet.

Senast ändrad 19.9.2023

Vad tycker du om sidan?