Snabbguide till studieförmånerna | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Snabbguide till studieförmånerna

En studerande har under sin studietid rätt till många FPA-förmåner.  I minneslistan nedan finns de viktigaste FPA-relaterade ärendena för studerande samlade i kronologisk ordning.

När studierna börjar

Studiestöd

Studiestödet tryggar din försörjning under studietiden. Du kan få studiestöd för studier på heltid efter grundskolan. Studiestödet omfattar studiepenningen och statsgaranti för studielån. En del studerande får även bostadstillägg.

Är du under 17 år?

I regel kan studiestöd beviljas först då man är 17 år. Om du är 15 eller 16 år och dina föräldrar har låga inkomster kan du få studiepenningens läromaterialstillägg och statsgaranti för studielån. Du kan inte få läromaterialstillägg om du har rätt till avgiftsfri utbildning. Uppskatta stödbeloppet med hjälp av vår räknare. Räknaren ber dig ge en uppskattning av dina föräldrars årsinkomster.  

Avgiftsfria studier på andra stadiet

Om du avslutar dina studier inom den grundläggande utbildningen år 2021 eller senare och du är född år 2004 eller senare, är de flesta studierna på andra stadiet avgiftsfria för dig och du omfattas av den utvidgade läroplikten. Om du har avslutat dina studier inom den grundläggande utbildningen före år 2021 omfattas du inte av den utvidgade läroplikten.

Ansök om studiestöd

Ansök om studiestöd när du fått en studieplats. Om du separat måste ta emot din studieplats ska du söka studiestöd först efter det. Du kan ansöka om studiepenning och statsgaranti för studielån även om du ännu inte vet hur och var du kommer att bo under studietiden.

Sök bostadsbidrag separat

Sök allmänt bostadsbidrag från FPA om du bor i Finland. Det kan du ansöka om efter att du ingått ett hyresavtal. Gör en ändringsanmälan för studiestöd om du flyttar hemifrån.

Ansök om studielån från banken

När du fått ett beslut om statsgaranti för studielån kan du ansöka om studielån från en bank som du själv väljer. Du kan lämna in ansökan i bankens e-tjänst.

Betala hälsovårdsavgiften

Om du studerar vid en yrkeshögskola eller ett universitet ska du betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande varje termin.

Skolresestöd

Du kan få stöd för skolresor om du är gymnasiestuderande eller studerar inom grundläggande yrkesutbildning och du gör en skolresa som berättigar till skolresestöd minst 10 dagar per månad.

Ansök om skolresestöd

Studerande på andra stadiet: ansök om skolresestöd i MittFPA. Gör en ny ansökan varje läsår.

Bidragen betalas ut den 1 varje månad

Studiepenningen och bostadsbidraget betalas till ditt konto den 1 varje månad eller därpå följande bankdag. Om den 1 dagen i månaden är t.ex. en lördag får du pengarna på måndag.

Spara intyg över dina inkomster

Om du jobbat under ditt första studieår ska du spara intyg över dina inkomster. Om din årsinkomst stiger över inkomstgränsen för studiestöd kan du med intygen visa vilka inkomster som är från tiden innan du började studera. Intyg behövs inte över löner och förmåner som finns i inkomstregistret.

Stöd för studentmåltider

Högskolestuderande: FPA bjuder dig på en del av måltidens pris när du äter på studentrestauranger.

Under studietiden

Meddela om förändringar

Meddela FPA om det sker förändringar i dina levnadsförhållanden. Exempel på förändringar är att du byter läroanstalt, avbryter dina studier, flyttar eller studerar utomlands en kortare tid.

Kom ihåg att separat anmäla förändringar som påverkar bostadsbidraget, till exempel om det sker förändringar som gäller dina inkomster, boendeutgifter eller hushållet i övrigt.

Ansök om sommarstudiestöd

Du kan få studiestöd också på sommaren om du studerar då. Du kan sommarjobba, men kom ihåg att följa med inkomstgränserna för studiestödet och bostadsbidraget. Om du inte kan studera och inte har fått sommarjobb kan du ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA.

Studiestödet fortsätter i höst

Om du ansökt om och blivit beviljad studiestöd för hela studietiden kommer utbetalningen att fortsätta automatiskt när sommaren är slut. Kontrollera nästa utbetalningsdag på FPA:s e-tjänst MittFPA.

Ansök om skolresestöd varje läsår

Studerande på andra stadiet: kom ihåg att ansöka om skolresestöd varje år.

Granska dina studiepoäng

Om du är högskolestuderande ska du i slutet av läsåret kontrollera att du avlagt tillräckligt många studiepoäng. Om du har för få poäng kan du frivilligt betala tillbaka stödet inom utsatt tid. Annars kan FPA dra in ditt studiestöd från januari.

Uppföljning av studieframgången

För att du ska få studiestöd krävs det att du gör framsteg i dina studier. FPA följer årligen upp studieframgången. För studier på andra stadiet görs uppföljningen i september och för högskolestudier i oktober.

Kontrollera dina inkomster

Om du jobbat ska du kontrollera att dina inkomster inte överskrider din gräns för årsinkomst. Du kan kontrollera din inkomstgräns i FPA:s e-tjänst. I april finns preliminära uppgifter om din årsinkomst i e-tjänsten. Om din lön stiger över inkomstgränsen ska du betala tillbaka en del av studiestödet inom april månad.

Om du får allmänt bostadsbidrag: kom ihåg att genast anmäla om dina inkomster förändras.

FPA återkräver felaktigt utbetalda förmåner

Du kan undgå återkrav på studiestöd om du kontrollerar dina inkomster och vid behov betalar tillbaka en del av stödet inom april månad. Annars kommer FPA att kräva tillbaka felaktigt utbetalt stöd med en höjning på 7,5 procent.

FPA kan betala en del av ditt studielån

Om du studerar vid en högskola, lyfter studielån och blir färdig inom utsatt tid, kan FPA betala till och med en tredjedel av ditt studielån i form av studielånskompensation.

Om studiestödet tar slut

Om dina stödmånader tar slut innan du avlagt din examen kan du ansöka om tilläggstid. Om FPA inte kan bevilja dig tilläggstid kan du ansöka om utkomststöd.

Examen – grattis!

Betala inte av ditt studielån under ditt examensår

Högskolestuderande: amortera inte på ditt studielån under studietiden eller under det år du utexamineras. Du kan då förlora ditt studielånsavdrag eller din studielånskompensation.

Spara intyg över dina inkomster

Spara intygen över dina inkomster under examensåret. Om din årsinkomst stiger över inkomstgränsen för studiestödet kan du med intygen visa att du tjänat pengarna efter din examen. Intyg behövs inte över löner och förmåner som finns i inkomstregistret.

Meddela ändrade inkomster

Om dina inkomster ändras efter att du tagit examen och du får allmänt bostadsbidrag: kom ihåg att genast anmäla ändringen till FPA.

Om du inte genast får jobb

Om du inte får jobb genast efter examen ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos AN-tjänster och ansöka om arbetslösförmån från FPA.

Betala studielånets räntor och amortera lånet

Efter examen ska du själv börja betala räntorna på studielånet. Dessutom måste du börja amortera på ditt studielån. Kontrollera betalningstakten med din bank. Om du har små inkomster kan FPA betala räntorna på ditt studielån. När du får en räkning på din ränta från banken kan du ansöka om ränteunderstöd med blankett OT7r.

Senast ändrad 14.2.2024