Studielånets räntor och amortering | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Studielånets räntor och amortering

Du måste betala tillbaka ditt studielån till banken. Du gör själv upp betalningstidtabellen med banken. Återbetalningen börjar i regel 0,5–1,5 år efter att banken kapitaliserat räntorna på studielånet, dvs. lagt till räntorna till kapitalet för sista gången.

Räntorna kapitaliseras under studiestödstiden och efter den sista terminen med studiestöd ännu under en termin. Efter det betalar du räntorna själv. Läs mer om betalningen av räntor.

Du behöver i allmänhet inte betala amorteringar och räntor på studielånet under den tid du får studiestöd. Kontrollera ändå återbetalningsvillkoren för studielånet hos din bank eller i skuldebrevet över lånet.

Betalning av räntor

Så länge du har studiestöd kapitaliserar banken räntorna på ditt studielån 15.6 och 15.12 och du behöver inte själv göra någonting. Beloppet av ditt studielån ökar alltså med räntans belopp.

Banken kapitaliserar räntorna ännu under en termin efter din sista termin med studiestöd. Om du till exempel får studiestöd sista gången våren 2024, kapitaliserar banken räntorna ännu i december 2024.

Efter det betalar du räntorna själv. Då kan du eventuellt få ränteunderstöd för studielån.

Så länge banken kapitaliserar räntorna kan du själv inte betala dem. Om du är högskolestuderande och amorterar på ditt studielån redan under studietiden kan amorteringen minska det belopp som du kan få i studielånskompensation eller studielånsavdrag.

Om du inleder nya studier

Om betalningen av räntor och återbetalningen av studielånet redan har börjat och du börjar studera på nytt, kan du avtala om amorteringsfrihet eller andra betalningsarrangemang med din bank. Om du har beviljats studiestöd ska du informera banken om det så att banken genast kan kapitalisera räntorna på studielånet. FPA meddelar uppgift om det beviljade studiestödet till banken, men först när den första terminen med studiestöd slutar.

Betalningssvårigheter

Om du inte kan amortera på ditt studielån eller betala räntorna till banken ska du ta kontakt med din bank i god tid före förfallodagen.

Ifall du behöver hjälp med att betala räntorna kan du ansöka om ränteunderstöd hos FPA, förutsatt att dina inkomster inte överskrider inkomstgränsen.

FPA går i borgen för ditt studielån. Om du inte betalar låneamorteringarna eller räntorna i tid, betalar FPA ditt studielån till banken. Efter det indriver FPA av dig hela den summa som betalats till banken, dvs. borgensfordran på studielånet, med 4 % ränta. Du kan avtala om betalningen av borgensfordran på studielånet med FPA:s indrivningscenter. Om du inte betalar fordran drivs den in genom utsökning.

  • Du kan befrias från att betala ränta på borgensfordran för den tid dina genomsnittliga skattepliktiga inkomster inte överstiger inkomstgränsen för ränteunderstöd.
  • Du kan befrias från att betala hela skulden om du är varaktigt arbetsoförmögen eller har varit arbetsoförmögen oavbrutet i minst fem år och dina genomsnittliga skattepliktiga inkomster inte överstiger inkomstgränsen för ränteunderstöd.

Läs mer om indrivning av borgensfordran på studielån.

Om du inte betalar borgensfordran på överenskommet sätt, drivs den in genom utsökning.

Om FPA har betalat ditt studielån till banken kan du inte få någon ny statsgaranti för studielån utan särskilda skäl.

Indrivningen av studielånet frångås helt om kunden avlider. Om FPA driver in studielånet får FPA automatiskt information om kundens död och meddelar dödsboet att indrivningen upphör. Om studielånet inte har övergått från banken till FPA för indrivning betalar FPA studielånet till banken efter att ha fått uppgift om kundens död och meddelar dödsboet att indrivningen upphör.

Läs mer