Vem kan få studiestöd? | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Vem kan få studiestöd?

Du kan få studiestöd för dina studier efter grundskolan. Studiestöd kan också beviljas för grundläggande utbildning för vuxna.

Du kan få studiestöd om

Du kan få studiestöd även för studier utomlands om studierna motsvarar studier som du kan få stöd för i Finland eller om de ingår i en examen som du avlägger i Finland.

Med beräkningsprogrammet för studiestöd kan du ta reda på dina möjligheter att få studiestöd och uppskatta studiestödets belopp.

Högskolestudier

Som högskolor räknas universitet, yrkeshögskolor, Försvarshögskolan och Polisyrkeshögskolan. Du kan få studiestöd i följande situationer:

 • Du avlägger lägre eller högre högskoleexamen eller en vetenskaplig, konstnärlig eller yrkesinriktad påbyggnadsexamen vid ett universitet.
 • Du avlägger yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen vid en yrkeshögskola.
 • Du avlägger utbildning för invandrare som förbereder för yrkeshögskolestudier.
 • Du deltar i ett separat yrkesutbildande fortbildningsprogram.

Du kan få studiestöd för studier vid en öppen högskola eller ett sommaruniversitet om du har rätt att avlägga examen vid en högskola och studierna ingår i din examen.

Du kan få studiestöd också för att avlägga ett enskilt vitsord eller en enskild studiehelhet, om du redan har avlagt en högskoleexamen och studierna ökar din yrkesbehörighet eller ger dig tjänstebehörighet. Exempel på sådana studier är pedagogiska studier för lärare.

Studier på andra stadiet

Studier på andra stadiet är studier som du avlägger efter grundskolan, t.ex. vid ett gymnasium, en yrkesläroanstalt eller en folkhögskola. Du kan få studiestöd i följande situationer:

 • Du studerar vid ett gymnasium.
 • Du avlägger en yrkesinriktad grundexamen eller examensdel.
 • Du avlägger en yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller genomgår annan yrkesinriktad utbildning.
 • Du deltar i utbildning som handleder för examensutbildning (HUX).
 • Du deltar i utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA)
 • Du studerar vid en folkhögskola, ett idrottsutbildningscenter, vid Sameområdets utbildningscentral eller vid Snellman-korkeakoulu.

För vuxengymnasiestudier kan du få studiestöd i följande situationer:

 • Du har rätt till avgiftsfri utbildning. Du har rätt till avgiftsfri utbildning om du går ut grundskolan år 2021 eller senare och du är född år 2004 eller senare.
 • Du genomför studierna som en kombinationsexamen, det vill säga i samband med en yrkesinriktad grundexamen.
 • Du bedriver gymnasiestudier vid ett internat, till exempel en folkhögskola.

I andra situationer kan du inte få studiestöd för vuxengymnasiestudier.

Om du avlägger yrkesinriktad grundexamen och bedriver vuxengymnasiestudier som kombinationsexamen, ska du ansöka om studiestöd för yrkesinriktade studier. Om det fortfarande finns vuxengymnasiestudier kvar efter att du har avlagt den yrkesinriktade grundexamen, ska du först därefter ansöka om studiestöd för vuxengymnasiestudier.

Om du avlägger yrkesinriktad grundexamen och genomgår gymnasieutbildning för unga som kombinationsexamen, kan du välja vilkendera av utbildningarna utbildning du söker studiestöd för. 

Om du deltar i en avlönad utbildning på en arbetsplats som ingår i yrkesutbildningen, dvs. läroavtalsutbildning, kan du inte få studiestöd samtidigt. Om utbildningen på arbetsplatsen är oavlönad är det fråga om ett utbildningsavtal och för den tiden kan du få studiestöd.

Om du har studiestöd ska du i MittFPA meddela tidpunkten för avlönad utbildning på en arbetsplats. Läs mer om hur man anmäler förändringar.

Privata yrkesläroanstalter i Finland

FPA har beviljat rätt till studiestöd för vissa yrkesutbildningar vid privata läroanstalter. Du kan eventuellt få studiestöd för de här utbildningarna. För yrkesutbildningar vid andra privata läroanstalter kan du inte få studiestöd. FPA beviljar inte bidrag för terminsavgifter.

Yrkesutbildningar vid privata läroanstalter som du kan få studiestöd för (pdf).

Grundläggande utbildning för vuxna

Du kan få studiestöd om du deltar i grundläggande utbildning för vuxna. Studiestöd beviljas i regel på samma sätt som för studier på andra stadiet. Reglerna för när studierna betraktas som heltidsstudier är dock andra än för studier på andra stadiet.

I den grundläggande utbildningen för vuxna kan du

 • fullgöra den grundläggande utbildningens (grundskolans) lärokurs och få ett avgångsbetyg
 • studera enstaka läroämnen inom den grundläggande utbildningen
 • höja vitsord i avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen eller
 • genomföra alla studier eller delar av studier som ingår i inledningsskedet i den grundläggande utbildningen för vuxna.

Studiestöd för utlänningar

Har du flyttat till Finland? Läs mer om din rätt till social trygghet.

Om du inte är finländsk medborgare och du kommit till Finland för att studera kan du i regel inte få studiestöd från Finland.

Som utlänning kan du ändå få studiestöd om du uppfyller följande kriterier:

 • Du har kommit till Finland av någon annan orsak än för att studera. Orsaken kan vara t.ex. jobb eller familjeskäl.
 • Du har beviljats ett kontinuerligt (A) eller permanent (P) uppehållstillstånd, ett EU-uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som vistats länge i landet (P-EU eller P-EY) eller det uppehållstillståndskort som avses i utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU.
  • Om du är medborgare i ett EU-land, EES-land eller i Schweiz, eller har en familjemedlem som är det, eller om du är medborgare i ett nordiskt land, räcker det att du registrerar din uppehållsrätt eller har ett uppehållskort.
 • Du är stadigvarande bosatt i Finland.

Vad som är stadigvarande bosättning bedöms enligt lagen om hemkommun.

Om du är medborgare i ett EU-land, EES-land eller i Schweiz eller du omfattas av utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien kan du få studiestöd även om du kommit till Finland för att studera.

 • Du kan få studiestöd om du arbetar i Finland i minst 4 månader och arbetets omfattning i genomsnitt är minst 10 timmar per vecka eller du har en obligatorisk pensionsförsäkring för företagare. Du har rätt till studiestöd endast så länge arbetet varar.
 • Du kan också få studiestöd om du har rätt till permanent uppehåll i Finland såsom avses i 1 § 2 mom. i lagen om studiestöd.

Du kan också få studiestöd om du är familjemedlem till en medborgare i ett EU-land, EES-land eller i Schweiz eller till en medborgare i Storbritannien som omfattas av utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien, som arbetar i Finland.

Ansök om studiestöd på samma sätt som andra studerande. Bifoga blanketten Bilaga till utlännings studiestödsansökan OT 10r (pdf) till din ansökan, om du inte tidigare har fått studiestöd i Finland.

Läs mer

Senast ändrad 9.2.2024