Föräldrarnas inkomster | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Föräldrarnas inkomster

Dina föräldrars inkomster kan inverka på om du kan få studiestöd och på studiestödets belopp.

Studerande på andra stadiet

Om du är under 18 år eller bor hos din förälder kan dina föräldrars inkomster sänka eller höja det belopp som du kan få i studiestöd, eller hindra dig från att få studiestöd. Du räknas som boende hos din förälder om du bor i samma bostad som den ena eller båda av dina föräldrar. Se vems inkomster som inverkar.

Dina föräldrars inkomster inverkar inte på ditt studiestöd i följande situationer:

 • Du har fyllt 18 år och bor självständigt, dvs. annanstans än hos din förälder.
 • Du är gift.
 • Du är vårdnadshavare för ett minderårigt barn.

Föräldrarnas inkomster minskar inte studiepenningens grundbelopp och bostadstillägget och hindrar inte heller beviljandet av dessa förmåner för studerande som bor någon annanstans än hos föräldrarna. Om du bor självständigt och är under 18 år och ännu inte får studiestöd, ska du ansöka om studiestöd.

För dem som bor självständigt inverkar ändå föräldrarnas inkomster på följande:

 • beviljande av läromaterialstillägg till studiepenningen till studerande under 18 år
 • förhöjning av studiepenningens grundbelopp till en studerande som är 17 år
 • beviljande av statsgaranti för studielån till studerande under 17 år.

Lägg ändå märke till att alla studerande på andra stadiet inte kan beviljas läromaterialstillägg till studiepenningen. Du kan inte få läromaterialstillägg till exempel om du har rätt till avgiftsfri utbildning. Läs mer om läromaterialstillägg.

I tabellerna nedan ser du hur föräldrarnas inkomster inverkar på studiestödet. I tabellerna har inte beaktats studiestödets bostadstillägg, som endast en liten del av de studerande har rätt till. Varken den studerandes ålder eller föräldrarnas inkomster inverkar på bostadstillägget. Läs mer om bostadstillägg för studerande.

Om du är under 17 år och bor självständigt
Föräldrarnas inkomster, euro/årInverkan på studiestödet
41 100 eller mindreläromaterialstillägg till studiepenningen och studielån
41 101 - 64 400studielån
64 400 eller meringet studiestöd

Du kan inte få någon annan form av studiepenning om det betalas barnbidrag för dig. Se också Hurdant studiestöd och bostadsbidrag kan du få?

Om du har fyllt 18 år och bor självständigt
Föräldrarnas inkomster, euro/årInverkan på studiestödet
inverkar intestudiepenning med grundbelopp och studielån
Om du är under 17 år och bor hos din förälder
Föräldrarnas inkomster, euro/årInverkan på studiestödet
41 100 eller mindreläromaterialstillägg till studiepenningen
över 41 100inget studiestöd

Om det inte betalas barnbidrag för dig och dina föräldrars inkomster är under 64 400 euro/år kan du få studiepenning och statsgaranti för studielån. Läs också vilka studiestöd du kan få.

Om du är 17 år och bor hos din förälder
Föräldrarnas inkomster, euro/årInverkan på studiestödet
41 100 eller mindrestudiepenning med höjt belopp, läromaterialstillägg till studiepenningen och studielån
41 101 – 44 069studiepenning med grundbelopp och studielån
44 070 − 64 399studiepenning med sänkt belopp och studielån
64 400 eller meringet studiestöd
Om du är 18–19 år och bor hos din förälder
Föräldrarnas inkomster, euro/årInverkan på studiestödet
41 100 eller mindrestudiepenning med höjt belopp, läromaterialstillägg till studiepenningen och studielån
41 101 – 44 069studiepenning med grundbelopp och studielån
44 070 − 64 399studiepenning med sänkt belopp och studielån
64 400 eller merstudielån, ingen studiepenning
Om du har fyllt 20 år och bor hos din förälder
Föräldrarnas inkomster, euro/årInverkan på studiestödet
41 100 eller mindrestudiepenning med höjt belopp och studielån
över 41 100studiepenning med grundbelopp och studielån

Studiepenning och bostadstillägg beviljas inte om beloppet eller det sammanlagda beloppet skulle vara lägre än 8,40 euro/månad. Om du är under 18 år och bor hos din förälder och du inte får studiepenning, kan du inte heller få statsgaranti för studielån.

Högskolestuderande

Du kan uppskatta beloppet av studiestödet med ett beräkningsprogram. Du behöver inte logga in för att använda räknaren.

Beräkning av studiestödets belopp

Till räknaren

Du får studiepenning med höjt belopp om

 • du är under 17 år eller bor hos din förälder och
 • dina föräldrars inkomster är högst 41 100 euro om året.

Dina föräldrars inkomster kan inte sänka studiepenningens belopp eller hindra dig från att få studiepenning. Deras inkomster inverkar inte på statsgarantin för studielån och inte heller på studiestödets bostadstillägg. Endast studerande som studerar utomlands eller på Åland och bor på hyra kan få bostadstillägg. En högskolestuderande kan inte få läromaterialstillägg till studiepenningen.

Måste man meddela inkomsterna till FPA?

FPA får uppgifter om föräldrarnas inkomster direkt från Skatteförvaltningen så du behöver inte själv meddela dem till FPA. FPA beaktar dina föräldrars inkomster utgående från den senast fastställda beskattningen. Exempelvis beaktar FPA 2022 de inkomster föräldrarna hade 2020.

Utgående från Skatteförvaltningens uppgifter kontrollerar FPA årligen automatiskt att beloppet av studiestödet stämmer. De nya beskattningsuppgifterna tas i bruk i början av året, till exempel används beskattningsuppgifterna för 2021 från och med januari 2023.

Om föräldrarnas sammanlagda inkomster för närvarande är minst 20 procent mindre än vid den senast verkställda beskattningen, kan du beviljas studiestöd utifrån de nuvarande inkomsterna. Gör då så här:

 1. Ange i din ansökan om studiestöd eller i ditt meddelande om ändring orsaken till att inkomsterna minskat.  
 2. Bifoga intyg över båda föräldrarnas nuvarande inkomster. I regel utreder vi inkomsterna för de kommande 12 månaderna.
  • FPA får uppgifter om löne- och förmånsinkomster från inkomstregistret. FPA använder sig av uppgifterna vid handläggningen av ansökningar. Vid behov begär man ytterligare uppgifter av dig.
 3. Om din förälder är FöPL- eller LFöPL-försäkrad behöver du inte lämna in intyg över de nuvarande företagsinkomsterna. Vi använder då beloppet av FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten.

Om föräldrarnas inkomster för närvarande är större behöver du inte uppge detta för FPA.

Vilka inkomster inverkar på studiestödet?

Studiestödet påverkas av dina föräldrars

 • skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster enligt inkomstskattelagen. Med skattepliktiga inkomster avses i allmänhet bruttoinkomster som det inte gjorts några avdrag på. Inkomstbegreppet är det samma som vid inkomstkontrollen i fråga om den studerandes egna inkomster. 
 • inkomster från utlandet, om motsvarande inkomster är skattepliktiga i Finland. Ange de inkomster dina föräldrar haft från utlandet i din studiestödsansökan eller i ditt meddelande om ändring. 

Du får närmare information hos Skatteförvaltningen.

Vems inkomster inverkar?

På studiestödet inverkar antingen

 • dina biologiska föräldrars inkomster eller
 • dina adoptivföräldrars inkomster.

Fosterföräldrars eller till exempel far- och morföräldrars inkomster inverkar inte på studiestödet.

Om dina föräldrar är frånskilda eller stadigvarande bor åtskilda på grund av att parförhållandet har upphört, beaktar FPA inkomsterna för den förälder som du bor hos eller senast har bott hos. Om du senast bott hos båda dina föräldrar beaktar FPA båda föräldrarnas inkomster.

Om du är under 18 år och bor hos den ena av dina föräldrar och hans eller hennes nya make/maka beaktas också den nya makens/makans inkomster. Inkomsterna hos en ny sambo till en förälder inverkar inte på ditt studiestöd.

Läs mer