Stödtid | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Hur länge får man studiestöd?

Den maximala stödtiden är olika för högskolestudier och studier på andra stadiet. Hur många stödmånader du kan ha under ett läsår beror också på var du studerar.

Antalet stödmånader per läsår vid högskolestudier

Du kan få studiestöd för högskolestudier i 9 månader per läsår. Stödmånaderna är september–maj. Du kan dock ansöka om stöd för en kortare tid, eller för en längre tid om du studerar också under sommaren.

Du kan få studiestöd för den första studiemånaden det första studieåret och den sista studiemånaden det sista studieåret, om månaden innehåller minst 18 dagar som hör till studietiden.

Regeln om 18 dagar tillämpas också på andra studier än de som leder till examen ifall studierna har ett start- och ett slutdatum. Exempel på sådana studier är handledande utbildningar och yrkesinriktad fortbildning.

Om du studerar vid Försvarshögskolan eller vid Polisyrkeshögskolan fastställs antalet stödmånader per läsår på annat sätt än vid andra högskolor.

Antalet stödmånader per läsår vid gymnasiestudier

För gymnasiestudier kan du beviljas studiestöd för 10 månader per läsår. Stödmånaderna är augusti–maj. Du kan dock ansöka om stöd för en kortare tid, eller för en längre tid om du studerar också under sommaren.

Du kan få studiestöd för den första studiemånaden det första studieåret och den sista studiemånaden det sista studieåret, om månaden innehåller minst 18 dagar som hör till studietiden.

Om du avlägger studentexamen på våren, upphör rätten till studiestöd i regel i maj. Om du avlägger studentexamen på hösten upphör rätten till studiestöd i regel i november.

Antalet stödmånader per läsår vid yrkesinriktad grundexamen

Om du avlägger en yrkesinriktad grundexamen, kan du få studiestöd för 10 månader per läsår. Stödmånaderna är augusti–maj. Du kan dock ansöka om stöd för en kortare tid, eller för en längre tid om du studerar också under sommaren.

Du kan få studiestöd för den första studiemånaden det första studieåret och den sista studiemånaden det sista studieåret, om månaden innehåller minst 18 dagar som hör till studietiden.

Antalet stödmånader per läsår vid utbildning som handleder för examensutbildning (HUX)

Om du genomgår utbildning som handleder för examensutbildning kan du få studiestöd för 10 månader per läsår. Stödmånaderna är augusti–maj. Du kan dock ansöka om stöd för en kortare tid, eller för en längre tid om du studerar också under sommaren.

Du kan få studiestöd för den första studiemånaden det första studieåret och för den sista studiemånaden det sista studieåret, om månaden innehåller minst 18 dagar som hör till studietiden.

Antalet stödmånader per läsår vid andra studier

Vid annan yrkesutbildning, utbildning inom det fria bildningsarbetet vid till exempel en folkhögskolelinje eller vid grundläggande utbildning för vuxna beror antalet stödmånader på studietiden under läsåret. En kalendermånad berättigar till studiestöd om den omfattar minst 18 dagar som ingår i studietiden.

  • Den månad då läsåret inleds är en studiestödsmånad om den första studiedagen är i början av månaden, så att minst 18 dagar av månaden ingår i studietiden.
  • Den månad då läsåret avslutas är en studiestödsmånad om den sista studiedagen är den 18 dagen i månaden eller senare.

Exempel

Studietiden vid en folkhögskola är 20.8–24.5. I augusti finns det endast 12 dagar som ingår i studietiden (20–31.8), så augusti är inte en studiestödsmånad. I maj finns det 24 dagar som ingår i studietiden (1–24.5), så maj är en studiestödsmånad. Den studerande kan få studiestöd från början av september till slutet av maj.

Sommarstudier

Du kan också få studiestöd om du studerar under sommaren. Du kan få stöd för t.ex. föreläsningar, tenter, arbetspraktik och arbete med lärdomsprov.

Om du är gymnasiestuderande kan du få stöd för sommarmånaderna om du avlägger studier som ingår i gymnasiets lärokurs. Studierna som ordnas av läroanstalten ska pågå i minst 18 kalenderdagar under varje månad för vilken du ansöker om studiestöd. Bifoga ett intyg över sommarstudiernas längd och innehåll med din ansökan. Intyget kan ges av den läroanstalt som ordnar sommarstudierna. Sommarstudiestöd kan inte beviljas om du studerar självständigt t.ex. genom att förbereda dig för studentskrivningarna.

Om du studerar på andra stadiet men inte vid ett gymnasium kan du få stöd för sommarmånaderna om sommarstudierna pågår i minst 18 dagar under varje månad du ansöker om studiestöd för. Bifoga till din ansökan ett intyg av läroanstalten som visar när dina sommarstudier börjar och slutar. Studiernas innehåll och omfattning behöver du inte redogöra för.

Högskolestuderande beviljas studiestöd för sommaren i enlighet med ansökan. Studiestöd beviljas för den tid som du har angett i ansökan.

Kom ihåg inkomstkontrollen och att studieframgången i högskolestudier följs upp

Högskolestuderande ska komma ihåg att det studiestöd de får under sommarmånaderna dras av från stödmånaderna. De stödmånader som används under sommaren beaktas också då inkomster och studieframgång kontrolleras.

FPA följer upp studieframgången i oktober varje år. Uppföljningen gäller hela det föregående läsåret (1.8–31.7). Studier som genomförts i augusti beaktas som studieprestationer först för följande läsår.

Så här ansöker du om studiestöd för sommaren

  1. Ansök om stöd för sommarmånaderna i MittFPA.
    • Välj Förmåner – Studiestöd – Meddela förändringar – Meddelande om ändringar gällande studiestödet – Jag meddelar någon annan förändring eller ansöker om tilläggsstöd – Ansökan om fortsatt stöd eller tilläggsstöd.
  2. Om du studerar på andra stadiet ska du i ansökan ange längden på sommarstudierna.
  3. Om du studerar i gymnasiet ska du till ansökan bifoga ett intyg från din läroanstalt om dina sommarstudier. Skanna in eller fotografera intyget och skicka in det i MittFPA.
  4. I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut blanketten Meddelande om förändringar - Studiestöd OT 15r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna per post till FPA på adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Ansök i god tid om stöd för sommarmånaderna. Du kan få studiestöd tidigast från början av den månad då ansökan inkom.

Om du inte kan studera under sommaren och inte har fått sommarjobb kan du ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA.

Senast ändrad 21.2.2024