Studiepenning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Studiepenning

Hur mycket du får i studiepenning påverkas av

 • din ålder
 • vilken läroanstalt du studerar vid
 • om du bor självständigt eller hos en förälder
  • Du räknas som boende hos din förälder om du bor i samma bostad som den ena eller båda av dina föräldrar.
 • om du är gift
 • om du har barn.

I vissa fall inverkar även dina föräldrars inkomster på studiepenningens belopp.

Studiepenning beaktas inte som studerandens egen inkomst vid inkomstkontrollen i samband med studiestödet.

Ändringar i studiepenningen och studielånet

Riksdagen har godkänt ändringar i lagen om studiestöd. Beloppet av statsgarantin för studielån höjs och antalet gånger som lånet kan lyftas ändras. Beloppet av försörjarförhöjningen till studiepenningen höjs också. Ändringarna träder i kraft stegvis under år 2024.

Läs mer om de planerade ändringarna.

Hur mycket kan du få i studiestöd?

Till räknaren

Studiepenning och barnbidrag

Om du är under 17 år kan du ha möjlighet att få ett läromaterialstillägg till studiepenningen. Du kan dock inte få läromaterialstillägg om du har rätt till avgiftsfri utbildning. Du kan inte beviljas annan studiepenning eftersom barnbidrag betalas för dig. När du fyller 17 år kan du beviljas också annan studiepenning från början av följande månad.

Barnbidraget kan dras in på mottagarens, dvs. din förälders, begäran. Om du inte får barnbidrag kan du få studiepenning. Observera ändå att om du bor hos din förälder kan dina föräldrars inkomster sänka det belopp du kan få i studiepenning, eller hindra dig från att få studiepenning. Du kan uppskatta studiestödets belopp med ett beräkningsprogram

Studerande på andra stadiet

Studiepenningens belopp (brutto) för studerande på andra stadiet från och med 1.1.2024
StuderandeStudiepenningens belopp, euro/månadInverkar förälderns inkomster?
Vårdnadshavare för ett minderårigt barn

421,01

nej
Gift279,38nej
Fyllt 18 år, bor självständigt279,38nej
17 år eller yngre, bor självständigt113,57kan höja beloppet:
113,57 - 279,38 euro/månad *
Fyllt 20 år, bor hos sin förälder90,85kan höja beloppet:
90,85 - 204,42 euro/månad
19 år eller yngre, bor hos sin förälder43,15kan sänka eller höja beloppet:
0 - 161,26 euro/månad *
Under 17 årDu kan få ett läromaterialstillägg till studiepenningen på 52,24 euro/månad om dina föräldrars sammanlagda inkomster är högst 41 100 euro/år. Du kan inte få läromaterialstillägg om du har rätt till avgiftsfri utbildning.

* I stödets maximibelopp ingår ett läromaterialstillägg på 52,24 euro/månad. Du kan inte få läromaterialstillägg om du har rätt till avgiftsfri utbildning.

Studiepenningens belopp är åldersbundet och beloppet du får höjs från början av den månad då du fyller år. Att du fyller 17 år inverkar ändå på studiestödet först från början av följande månad.

Föräldrarnas inkomster kan sänka eller höja beloppet av studiepenningen, eller hindra att studiepenning beviljas. Läs mer om hur föräldrarnas inkomster inverkar på din studiepenning.

Högskolestuderande

Studiepenningens belopp (brutto) för högskolestuderande från och med 1.1.2024
StuderandeStudiepenningens belopp, euro/månadInverkar förälderns inkomster?
Vårdnadshavare för ett minderårigt barn

421,01

nej
Gift279,38nej
Fyllt 18 år, bor självständigt279,38nej
17 år eller yngre, bor självständigt113,57kan höja beloppet:
113,57 - 227,14 euro/månad
Fyllt 20 år, bor hos sin förälder90,85kan höja beloppet:
90,85 - 204,42 euro/månad
19 år eller yngre, bor hos sin förälder43,15kan höja beloppet:
43,15 - 109,02 euro/månad

Studiepenningens belopp är åldersbundet och beloppet du får höjs från början av den månad då du fyller år.

För högskolestuderande kan föräldrarnas inkomster endast höja de lägsta studiepenningarna. Läs mer om hur föräldrarnas inkomster inverkar på din studiepenning.

Läromaterialstillägg till studiepenningen

Läromaterialstillägget till studiepenningen är 52,24 euro/månad från och med 1.8.2023.

Du kan få läromaterialstillägg om följande villkor uppfylls:

 • du är en ogift studerande utan barn
 • dina föräldrars sammanlagda inkomster är högst 41 100 euro om året
 • du bor hos dina föräldrar och är under 20 år eller bor självständigt och är under 18 år.
 • du har inte rätt till avgiftsfri utbildning.

Läromaterialstillägg kan beviljas dem som avlägger yrkesutbildning eller gymnasieutbildning, som berättigar till studiestöd. Det beviljas inte högskolestuderande, studerande inom den grundläggande utbildningen och inte heller studerande inom det fria bildningsarbetet, t.ex. vid folkhögskolelinjer.

FPA beviljar automatiskt läromaterialstillägget till de studerande som redan får studiestöd. Om du ännu inte får något studiestöd alls (studiepenning, statsgaranti för studielån eller studiestödets bostadstillägg) ska du ansöka om studiestöd med en studiestödsansökan. Läromaterialstillägg kan beviljas också 15- och 16-åringar, även om de inte kan få annan studiepenning.

Du kan inte få läromaterialstillägg om du har rätt till avgiftsfri utbildning. Du har rätt till avgiftsfri utbildning om du uppfyller båda av följande villkor:

 • du går ut grundskolan år 2021 eller senare
 • du är född år 2004 eller senare.

Du kan ändå få läromaterialstillägg om du bedriver studier som inte är avgiftsfria. Sådana studier är till exempel

Om du till exempel studerar vid en yrkesläroanstalt i Finland och ännu inte får studiestöd, ska du ansöka om studiestöd när du börjar avlägga en studieperiod utomlands.

Studiepenningens försörjarförhöjning

Om du är vårdnadshavaren till ett barn under 18 år kan du få en försörjarförhöjning på 141,63 euro per månad (från och med 1.1.2024) till studiepenningen som är 279,38 euro. Antalet barn eller vem barnet bor hos inverkar inte på försörjarförhöjningen.

Du kan inte ansöka om försörjarförhöjning, utan FPA beviljar förhöjningen automatiskt i samband med studiepenningen då uppgifter om vårdnaden finns i befolkningsregistret.

 • Rätten till försörjarförhöjning börjar tidigast frän ingången av månaden efter den månad då du blivit vårdnadshavare.
 • Rätten upphör senast vid utgången av den månad då det yngsta barnet fyller 18 år eller när du av någon annan orsak upphör att vara vårdnadshavare.

Undantag

Beloppet som du får i studiepenning är samma som för en studerande som bor hos sin förälder, om båda av följande villkor uppfylls:

 • du bor i en bostad som din förälder äger eller som du hyr av din förälder
 • bostaden finns i samma fastighet som din förälders stadigvarande bostad.
  • Med samma fastighet avses till exempel samma bostadsaktiebolag eller tomt.

Du kan inte beviljas studiepenning om du får dagpenning för studietiden från din läroanstalt. Det här gäller dem som avlägger kandidatexamen i militärvetenskaper vid Försvarshögskolan eller grundkursen i två delar för gränsbevakare vid Gräns- och sjöbevakningsskolan under den första delen av utbildningen eller grundkursen i en del för gränsbevakare under hela utbildningen. Du kan ändå få statsgaranti för studielån. Du kan få allmänt bostadsbidrag om det finns särskilda skäl till att du inte kan bo på läroanstaltens elevhem.

Indexförhöjning

Studiepenningens belopp justeras i regel årligen den 1 augusti enligt folkpensionsindexet, dvs. enligt förändringen i prisnivån. Studiepenningens belopp justeras dock inte åren 2024-2027. Beloppet förblir alltså det samma under de här åren. I MittFPA kan du se det studiepenningsbelopp som betalas ut.

Betalningsdag

FPA betalar ut studiepenningen till ditt konto den 1 dagen varje månad eller därpå följande bankdag. Om den 1 dagen i månaden är t.ex. en lördag får du pengarna på måndag.

FPA meddelar uppgift om utbetalt studiestöd till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Läs mer

 

Senast ändrad 13.5.2024