Konkurrensutsättningen av tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning slutförd – ändringar gällande tolkarna möjliga | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

Konkurrensutsättningen av tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning slutförd – ändringar gällande tolkarna möjliga

Publicerad 12.12.2022

FPA har konkurrensutsatt tolktjänsterna för personer med funktionsnedsättning i vissa delar av Finland. Sammanlagt valdes 151 serviceproducenter. Ändringarna gällande serviceproducenterna och tolkarna kräver inga åtgärder av kunderna.

FPA har fattat upphandlingsbeslut för tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning för Nyland samt de västra och mellersta områdena. För norra området fattades upphandlingsbeslutet bara för tolktjänsten för personer med talskada. Upphandlingsbesluten gäller tillhandahållande av tjänster för åren 2023–2024. 

För de upphandlingsområden som konkurrensutsattes valdes 151 serviceproducenter. Producenterna har 645 tolkar. De slutliga antalen kan ännu ändra. Uppgifter om serviceproducenterna har publicerats på fpa.fi.

– Utifrån anbuden fick vi inte tillräckligt med resurser för den svenskspråkiga tjänsten för en del områden och produkter. Vi följer hur resurserna inom den svenskspråkiga tjänsten räcker till och vidtar vid behov åtgärder för att få tilläggstolkar. För de övriga tjänsterna fick vi tillräckligt med tolkar, säger kompetenscenterchefen Mikko Toivanen.

Vid anbudsförfarandet inkom sammanlagt 172 anbud från totalt 73 tolktjänstföretag. Vid anbudsförfarandet var det möjligt att offerera tolkar utgående från en rekryteringsplan. 

Ändringarna gällande tolkarna kräver inga åtgärder av kunderna

I och med upphandlingsbeslut en del av serviceproducenterna och tolkarna byts. Kunderna behöver dock inte göra någonting. Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning kontaktar kunden om en tolk som finns med på kundens tolklista inte längre är tillgänglig från och med 1.1.2023 eller om det skulle löna sig att lägga till nya tolkar till listan. För en del kunder förblir deras tolklistor oförändrade.

Konkurrensutsättningen medförde inga ändringar i kundernas tolktjänst och inte heller i tillhandahållandet av tolktjänsten. Tolklistan och distanstolkningen ingår i servicen också i fort-sättningen.  

Kunden kan också själv se över sin personliga tolklista och föreslå nya tolkar till listan. Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning ger råd och handledning i alla frågor som gäller tjänsten.

FPA har skickat ett brev till alla tolktjänstkunder med information om att ändringarna gällande serviceproducenterna och tolkarna inte kräver några åtgärder av kunderna. 

Läs mer: 

Producenter av tolktjänst fr.o.m. 1.1.2023

Meddelandet ändrat 2.1.2023.

Senast ändrad 12.12.2022