Hur man söker ersättning för företagshälsovård

En arbetsgivare ska söka ersättning för kostnaderna för företagshälsovård hos FPA inom 6 månader efter räkenskapsperiodens slut. De kostnader som anges i ansökan måste gå att fastställa utifrån arbetsgivarens bokföring.

 • Arbetsgivaren ska göra upp en enda ansökan även om tjänsterna på de olika verksamhetsställena köpts av flera olika serviceproducenter eller en serviceproducent bytts ut under räkenskapsperioden.
 • En ansökan får omfatta bara en arbetsgivares kostnader. Ett moderbolag och dess dotterbolag är separata arbetsgivare, och det ska göras separata ansökningar för dem.
 • Behandlingen av ansökan om ersättning på arbetsplatsen utgör en del av samarbetet, d.v.s. samarbetsförfarandet på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska bereda arbetarskyddskommissionen, skyddsombudet eller motsvarande samarbetsorgan på arbetsplatsen möjlighet att ge ett utlåtande om ansökan. Utlåtandet kan formuleras fritt. I ansökan ska uppges när utlåtandet har getts.

En privatperson eller ett hushåll som är arbetsgivare ska i efterhand per kalenderår söka ersättning för kostnaderna för företagshälsovård för den person som privatpersonen eller hushållet har anställt. Ansökan för det föregående kalenderåret ska lämnas in till FPA senast 30.6. En privatperson ska göra upp sin ansökan om ersättning för företagshälsovård på en pappersblankett och anteckna sin personbeteckning i stället för arbetsgivarnummer.

Ansök om ersättning via e-tjänsten.

Logga in till tjänsten med Suomi.fi-identifikation.

Ansök om ersättning

Gör så här

 1. Ansök om ersättning till arbetsgivaren för företagshälsovårdskostnader
 2. Kontrollera och komplettera den förifyllda ansökan.
 3. Det behövs inga bilagor till ansökan. FPA begär vid behov ytterligare utredningar, såsom verksamhetsplanen för företagshälsovården, ett utlåtande av arbetarskyddskommissionen, en rapport över arbetsplatsutredningen eller någon annan ytterligare utredning.
 4. Godkänn och skicka in ansökan genom att klicka på Sänd. Om du fyller i ansökan som en pdf-blankett ska du skriva ut och underteckna den och skicka den per post till FPA.

Kontrollera och komplettera uppgifter

Om du använder en förifylld ansökan där uppgifter om företagshälsovårdskostnader och -verksamhet har fyllts i ska du försäkra dig om att framför allt följande uppgifter är korrekta: 

 • betalningsadressen (kontonummer och referensnummer eller en uppgift för meddelandefältet)
 • antalet anställda (arbetspensionsförsäkrade)
 • räkenskapsperioden
 • namn och telefonnummer för arbetsgivarens kontaktperson
 • antalet företagare (FöPL- och LFöPL-försäkrade)
  • Den här punkten gäller endast företagare som är arbetsgivare och som söker ersättning för sig själv tillsammans med kostnaderna för de anställda.
 • uppgifterna om hur företagshälsovården har ordnats
  • Kontroll av huruvida serviceproducenten har tillstånd att tillhandahålla företagshälsovårdstjänster
  • Tjänster som tillhandahållits på arbetsgivarens egen företagshälsovårdscentral
 • expositions- och belastningsfaktorer samt mål (i verksamhetsplanen för företagshälsovården)
 • uppgifterna om samarbetsförfarande på arbetsplatsen och utlåtande om ersättningsansökan

Se efter om också frågorna i punkten Kostnader i slutet av blanketten har besvarats:

Har den företaghälsovård som anordnats av arbetsgivaren varit avgiftsfri för arbetstagarna?
Har ersättning sökts från annat håll för de sjukvårdskostnader som uppgetts i ansökan?

Om ansökan har fyllts i omsorgsfullt behöver FPA inte separat be om komplettering och handläggningen går snabbare. Utan tillräckliga uppgifter kan FPA inte avgöra ansökan.

Handläggningstid

Handläggningstiden för ansökningar om ersättning är mycket varierande. Merparten av ansökningarna skickas in till FPA i maj–juni och då kan handläggningen gå långsammare.

Beslut

FPA skickar arbetsgivaren ett skriftligt beslut om hur kostnaderna för företagshälsovården ersätts. Om arbetsgivaren har gjort sin ansökan i e-tjänsten syns också ersättningsbeslutet i e-tjänsten.

Om en arbetsgivare är missnöjd med beslutet kan arbetsgivaren söka ändring i det. Ändring kan inte sökas via e-tjänsten.

Läs mer