Hur man söker ersättning för företagshälsovård

En arbetsgivare ska söka ersättning för kostnaderna för företagshälsovård hos FPA inom 6 månader efter räkenskapsperiodens slut. De kostnader som anges i ansökan måste gå att fastställa utifrån arbetsgivarens bokföring.

 • Arbetsgivaren ska göra upp en enda ansökan även om tjänsterna på de olika verksamhetsställena köpts av flera olika serviceproducenter eller en serviceproducent bytts ut under räkenskapsperioden.
 • En ansökan får omfatta bara en arbetsgivares kostnader. Ett moderbolag och dess dotterbolag är separata arbetsgivare, och det ska göras separata ansökningar för dem.
 • Behandlingen av ansökan om ersättning på arbetsplatsen utgör en del av samarbetet, d.v.s. samarbetsförfarandet på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska bereda arbetarskyddskommissionen, skyddsombudet eller motsvarande samarbetsorgan på arbetsplatsen möjlighet att ge ett utlåtande om ansökan. Utlåtandet kan formuleras fritt. I ansökan ska uppges när utlåtandet har getts.
 • Om ansökan innehåller bara allmänna avgifter eller grundavgifter kan ersättning för kostnader för företagshälsovård inte betalas. En förutsättning för ersättning är att den som söker ersättning har fått företagshälsovårdstjänster eller sådana sjukvårdstjänster som ordnas utöver företagshälsovården under den räkenskapsperiod eller det kalenderår som ansökan gäller. Tjänsterna måste också ha föranlett besöksavgifter eller tidsbaserade avgifter eller arvoden för besök hos yrkesutbildade personer eller sakkunniga inom företagshälsovården, eller undersökningskostnader. Läs mer

  Presentation om hur man söker ersättning för företagshälsovård

  FPA ordnade ett informationsmöte om hur man ansöker och kompletterar ansökan.

  Se presentationsmaterialet

En privatperson eller ett hushåll som är arbetsgivare ska i efterhand per kalenderår söka ersättning för kostnaderna för företagshälsovård för den person som privatpersonen eller hushållet har anställt. Ansökan för det föregående kalenderåret ska lämnas in till FPA senast 30.6. En privatperson ska göra upp sin ansökan om ersättning för företagshälsovård på en pappersblankett och anteckna sin personbeteckning i stället för arbetsgivarnummer.

Gör så här

 1. Ansök om ersättning till arbetsgivaren för företagshälsovårdskostnader
 2. Kontrollera och komplettera den förifyllda ansökan.
 3. Det behövs inga bilagor till ansökan. FPA begär vid behov ytterligare utredningar, såsom verksamhetsplanen för företagshälsovården, ett utlåtande av arbetarskyddskommissionen, en rapport över arbetsplatsutredningen eller någon annan ytterligare utredning.
 4. Godkänn och skicka in ansökan genom att klicka på Sänd. Om du fyller i ansökan som en pdf-blankett ska du skriva ut den, underteckna den och skicka den per post till FPA.

Kontrollera och komplettera uppgifter

Om du använder en förifylld ansökan där uppgifter om företagshälsovårdskostnader och företagshälsovårdsverksamhet har fyllts i ska du försäkra dig om att uppgifterna i alla punkter är ifyllda och komplettera uppgifter som saknas. Kontrollera omsorgsfullt att bland annat följande uppgifter är korrekta:

 • räkenskapsperioden – kontrollera också att verksamhetsuppgifterna för företagshälsovården finns på ansökan om ersättning och att kostnaderna angetts för tid som ingår i rätt räkenskapsperiod
 • betalningsadressen (kontonummer och referensnummer eller en uppgift för meddelandefältet)
 • antalet anställda (arbetspensionsförsäkrade)
 • antalet företagare (FöPL- och LFöPL-försäkrade)
  • Den här punkten gäller endast företagare som är arbetsgivare och som söker ersättning för sig själv tillsammans med kostnaderna för de anställda.
 • uppgifterna om hur företagshälsovården har ordnats
  • Kontroll av huruvida serviceproducenten har tillstånd att tillhandahålla företagshälsovårdstjänster
  • Tjänster som tillhandahållits på arbetsgivarens egen företagshälsovårdscentral
 • uppgift om avgiftsfri företagshälsovård
 • ersättningar som sökts från annat håll
 • expositions- och belastningsfaktorer (i verksamhetsplanen för företagshälsovården)
 • utlåtande om ersättningsansökan
 • namn och telefonnummer för arbetsgivarens kontaktperson

Om ansökan har fyllts i omsorgsfullt behöver FPA inte separat be om komplettering och handläggningen går snabbare. Utan tillräckliga uppgifter kan FPA inte avgöra ansökan.

E-tjänsten begär endast nödvändig information. Du kan antingen fylla i hela ersättningsansökan själv eller utnyttja de förhandsuppgifter som serviceproducenten har skickat in elektroniskt. Fråga serviceproducenten om det är möjligt att få förhandsuppgifterna elektroniskt.

Handläggningstid

Handläggningstiden för ansökningar om ersättning är mycket varierande. Merparten av ansökningarna skickas in till FPA i maj–juni och då kan handläggningen gå långsammare.

Beslut

FPA skickar arbetsgivaren ett skriftligt beslut om hur kostnaderna för företagshälsovården ersätts. Om arbetsgivaren har gjort sin ansökan i e-tjänsten syns också ersättningsbeslutet i e-tjänsten.

Om en arbetsgivare är missnöjd med beslutet kan arbetsgivaren söka ändring i det. Ändring kan inte sökas via e-tjänsten.

Läs mer