Den sociala tryggheten i Finland

Den finländska sociala tryggheten har som syfte att trygga en tillräcklig försörjning och omsorg i alla livssituationer. Den består av tjänster och penningförmåner som tryggar försörjningen.

Det sociala trygghetssystemet erbjuder grundläggande försörjning i situationer, där en person inte kan svara för detta själv. I Finland täcker systemet behovet av försörjning vid ålderdom, arbetsoförmåga, sjukdom, då man får barn eller förlorar sin vårdnadshavare, under rehabilitering eller studier.

Den sociala tryggheten i Finland omfattar i allmänhet alla som är stadigvarande bosatta i Finland eller som arbetar här. I vissa fall kan också en person som vistas utomlands omfattas av den finländska sociala tryggheten. För arbetsgivare ersätter det sociala trygghetssystemet kostnader för sjukfrånvaro, familjeledigheter och företagshälsovård.

I Finland verkställs den sociala tryggheten av FPA, kommunerna, arbetslöshetskassorna samt pensions- och andra försäkringsinrättningar. En del av socialförmånerna bygger på tidigare inkomster eller på arbete och en del är oberoende av inkomster eller tidigare arbete. Den sociala tryggheten finansieras med skattemedel och försäkringspremier.

Läs mer